Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden:


TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ ÜYESİ BANKALARIN İLAN VE REKLAM YAPARKEN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI İLKELER VE KOŞULLAR

(Karar Tarihi : 28.06.2006 –No:66)

 

Kapsam

Madde 1- Üye Bankaların, radyo, televizyon, film, yazılı basın, internet, pano gibi her tür iletişim araçları marifetiyle veya herhangi bir şekilde yapacakları ilan ve reklamlar Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesi uyarınca saptadığı bu düzenlemede belirlenen ilkelere ve koşullara aykırı olamaz.

Harcama Sınırı

Madde 2- Üye bankalar, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yapacakları ilan ve reklam harcamalarının tutarını serbestçe belirleyebilirler.

İlan ve Reklam Yaparken Uyulacak İlkeler
Madde 3- 1. Üye bankalarca yapılacak ilan ve reklamlar, bankalar arasında haksız rekabete yol açacak nitelikte olamaz. Dolaylı da olsa, öteki bankalara yönelik, onları küçük düşüren, kötüleyen, mali güçlerine ilişkin kuşkular yaratan ilan ve reklamlar verilemez.

2. Üye bankaların ilan ve reklamları, bankacılık kesiminin saygınlığını zedeleyen ya da sağlıklı yönetimine ilişkin kuşkular yaratabilecek ifadeler ve görüntüler içeremez.

 

3. Üye bankalarca yayımlanacak ilan ve reklamlar, ilgili bankayı , sunduğu hizmetleri ve mali ürünleri tanıtıcı nitelikte olur. Bu ilan ve reklamların yasalara, genel ahlaka uygun olmaları ve doğru bilgileri içermeleri esastır.Bankalar hiçbir şekilde, müşterilerini ve tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onların tecrübe veya bilgi noksanlıklarını istismar edici ilan ve reklam yapamazlar.


4. Kesin rakamlara dayandırılmak ve geçerli belgelerle kanıtlanmak koşuluyla en üst dereceyi ifade eden ibareler, banka ilan ve reklamlarında kullanılabilir. Ancak bu ibareler, öteki bankaları hedef alamaz; onları küçük düşürecek, zarara sokacak ve para güvenliğinin yalnız bir ya da birkaç bankada mevcut olduğu izlenimini doğuracak nitelik taşıyamaz.

5. İlan ve reklamlarda bir bankanın öteki bankalardan daha güvenli olduğu izlenimini yaratacak ifadeler ve görüntüler kullanılamaz.

6. Türkiye'deki bankalar arasında herhangi bir ölçüte göre yapılacak sıralamaya ilan ve reklamlarda yer verilemez. Ancak, uluslararası kurum, kuruluş ve yayın organlarınca yapılan sıralamalarda yer alan bankalar, salt kendi durumlarını yansıtan ilan ve reklamları yapabilirler. Bu yola gidildiğinde kaynak gösterilmesi zorunludur.

7. İlan ve reklamlarda kullanılacak ülke ekonomisine, bankacılık kesimine ve ilgili bankaya ilişkin sayısal verilerin, yetkili makamlarca yayımlanmış ya da onaylanmış olması zorunludur.

8. Katılma hesaplarına dağıtılan kar paylarına ilişkin ilan ve reklamlarda, hesaplara ilgili olduğu vade döneminde sağlanan kar oranları her bir vade grubu için ayrı ayrı olmak üzere brüt olarak gösterilir.

9. Bankalarca yapılan hizmetlere bağlı olarak müşterilere herhangi bir biçimde (sigorta, ücretsiz havale, menkul kıymetleri saklama gibi) farklılık sağlandığında buna ilişkin ilan ve reklamlarda bunların türü, miktarı, oranı, yararlanma koşulları açıkça ve yanlış anlamaya yol açmayacak tarzda gösterilir.

Denetim
Madde 4- Üye bankalarca yapılacak tüm ilan ve reklamlar, 3 üncü maddede yer alan ilkelere uygun olmak zorundadır. Söz konusu ilkelere aykırı ilan ve reklam yaptığı düşünülen bankaların Birliğe yazılı olarak bildirilmesi halinde, şikayet Birlik Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda ilan ve reklamların, bu düzenlemede yer alan ilkelere aykırılığı saptandığında, Birlik ilgili bankayı yazıyla, ivedi durumlarda uygun göreceği başka bir yolla uyarır. İlgili banka uyarıya uymak, aykırı ilan ve reklamları durdurmak veya kaldırmakla yükümlüdür.

Mesleki Tanzim Kararına Aykırı Hareket Halinde Uygulanacak Yaptırımlar
Madde 5- İlkelere aykırı ilan ve reklam yaptığı tespit edilen bankanın yapılan uyarıya rağmen tutumunda ısrar etmesi halinde Birlik Yönetim Kurulu , mesleki tanzim kararının ihlali nedeniyle Bankacılık Kanunu'nun 81. maddesinde öngörülen idari para cezasının verilmesine karar verir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme
Madde 6- Özel Finans Kurumları Birliği'nin, özel finans kurumlarının ilan ve reklam yaparken uymakla yükümlü olacakları ilkeler ve koşullar ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca alınan 26/06/2003 tarih ve 24 sayılı Karar, Birliğin.28/06/2006 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 66 sayılı kararla yapılan bu yeni düzenleme ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 7- Bu düzenleme hükümleri 28 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe girer.