Temerrüde Düşmüş Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılmasında Kullanılacak Endeks Katsayıları Hakkında Tebliğ (RG: 09/07/2009-27283)

9 Temmuz 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27283


TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ KREDİ KARTI BORÇLARININ
YAPILANDIRILMASINDA KULLANILACAK ENDEKS
KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5915 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ile 5464 sayılı Kanuna eklenen Geçici 5’inci maddenin ikinci fıkrasında, 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle, kart hamiline ödenmesi için ihtar çekilen veya hakkında icra takibi başlatılan kredi kartı ana para ve faiz borcu ya da  kart hamilinin anılan tarih itibariyle 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü, dördüncü veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılmış bulunan kredi kartı ana para borcu  ile bu hesaplarda sınıflandırılma tarihine kadar işletilmiş bulunan faiz borcunun 31 Mayıs 2009 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca üç aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak ilan edilecek aylık endeks katsayısı ile çarpılmak suretiyle ödeme planına esas borç tutarının hesaplanacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
Söz konusu Kanun maddesi uygulamasında esas alınacak aylık endeks katsayı değerlerini gösterir Tablo aşağıdadır.


             Tebliğ olunur.

albaraka
kuveyttürk
türkiyefinans
vakifkatilim
ziraatkatilim