2 Ekim 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27364

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih   : 29/9/2009
Karar No  : 2009/31
Konu         : İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi.
Yüksek Planlama Kurulunca;
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 14/9/2009 tarih ve MY-74 sayılı yazısı dikkate alınarak; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ekli “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi”nin kabulüne, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5 inci maddesine göre karar verilmiştir.

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ
STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI
EKİM 2009

VİZYON
İstanbul, öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel finans merkezi olacaktır.
GİRİŞ
Türkiye; genç ve dinamik nüfusu, nitelikli işgücü, jeopolitik avantajları, hızlı büyüyen ve gelişen ekonomisi, kültürel ve tarihsel birikimi, gelişmiş piyasaları, finansal ürün, hizmet ve uygulama çeşitliliği, finans sektöründeki güçlü düzenleme çerçevesi ile dünyanın önemli ve sayılı finans merkezleri arasındaki yerini yakın vadede alacaktır.
İstanbul, Türkiye’nin doğal finans merkezi konumundadır. AB üyeliği yolunda ilerleyen Türkiye, bölgesel konumu itibarıyla Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa bölgeleri için de önemli ekonomik büyüklüğe sahip bir ülke konumundadır. Bölge finansal kaynaklarının toplanması ve yine bu bölgelere yönlendirilmesi konusunda İstanbul’un önemli bir merkez olma potansiyeli bulunmaktadır.
Türkiye dünyanın 17 nci büyük ekonomisidir. 2008 yılı sonunda GSYH’sı 741,8 milyar dolara ulaşmıştır. Yapılan çeşitli uluslararası araştırmalara göre önümüzdeki 40 yıllık süreç içerisinde Türkiye dünyanın en büyük ilk on ekonomisi içinde yer alacaktır.
Kaynakların toplanması ve etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlayan, küresel piyasalarla entegre ve bünyesinde çeşitli alt sektörleri bulunduran, katma değeri yüksek ürün/hizmet üretme kapasitesine sahip olan finans sektörü, önümüzdeki dönemde ekonomideki büyümenin itici gücü olacaktır.
Banka aktifleri, hisse senetleri, kamu ve özel borçlanma araçlarından oluşan finansal varlıkların GSYH’ya oranı 2007 yılında Türkiye için yüzde 150, gelişmekte olan ülkeler için yüzde 246, dünya genelinde ise yüzde 421 olarak hesaplanmaktadır.
Türkiye’de, finansal hizmetler sektöründe bankalar ve sigorta şirketleri dışında, faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, tüketici finansman şirketleri, emeklilik şirketleri, menkul kıymet aracı kurumları, kıymetli maden aracı kurumları, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi banka dışı finansal kuruluşlar yer almaktadır.
Finansal hizmetler sektörünün bütün alanlarında, Türkiye’nin oldukça önemli bir büyüme potansiyeli bulunmaktadır. 2008 sonunda toplam aktiflerin GSYH içindeki payı, bankacılık sektöründe yüzde 88,5, sigortacılık sektöründe yüzde 3,2, menkul kıymet yatırım fonlarında ise yüzde 2,9 düzeyindedir. Türkiye’de, banka aktiflerinin GSYH içindeki payı gelişmiş ülkelere kıyasla düşüktür. Özellikle sigortacılık sektörü, sunduğu fırsatlarla gelişime oldukça açıktır. Sermaye piyasalarının piyasa değeri, diğer gelişmiş piyasalarla kıyaslandığında düşük, gelişmekte olan ülkelerle ise benzer seviyededir. Borçlanma araçları piyasası nispeten gelişmiş olup, özel sektör borçlanma araçları piyasası ise yok denecek kadar küçük olmakla birlikte, son dönemde yapılan çalışmalarla gelişime açık hale gelmiştir.
İFM, hukuk, vergi ve düzenleme açısından Türkiye’ye entegre yapıda olacaktır. Finans sektörünce sunulan ürün ve hizmetler, mevcut fırsatların ve yerel potansiyelin değerlendirilmesiyle gelişecektir.
İstanbul’un bölgesel ve küresel finans merkezi olması, ülkemizde istihdamın ve uluslararası fon girişinin artmasına yardımcı olacak ve ekonomik büyümeye kayda değer bir katkı sağlayacaktır.
İFM Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamında yabancı yatırımcılara yönelik yapılan anket sonucunda, düzenleme anlayışında değişim ve vergi sisteminin iyileştirilmesi öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine ilişkin olarak ise siyasi istikrarsızlık ve makro ekonomik koşullar ile işlem maliyetleri en önemli engeller olarak değerlendirilmiştir.
Bu Strateji ve Eylem Planında, İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olması için; uluslararası standartlarda işleyen bir hukuk altyapısının oluşturulmasına, finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasına, vergi sisteminin basitleştirilmesine ve etkinleştirilmesine, düzenleyici ve denetleyici çerçevenin geliştirilmesine, fiziksel ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine, nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak bir eğitim altyapısının sağlanmasına ve dünya ölçeğinde tanıtım ve izleme yapacak bir organizasyon yapısının oluşturulmasına yönelik öncelik ve eylemler belirlenmiştir.
KÜRESEL FİNANS KRİZİ VE İFM
2008 yılı başından itibaren etkisini hissettiren ve son çeyreğinden itibaren tüm dünyada etkilerini gösteren küresel finans krizi, ülkeleri yeni finansal mimari arayışlarına yönlendirmiş ve düzenleyici ve denetleyici yaklaşımların güncellenmesi yanında uluslararası işbirlikleri de gündeme gelmiştir.
Yaşanan bu belirsizlik ortamının bir süre daha devam edeceği genel kabul görmektedir. Bu ortamda uluslararası finans sektörü yatırımcıları, mevcut yatırımlarının yeniden yapılandırılmasına daha çok vakit ayırmakta ve yeni yatırımlarını ertelemektedir.
Uluslararası yatırımların en aza indiği ve yeni finansal mimari arayışlarının olduğu bu dönem sona erdiğinde, bölgesel ve küresel sermayenin yönlendirilmesinde İstanbul’un önemli bir rol alabilmesi için gerekli değişiklikleri yaparak rekabetçi bir yapıyla ortaya çıkmak önem arz etmektedir. Bu anlamda İstanbul’un değerlendirilmesi gereken bir seçenek olarak uluslararası ortamda bilinir ve kabul edilir bir noktaya gelmesi hedeflenmektedir.
Küresel kriz nedeniyle yeniden şekillenecek olan finansal piyasaların yönü bu aşamada tam olarak öngörülememektedir. Bu nedenle, Strateji ve Eylem Planı üç yıl sonra yenilenerek güçlendirilecek, içeriği genişletilecek ve detaylandırılacaktır.
PROJENİN BAŞARISININ TEMEL BELİRLEYİCİLERİ
Projenin başarısı, siyasi iradenin varlığına ve tüm paydaşların desteği ve takibine bağlıdır. İstanbul’un uluslararası finans merkezi haline getirilmesi konusunda siyasi irade tamdır. Nitekim, 2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planında, 2009-2011 ve 2010-2012 dönemlerini kapsayan Orta Vadeli Programlarda ve 2009 Yılı Programında bu hususta tedbirler yer almıştır. Strateji ve Eylem Planının Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanması da siyasi iradenin bir kez daha teyidi olmuştur.
Paydaşların desteğini sağlamak amacıyla, İFM Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları kapsamında dokuz adet çalışma grubu kurulmuştur. 80’in üzerinde kamu ve özel sektör kurumu ile sivil toplum kuruluşu ve üniversitelerden yaklaşık 300 temsilci çalışma gruplarında yer almıştır.
İFM Projesi, uzun soluklu ve süreklilik arz eden bir projedir. Tüm tarafların bu projeye desteği de sürekli olmalı ve sadece belirli bir kurumun görevi olarak değerlendirilmemelidir.
HUKUK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması yolunda hukuki alanda, finans alanındaki uyuşmazlıkların süratli ve etkin bir şekilde çözümüne yönelik iyileştirmeler yapılması, kurumsal bir tahkim merkezinin oluşturulması ve İFM Projesinde katkısı bulunacağı öngörülen tasarıların kanunlaşma süreçlerinin hızlandırılması gerekmektedir.       
Öncelik.1: İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması yolunda, uyuşmazlıkların süratli ve etkin bir şekilde çözümüne yönelik olarak yargı sisteminde iyileştirmeler sağlanacaktır.
İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması yolunda, uyuşmazlıkların süratli ve etkin bir şekilde çözümüne yönelik olarak yargı sistemimizde iyileştirmelerin olması gerekmektedir. Bu kapsamda, ayrı bir ihtisas mahkemesi kurulmasına nazaran daha kolay ve ekonomik olması nedeniyle, mevcut mahkemelerden birinin görevlendirilmesi suretiyle ihtisaslaşması sağlanacaktır. Söz konusu mahkemelerde görev yapacak hakimlerin eğitim alanları, özellikle finansal alanda karşılaştırmalı hukuk da dahil olmak üzere,  artan ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilecek ve hizmet içi eğitimleri sürekli hale getirilecektir. Savcılık ve kolluk teşkilatında, özellikle finansal ve bilişim alanında işlenen suçlara karşı etkin mücadele edebilmek için uzmanlaşma sağlanacaktır. Mahkemelerde bulunan iş yükünün azaltılması ve hakimlerin esasa yönelik çalışma ve incelemeler yapabilmesi amacıyla nitelikli uzman ara kadrolar oluşturulacaktır.
Uyuşmazlıkların mahkeme yoluyla çözümünde, genel usul kurallarından farklı ve çözümü kolaylaştıran hükümlere yer verilmesi için ayrı bir çalışma yapılacaktır. Bu kapsamda özellikle, bilirkişilerin nitelikleri, seçimi, sorumlulukları ve listelerinin oluşturulması; bilirkişi raporunun kapsamı ve raporun verileceği sürelere ilişkin hususların halen TBMM Genel Kurulunda bulunan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısında ele alınması yönünde girişimlerde bulunulacaktır.
Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizinde mahkemelerce kararların esasına girilerek inceleme yapılması ve böylece sürecin uzaması şeklinde ortaya çıkan uygulamadan kaynaklanan aksaklıklar giderilecektir.
Öncelik.2: İstanbul’da bağımsız ve özerk yapıya sahip uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde kurumsal bir tahkim merkezinin oluşturulması ve arabuluculuk sisteminin etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
İstanbul’da bağımsız ve özerk yapıya sahip kurumsal bir tahkim merkezi kurulacaktır. Bu tahkim merkezi maliyet, hız ve kararların kesinleşme süreci gibi konularda uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde olacak ve bu merkezle ilgili tanıtım çalışmaları yapılacaktır. Tahkim merkezinde kabul edilecek hakem listesi dışından da taraflara tercih edecekleri hakemleri seçme imkanı tanınacaktır. Tahkime ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan hükümler ile Milletlerarası Tahkim Kanununda yer alan hükümler birleştirilerek tek bir tahkim düzenlemesi yoluna gidilecektir. Uyuşmazlıkların mahkeme yoluna başvurmadan daha kısa sürede çözülebilmesi için arabuluculuk sistemi de geliştirilecektir. Ayrıca, kurulacak tahkim merkezinde, kurumsal olarak arabuluculuk imkanı da sunulacaktır. Hakem kararlarının tanınması ve tenfizinde mahkemelerce kararların esasına girilerek inceleme yapılması ve böylece sürecin uzaması şeklinde ortaya çıkan uygulamadan kaynaklanan aksaklıklar giderilecektir.
Öncelik.3: İFM Projesinde katkısı bulunacağı öngörülen tasarıların kanunlaşma süreçlerinin hızlandırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
İlgili mevzuatın geliştirilmesine ilişkin olarak, TBMM Genel Kurulunda bulunan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ile TBMM ihtisas komisyonları gündeminde bulunan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı; Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı; Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısı; Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çek Kanunu Tasarısının kanunlaşma süreçlerinin hızlandırılması yönünde girişimlerde bulunulacaktır. Ayrıca, Başbakanlıkta bulunan Genel İdare Usulü Kanunu Tasarısının kanunlaşma süreci ile Adalet Bakanlığında devam eden İdari Yargılama Usulünde İstinaf Kanun Yoluna ilişkin çalışmanın; Sermaye Piyasası Kurulunda devam eden Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin çalışmanın ve diğer ilgili kurumların konuya ilişkin çalışmalarının hızlandırılması sağlanacaktır.
FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASI
Bir finans merkezinin tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden biri, finans merkezinde sunulan ürün ve hizmetlerin çeşitliliği ile bunların sunulduğu koşulların cazip olmasıdır. Bu nedenle mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili sorunların giderilmesinin yanı sıra yatırımcı talepleri doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine ve sunumuna elverişli bir ortamın sağlanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, İstanbul’un finansal ürün çeşitliliği ve finansal hizmet kalitesiyle bölgesel ve küresel sermayenin çekim merkezi olması temel hedeftir.
Öncelik.4: Finansal sektör düzenlemelerinde prensip bazlı anlayış benimsenerek, yasal altyapının başta AB müktesebatı olmak üzere uluslararası düzenlemelere ve uygulamalara uyumu sağlanacaktır.
Finansal araç ve piyasaların gelişimi için, uluslararası düzenlemeler ile en iyi uygulamalara paralel düzenleyici altyapının tesisi öncelikli bir husustur. Söz konusu düzenleme ve uygulamalarda küresel kriz sonrası ortaya çıkacak yeni yaklaşımlar da dikkate alınmalıdır. Finansal ürünlerin çeşitlendirilmesine düzenleme anlamında engel olunmaması, ancak ihtiyatlı düzenlemeler ile araç ve piyasalardan kaynaklanan ve finansal kurumların maruz kaldıkları risklerin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.
Mevcut düzenlemelerin kural bazlı yaklaşımından uzaklaşılarak, piyasaya giriş ve çıkışın kolaylaştırıldığı, aksi belirtilmediği sürece tüm faaliyetlerin sunulabildiği, yeni ürünlerin tasarlanabildiği, esas olarak faaliyet ve ürünlerin temel niteliklerinin belirlendiği ve bu yolla ihtiyaçlara kısa sürede cevap verebilecek prensip bazlı yaklaşıma geçilecektir. Öte yandan, finansal piyasalarda sunulacak faaliyetlerin ilgili düzenleme ve denetim otoritelerinin gözetimi dışında kalmamasına özen gösterilecektir.
Öncelik.5: Finansal piyasalarda şeffaflık artırılacak ve yatırımcıları bilgilendirme mekanizmaları geliştirilecektir.
Finansal piyasalarda yaşanan son gelişmeler, kamuyu aydınlatmanın, araç ve piyasaların riskleriyle ilgili detaylı bilgilendirmenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye’de yatırımcıları aydınlatmaya ve korumaya yönelik düzenlemeler bulunmakla birlikte, daha adil, şeffaf ve güvenilir bir piyasanın oluşturulması amacıyla, yatırımcı haklarını gözeten daha sıkı düzenlemelerin yapılması, doğru piyasa kurallarının belirlenerek uygulanmasının takip edilmesi, yatırımcıları korumaya yönelik mekanizmaların geliştirilmesi sağlanacak ve finansal araç ve piyasaların tanıtımına ve bu konuda yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Öncelik.6: Türkiye’de mevcut olduğu halde, çeşitli nedenlerle rekabet üstünlüğü yurtdışı piyasalara kaymış olan finansal ürün ve hizmetler belirlenerek, bu durumun düzeltilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
Genel hukuk hükümleri, kambiyo veya vergi mevzuatından kaynaklanan engeller ve belirsizlikler nedeniyle ödünç menkul kıymet işlemleri ile türev işlemler gibi bazı finansal işlemlerin yurtdışı piyasalarda yapılması tercih edilmektedir. Konuya ilişkin mevzuat hükümleri ile uygulamalar finans merkezi oluşumunu destekleyici serbestlikte gözden geçirilecektir.
Öncelik.7: Türkiye piyasalarında henüz sunulmayan veya yeterli işlem hacmine ulaşmamış, İstanbul’u cazip bir finans merkezi haline getirebilecek, gelişme potansiyeli yüksek finansal ürün ve hizmetler için gerekli altyapı oluşturulacaktır.
Özel sektör ve yerel yönetim borçlanma araçlarında ihraç maliyetlerinin düşürülmesi ve ihraç sürelerinin iyileştirilmesi suretiyle bu piyasaya işlerlik kazandırılması, tezgah üstü türev ürünler piyasasına ilişkin gerekli altyapının oluşturulması, menkul kıymetleştirme işlemlerinin kolaylaştırılması, ürün ihtisas borsaları ile enerji ve karbon salınımı borsalarının, elmas ve kıymetli taş piyasalarının oluşturulması, sigorta, finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansman şirketlerinin sunabilecekleri hizmet çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır.
Bu konuda özellikle, faizsiz finansal ürünlerin geliştirilmesi için gerekli mekanizmanın kurulması öne çıkmaktadır. Jeopolitik konumuna rağmen Türkiye’nin faizsiz finansal ürün ve hizmetler konusunda yeterince gelişemediği görülmektedir. Bu piyasanın gelişimi için, bölge ülkelerindeki düzenleyici otoriteler, borsalar, takas ve saklama kurumları ve diğer sermaye piyasası aktörleri ile işbirliği yapılarak bölge ülkelerindeki yatırımcıların taleplerinin belirlenmesi, kotasyon, alım satım, takas ve saklama işlemlerine ilişkin teknolojik ve operasyonel altyapı ve mevzuat konusunda çalışmalar yapılacaktır.
BASİT VE ETKİN BİR VERGİLENDİRME SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
Ülkemizde kurumlar vergisi oranı yüzde 20 olarak uygulanmakta olup diğer ülke uygulamaları da incelendiğinde bu vergi oranının makul seviyede olduğu değerlendirilmektedir.
Gider Vergileri Kanunu finansal işlemlerin ulaştığı karmaşık yapıyı ve yeni ürünleri kavramakta yetersiz kalmakta, ayrıca verginin kanuniliği ilkesine aykırı sonuçlar yaratabilmektedir. Seçilen ülkelerin uygulamaları incelendiğinde BSMV benzeri bir verginin uygulanmadığı, genel olarak finansal işlemlerin KDV’den de istisna tutulduğu görülmektedir.
Basitleştirilmiş ve etkin uygulanabilen bir vergi sistemi oluşturulmasına yönelik olarak;
√ Vergide öngörülebilirliğin artırılması,
√ Vergi oranlarının düşürülmesi,
√  Rekabet gücünün artırılması,
√ Geniş tabanlı bir vergi sisteminin oluşturulması,
√ İşlemler üzerindeki vergilerin kademeli olarak kaldırılması,
√ Aracılık maliyetleri üzerindeki vergi yüklerinin kademeli olarak düşürülmesi,
√ Finansal kurumların benzer işlemlerine uygulanan farklı vergisel yüklerin eşitlenmesi,
√ Uzun vadeli vergi politikalarının oluşturulması
ilkeleri esas alınarak aşağıdaki temel hedeflere ulaşılmaya çalışılacaktır. Söz konusu temel hedefler;
√ Finansal işlemlerin Türkiye içinde yapılmasının teşviki,
√ Makroekonomik koşullara uygun sürdürülebilir ve istikrarlı bir vergi rejimi,
√ Hukuki güvenlik sağlamak için idareye geniş yorum yetkisi bırakmayacak kapasitede
yasal düzenleme,
√ Vergi gelirlerinde dolaylı vergilerin payının daha az olması,
√ Finansal sektörün kayıtdışılık nedeniyle haksız rekabete maruz olmaması,
√ Etkinleştirilmiş özelge sistemi olarak belirlenmiştir.
Ayrıca, başta vergi idaresi olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca finansal piyasaların işleyişi ve bu alanla ilgili vergi sisteminin tanıtımına önem verilecek, uygulama sonuçları izlenerek analize tabi tutulacaktır.
Öncelik.8: Vergi kanunları ve ikincil mevzuat basit, anlaşılır, öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getirilecektir.
Gelir Vergisi Kanunu yukarıda yer alan temel hedef ve ilkeler çerçevesinde yeniden yazılacaktır.
Vergi Usul Kanunu tümüyle gözden geçirilerek vergi cezalarının caydırıcılığının artırılması başta olmak üzere, mükellef hakları, uyuşmazlıkların çözümü ve değerleme hükümleri modern vergi sistemleriyle paralel hale getirilecektir.
Öncelik.9: Vergilendirme alanında yapılacak düzenlemelerle, ülkemizin rekabet gücü artırılarak finansal işlemlerin Türkiye’de yapılması sağlanacaktır.
BSMV başta olmak üzere finans kurumlarının aracılık faaliyetleri üzerindeki kamu kaynaklı mali yükler hem finans kurumları hem de müşteriler açısından fon maliyetlerini artırmaktadır. Finansal araçların fiyatları faiz cinsinden ifade edildiği için, bu tür vergiler faize yansımaktadır. Bu durum, kredi kullanımını pahalılaştırmakta ve uzun vadede ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, bu tür mali yükümlülükler aracılık işlevinin etkili bir şekilde yerine getirilmesine olumsuz etkide bulunarak kaynak tahsisinin etkinliğini bozmakta, sistemden kaçışı teşvik etmekte ve yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlar lehine haksız rekabet yaratmaktadır. Bu nedenlerle, kamu kaynaklı mali yükler, kamu dengeleri ve ekonomik gelişmeler göz önüne alınarak uygun bir zamanlamayla kademeli olarak düşürülecektir.
Ayrıca, dar mükellefiyete tabi olanların ülkemizde işlem yapmalarını engelleyici vergisel uygulamalardan kaçınılacaktır.
Uluslararası fonların Türkiye merkezli işlem yapmaları konusunda vergisel alanda uygulamadaki belirsizlikler giderilecektir.
Özellikle Ortadoğu ülkelerindeki sermayenin daha etkin şekilde ülkemize çekilebilmesini teminen geliştirilecek finansal ürünlerin vergileme karşısındaki durumları benzer nitelik taşıyan finansal ürün ve işlemlere göre düzenlenecektir.
Öncelik.10: Finansal kurum ve yatırımcılar için belirsizliği giderici ve uygulamada uzmanlaşmayı sağlayıcı tedbirler alınacaktır.
Verginin, yatırım kararlarında belirsizlik yaratan değişken bir faktör olmaktan çıkarılmasına yönelik mekanizmaların, vergi sistemi içerisinde yer alması gerekmektedir. Bu amaçla kurulacak vergileme sistematiği yatırımcı kararlarını herhangi bir yatırım aracı lehine veya aleyhine yöneltmemelidir. Yatırımcı, vergisel avantajı veya dezavantajı nedeniyle değil her bir yatırım aracının kendi özelliklerine dayanarak alternatif yatırım araçları arasında tercihini yapabilmelidir.
Ülkemizdeki finansal piyasaların gelişmekte olan piyasalar olduğu dikkate alınarak basit bir vergileme sistemi oluşturulacak, benzer nitelikteki para ve sermaye piyasalarının vergilendirme esaslarının da benzer şekilde olması sağlanacaktır. Mevcut vergi sistematiğindeki karmaşık ve dağınık halde bulunan hükümler bir araya getirilmek ve sadeleştirilmek suretiyle anlaşılır, basit ve kalıcı bir mevzuat oluşturulacaktır.
Finansal kurum ve yatırımcılar bazında vergi düzenlemeleri kapsamında oluşabilecek tereddütlerin çözülebilmesi ve kalıcı çözümler sağlanabilmesi için, özelge sisteminin diğer ülke uygulamaları da gözetilerek, güvence veren bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.
Vergi uygulamaları açısından idare bünyesinde finansal sektör konusunda uzmanlaşmış bir birimin kurulması ve bu alandaki vergisel uygulamaların bu hizmet birimi tarafından koordine edilmesi mümkün hale getirilecektir.
Öncelik.11: Halka açık olmayan şirketlerin sermaye piyasasına açılması ve sermayenin tabana yayılması teşvik edilecektir.
Halka açık şirketlere tanınan vergi avantajları neticesinde, herhangi bir vergi kaybı yaşanıp yaşanmadığını belirlemek üzere yapılan çalışma sonucu, vergi teşvikleri ile halka arzların özendirilmesinin vergi gelirlerinin azalmasına değil, tam tersine önemli ölçüde artmasına neden olduğu görülmüştür. Şirketlerin halka açılmalarının ve halka açıklık oranlarının artırılmasının kuvvetle teşvik edilmesi amacıyla vergi de dahil olmak üzere her türlü önlem alınacaktır. 
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ ÇERÇEVENİN GELİŞTİRİLMESİ
Finansal piyasaların ve finansal kurumların hızla değiştiği günümüzde, uluslararası platformda, finansal sistemin düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yaklaşım ve kurallar da benzer bir hızla revize edilmekte ve geliştirilmektedir. Finans merkezi olma yolunda, Türkiye’de de finansal düzenleme çerçevesinin söz konusu hızlı değişimlere cevap verebilecek esnek bir yapıda olması önem arz etmektedir. Yaşanan son gelişmeler kapsamında, Türkiye’deki düzenleyici ve denetleyici yapının etkin bir şekilde çalıştığı, ilgili uluslararası standartlara gerekli uyumun büyük ölçüde sağlanmış olduğu, bu uyum sürecinin halen devam ettiği görülmektedir.
Yaşanmakta olan küresel kriz, başta Amerika Birleşik Devletleri ve AB olmak üzere pek çok ülkede düzenleyici otoriteler arasında koordinasyonun ve sistemik riskin etkin bir şekilde yönetilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Finans merkezi olma hedefi bağlamında Türkiye için, düzenleyici ve denetleyici otoriteler arasında kalıcı ve etkin işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanmasına ve sistemik riskin yönetilmesine ilişkin mevcut yapının güçlendirilmesi hususu ön plana çıkmaktadır.
Öncelik.12: Sistemik riskin tespiti ve önlenmesi ile finansal sektör düzenleyici ve denetleyici otoriteleri arasındaki yatay koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla mevcut Sistemik Risk Komitesinin görev ve fonksiyonları güçlendirilecektir.
Mevcut durumda, Türkiye’de sistemik riskin tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi konusunda Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde BDDK koordinasyonunda, TMSF, Hazine Müsteşarlığı ve TCMB’nin görevlendirildiği Sistemik Risk Komitesi bulunmaktadır. Sistemik Risk Komitesi, kurumlar arasında imzalanan protokoller ve mevcut hukuki düzenlemelerin sınırları çerçevesinde sistemik risk ağırlıklı olarak kısıtlı bir görev alanında faaliyetlerini devam ettirmektedir.
Türkiye’de finansal sektörün denetiminden sorumlu otoriteler arasında uyum olmakla birlikte, belirli alanlarda kalıcı ve etkin bir koordinasyon ihtiyacı mevcuttur. Söz konusu koordinasyon özellikle konsolide denetim, düzenleyici arbitrajının önlenmesi, düzenleme politikalarının uygulanması, finansal sistemin tamamına yönelik araştırma ve strateji geliştirme faaliyetleri ile finansal sektörde bir çok alanı kapsayan büyük çaplı projeler açısından önem arz etmektedir.
Sistemik riskin yönetiminde kapsam ve etkinliğin artırılmasına ve kurumlar arası yatay koordinasyon ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, mevcut Sistemik Risk Komitesine SPK da dahil edilecek ve bu komitenin hukuki ve organizasyonel yapısı güçlendirilecektir.
Öncelik.13: Başta AB müktesebatı olmak üzere diğer uluslararası gelişmeler de dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeler neticesinde, orta ve uzun vadede, düzenleyici ve denetleyici otoritelerin kurumsal yapılanmasına ilişkin gerekli önlemler alınacaktır.
Uluslararası boyutta cazibe merkezi haline gelmiş olan finans merkezlerindeki düzenleyici kurumsal yapılar incelendiğinde, tüm örneklerin belirli ortak prensiplerle uyumlu olduğu, ancak uluslararası finans merkezi olmanın tek bir kurumsal yapıyı zorunlu kılmadığı görülmektedir. Küresel finans krizi öncesi dönemde tek otorite yaklaşımına yönelik bir eğilimin olduğu, kriz sonrasında yapılan reform çalışmalarında ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve AB’de amaçsal yaklaşımın ön plana çıktığı bilinmektedir. Ancak, konuya ilişkin süreçler henüz netleşmemiş bulunmakta ve alternatif kurumsal yapılanmaların avantaj ve dezavantajları konusundaki tartışmalar, pek çok ülkede ve çeşitli uluslararası platformlarda halen devam etmektedir. Bu açıdan, AB başta olmak üzere uluslararası gelişmeler takip edilerek, düzenleme ve denetim otoritelerinin kurumsal yapılanması hususu AB müktesebatına uyum çerçevesinde bilahare değerlendirilecektir.
Öncelik.14: Uluslararası standartların oluşum süreci yakından takip edilerek, bu standartlara uyum düzeyi belirli aralıklarla gözden geçirilecektir.
Uluslararası standartlara uyum konusunda; gerek AB gerekse diğer uluslararası normlara halen yüksek bir uyum düzeyi olduğu, uyumsuz olunan konularda ise, ülkemiz düzenleyici ve denetleyici kurumlarının kendi program, stratejik plan ya da çalışmalarında bir takvim öngördükleri ve tam uyumu hedefledikleri görülmektedir. Bununla birlikte, uluslararası standartlara uyumun periyodik olarak izlenmesi, raporlanması ve yönlendirilmesi bu önceliğe ulaşmada faydalı olacaktır.
Öncelik.15: Borsaların, faaliyetlerini piyasa dinamiklerine cevap verebilecek esneklikte gerçekleştirebilmelerini sağlayacak hukuki statüye kavuşturulmaları ve genel kamu idaresini ilgilendiren mevzuat kapsamı dışına çıkarılmaları sağlanacaktır.
Finans merkezi olmanın ön koşulları; likidite, derinlik ve enstrüman çeşitliliğinin sağlanması ve organize piyasalardaki likiditenin sürekliliğini sağlayacak şekilde teknolojik yeterliliğin bulunmasıdır. Bu çerçevede; gerek İMKB gerekse İAB, İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olmasına en önemli katkıyı sağlayacak kurumlar arasında yer alacaktır.
Borsaların, uluslararası dinamik süreçlerin gerektirdiği esnekliği göstermesi, gelişen teknolojiyi yakalamak üzere modernizasyon yatırımlarını hızla yapabilmesi, yeterli kaynak biriktirebilmesi ve faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikli eleman istihdamını sağlayabilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, borsaların Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ve İŞKUR mevzuatı gibi kamu idareleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmadan çalışabilmesini ve kurumsal olarak uluslararası rekabetin gerektirdiği çağdaş borsacılık açılımlarını gerçekleştirebilmesini temin edecek mevzuat yapısının kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda, İMKB ve İAB’nin hukuki statüleri netleştirilecek, bu borsalar kamu idaresini ilgilendiren mevzuat kapsamından çıkarılacak, mevzuattan ve/veya uygulamalardan kaynaklanan sorunlar tespit edilerek giderilecektir.
FİZİKSEL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ
İFM Projesi çerçevesinde belirli bir bölgeye odaklanılmayacaktır. Öte yandan, yaşam alanları, güvenlik ve ulaşım imkanları ile teknoloji alanında kalite ve standartların yükseltilmesi için İstanbul genelinde yapılacak tüm çalışmalar İFM Projesini de destekleyecektir.
Öncelik.16: İstanbul’da yaşam kalitesi, güvenlik ve ulaşım imkanları artırılacak, finansal kuruluşların altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel koşullar sağlanacaktır.
Gerekli ofis ve konut stokunun oluşturulmasına yönelik olarak finansal kuruluşların kümeleneceği ve çalışanlarının ikamet edeceği bölgelerde deprem ve güvenlik risklerini minimize edecek yapı teknolojileri kullanılacak, yeni teknolojileri kapsayan gayrimenkul yatırımları oluşturularak şehrin yaşam kalitesi yükseltilecektir.
En az beş yıllık bir ulaştırma master planı çerçevesinde İstanbul’un yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları etkin ve hızlı bir ulaşıma imkan sağlayacak şekilde yapılandırılacak, şehir içi ulaşım (hava-deniz-kara-raylı sistem) projeleri tamamlanarak, özellikle havaalanı-kent merkezleri bağlantıları farklı ulaşım sistemleriyle entegre edilecektir.
İstanbul’un, yabancılara da hizmet verebilecek şekilde sağlık, eğitim, eğlence, konaklama ve barınma imkanlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.
TEKNOLOJİK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Teknoloji ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi, elektronik haberleşmenin hızlı, güvenilir, kesintisiz ve düşük maliyetli bir şekilde sağlanması finans merkezi olmanın ön koşulları arasında görülmektedir. Bu çerçevede; iletişim ve haberleşme sektörlerinin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması sağlanacak, bu sektörler üzerindeki doğrudan ve dolaylı kamusal yükler gözden geçirilecektir.
Öncelik.17: Ülkemizin teknoloji ve iletişim altyapısı güçlendirilecek, elektronik haberleşmenin hızlı, güvenilir, kesintisiz ve düşük maliyetli bir şekilde sunulması sağlanacaktır.
Genel olarak finans piyasalarının, özelde ise sermaye piyasasının bilgi teknolojileri standartları geliştirilerek finans sektöründeki kurum ve kuruluşlarla entegre bir şekilde çalışacak güçlü bir teknolojik platform oluşturulacaktır.
Bu platform öncelikle borsalar, takas ve saklama kurumları ile bunların üyelerine hizmet verecek, finansal kurumların ortak kullanabilecekleri teknolojik çözümleri oluşturacak, operasyon giderlerinin azaltılması konuları üzerine odaklanacak, müştereken uygulanabilecek güvenlik çözümleri ile iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik konular üzerine çalışacaktır.
Finansal piyasalara yönelik olarak yeni yazılım ve donanım üretecek, bilişim işgücünü,  altyapısını, güvenliğini ve işlerliğini destekleyecek teknoparklar geliştirilecek ve desteklenecektir.
Türkiye’nin finansal piyasalarda kullanılan bilgi teknolojilerine ilişkin olarak geliştirdiği uygulama ve çözümlerin bölge ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelere de teknik bilgi transferi ve hizmet ihracı yoluyla taşınması amaçlanmaktadır. Böylelikle; ülkemizin rekabet gücünün artacağı ve kısa vade için hedeflenen bölgesel bir finans merkezi olma amacına yaklaşılacağı değerlendirilmektedir.
İFM ORGANİZASYON YAPISININ KURULMASI
Küresel finans merkezlerinin son zamanlarda, ülkelerin kendilerine özgü koşulları dahilinde organizasyonel/kurumsal bir yapılanma içerisine girmeye başladıkları görülmektedir. Diğer yandan, finans merkezleri için ortak olarak benimsenmiş bir organizasyonel model bulunmamaktadır. Organizasyonel yapılanmalar incelendiğinde, bu konunun büyük ölçüde özel sektör ve kamu işbirliği içerisinde ve ortak çalışma grupları aracılığıyla yürütüldüğü tespit edilmiştir.
Öncelik.18: İFM Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen amaç, hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile İFM Projesinin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
Ülkemiz koşulları ve ülke uygulamaları çerçevesinde, İFM Projesi kapsamında yapılan çalışmaların ve İFM Stratejisi ve Eylem Planında belirlenecek olan amaç, hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir yapı kurulmasına karar verilmiştir. Bu yapı İFM Koordinatörlüğü, İFM Yüksek Konseyi, Danışma Kurulu ve sekiz adet çalışma komitesini kapsamaktadır. Bu çerçevede, İFM organizasyon yapısının hukuki çerçevesi oluşturulacaktır.
İFM Yüksek Konseyi, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı başkanlığında ilgili bakanlardan oluşan en üst karar alma merciidir. Danışma Kurulu, üst düzey bürokrat, özel sektör temsilcileri ve meslek örgütü yöneticilerinden oluşacak bir istişare platformudur. Çalışma komiteleri; Hukuk, Piyasalar ve Enstrümanlar, Vergi, Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve, Altyapı, Teknoloji, Tanıtım ve İmaj ile İnsan Kaynakları komitelerinden oluşmaktadır. İFM Koordinatörlüğü; İFM Yüksek Konseyi, Danışma Kurulu ve çalışma komiteleri arasındaki eşgüdümü ve bilgi-belge akışını sağlayacaktır.
İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Ülkemizde finans alanında görev yapan veya yapacak donanımlı insan kaynağının temininde genel bir sayısal eksiklik çekilmeyeceği görülmektedir. Önemli sayılabilecek genç ve dinamik insan kaynağına sahip ülkemizde asıl ihtiyacın mevcut insan kaynağının donanımının artırılması, sürekli gelişiminin sağlanması, finans alanında özellikli bazı görev alanlarında yetişmiş insan kaynağının oluşturulması ve yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi olduğu düşünülmektedir.
Ülkemizde finans sektöründe bulunan veya bu sektörle ilgili eğitim alanında faaliyet gösteren birçok kurumun kendi görev alanına giren konularda yoğun çalışmaları bulunmakla beraber insan kaynağı açısından ortak bir politika bulunmamaktadır. Üniversite-sektör ilişkisinin zayıf olduğu gözlenmekte, geleceğin sektör çalışanlarını yetiştiren üniversitelerimizin sektörün beklentileri konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı, sektörün de üniversitelerdeki ilgili program ve uygulamalara uzak olduğu, üniversitelerde oluşan verimli bilgi ve yeniliklerden yararlanamadığı, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde genel finans bilgisi verecek derslerin çok sınırlı olduğu, finans sektörü çalışanlarının sürekli mesleki eğitiminin daha da geliştirilebilir bir alan olduğu gözlenmektedir. Bu çerçevede, üniversite-finans sektörü işbirliğinin güçlendirilmesi, finans alanındaki eğitim içeriklerinin yenilenmesi, finans alanında uyumlu bir insan kaynağı politikasının oluşturulması ve ilgili kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi gerekmektedir.
Öncelik.19: Finans alanında insan kaynakları ve eğitim politikaları belirlenecek ve gözden geçirilecektir.
Finans alanındaki eğitim politikaları kapsamında; ilköğretim ve ortaöğretimde yabancı dil eğitiminin ve finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla müfredatın geliştirilmesi, üniversitelerdeki mevcut programların içeriklerinin sektörle işbirliği içinde güncellenmesi, üniversite sektör işbirliğinin teşvik edilmesi, finans alanında ihtiyaca göre eğitimcilerin ve akademisyenlerin yetiştirilmesi gibi eylemlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
Öncelik.20: Finans alanındaki insan kaynağının verimliliği ve mesleki donanımı artırılacaktır.
Hem özel hem de kamu kesiminde finans sektörüyle ilgili mevcut çalışanların yurtiçi veya yurtdışı eğitim ve araştırma çalışmaları için gerekli fon temin edilerek uygulamalı eğitim, kurs ve staj imkanları geliştirilecektir.
Finans konusunda temel eğitimi olan ve finans sektöründe iş arayanlara, İŞKUR tarafından meslek edindirme eğitimleri verilecektir.
Öncelik.21: Nitelikli işgücünün İstanbul’a çekilmesi sağlanacaktır.
Finans sektöründe çalışan veya çalışacakların beklentileri ölçüsünde sosyal yaşam kalitesi artırılacak, yabancıların çalışma izni alma süreçleri hızlandırılacak, finans alanında faaliyet gösterecek yerli ve yabancı kuruluşların çalışanlarının, sosyal güvenliği tamamlayıcı veya bütçe açığını azaltıcı nitelikteki sigortaların primlerinde teşvik olanakları ele alınacak, İstanbul finans konusunda bir yüksek lisans ve doktora merkezi haline getirilecektir. Böylece Türkiye’de yetişmiş ancak yurtdışı finans piyasalarında çalışanlar ile nitelikli yabancı insan kaynağı ülkemize çekilecektir.
Ayrıca, finans merkezinin ihtiyaç duyacağı iş gücünün zamanında, hızlı ve güvenilir bir şekilde temin edilebilmesi için elektronik veritabanını da içeren bir yetenek havuzu uygulaması oluşturulacaktır.
İFM TANITIMININ YAPILMASI VE İMAJININ OLUŞTURULMASI
İFM Projesinin doğru ve etkili bir şekilde tanıtılması, Projenin ve İstanbul’un imajının sürekli bir biçimde takip edilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir.
Öncelik.22: İFM Projesinin tanıtım ve reklam stratejisi belirlenecek, yurtdışında ve yurtiçinde Projeye dair kamuoyu algısı yönetilecektir.
Öncelikle doğru tanıtım stratejisinin oluşturulması için finans merkezinin hedef kitlesi belirlenecek ve bu hedef kitlenin İstanbul’a yönelik algısı profesyonel bir çalışmayla ortaya konulacaktır. Hedef kitle belirlendikten ve mevcut algı ortaya konulduktan sonra en etkili ve en doğru tanıtım stratejisi belirlenecektir.
Türkiye’deki ve İstanbul’daki finansal ürün, hizmet, piyasa ve uygulamaları ile vergi düzenlemelerini tanıtıcı mahiyette farklı yabancı dillerde bilgilendirme hizmeti sağlayacak bir portal oluşturulacak, bu portal üzerinden finans sektörü ile ilgili tüm düzenleyici kurumlar ile meslek kuruluşlarının internet sayfalarına erişim sağlanacaktır. Yabancı TV kanalları ve saygın süreli finans yayınlarında ilanlar, internet sayfalarına verilen reklamları da içerecek şekilde tanıtım stratejileri uygulamaya konacaktır.
Yurtdışında farkındalık yaratılmasının yanı sıra yurtiçi kamuoyunun algısının yönlendirilmesi de tanıtım stratejisinin önemli ayaklarından birisi olacaktır.
STRATEJİ VE EYLEM PLANININ TAKİP EDİLMESİ
Uluslararası finans merkezi olmak amacıyla birçok alanda yapılması gereken hususlar bulunmaktadır. Ancak, hayata geçirilen eylemlerin nihai olarak finans merkezi olma yolunda etkisini topluca değerlendirme ihtiyacı vardır.
Öncelik.23: İFM Koordinatörlüğü, uluslararası finans merkezi olma yolunda katedilen gelişme konusunda değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacaktır.
Takip edilmesi gereken asgari göstergeler; finansal hizmetler sektörünün milli gelir içindeki payı, sektör işgücünün büyüklüğü, toplam finansal varlıkların milli gelire oranı, uluslararası piyasa katılımcılarının sayısı (finansal kurum, ihraçcı ve yatırımcı sayısı), Türkiye’nin hedeflenen coğrafyalardan almış olduğu pazar payı (aracılık hizmetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, para piyasası enstrümanları, interbank, repo, döviz, yatırım bankacılığı, varlık yönetimi, sigortacılık türleri, İslami bankacılık, vb.) olarak sıralanabilmektedir.
İFM Koordinatörlüğü, altı aylık periyotlar halinde düzenli olarak gelişim raporları yayımlayacak ve yukarıda sayılan asgari göstergeleri geliştirerek finans merkezi olma yolunda katedilen gelişmeleri ortaya koyacaktır. Ayrıca, bu raporlarda Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleşme durumu ile finans sektörünü etkileyen gelişmelere yer verilecektir.

 

KISALTMALAR

AB

:

Avrupa Birliği

ABGS

:

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

BDDK

:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BSMV

:

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

DİBS

:

Devlet İç Borçlanma Senetleri

DPT

:

Devlet Planlama Teşkilatı

DTM

:

Dış Ticaret Müsteşarlığı

EPDK

:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

GİB

:

Gelir İdaresi Başkanlığı

GSYH

:

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

HSYK

:

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

İAB

:

İstanbul Altın Borsası

İFM

:

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi

İMKB

:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

İŞKUR

:

Türkiye İş Kurumu

KDV

:

Katma Değer Vergisi

MASAK

:

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

MKK

:

Merkezi Kayıt Kuruluşu

MYK

:

Mesleki Yeterlilik Kurumu

RK

:

Rekabet Kurumu

SGK

:

Sosyal Güvenlik Kurumu

SPK

:

Sermaye Piyasası Kurulu

Takasbank

:

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

TBB

:

Türkiye Bankalar Birliği

TBMM

:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCMB

:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TİB

:

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

TKBB

:

Türkiye Katılım Bankaları Birliği

TKYD

:

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği

TMSF

:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

TMSK

:

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

TOBB

:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TRLIBOR

:

Türk Lirası Referans Faiz Oranı

TSPAKB

:

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

TSRŞB

:

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

TÜBİTAK

:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TYDTA

:

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı

UNIDROIT

:

Özel Hukukun Birleştirilmesi Uluslararası Enstitüsü

VOB

:

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.

YKF

:

Yatırımcıları Koruma Fonu

YÖK

:

Yüksek Öğretim Kurulu

EYLEM PLANI
Öncelik.1: İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması yolunda, uyuşmazlıkların süratli ve etkin bir şekilde çözümüne yönelik olarak yargı sistemimizde iyileştirmeler sağlanacaktır. 

Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

1

Mahkemelerin ihtisaslaşması

Adalet Bakanlığı (S)
HSYK (İ)
Diğer ilgili kuruluşlar (İ)

2010-2014

Uyuşmazlıkların süratli ve etkin bir şekilde çözümünü teminen, mevcut mahkemelerden birinin görevlendirilmesi suretiyle ihtisaslaşma sağlanacaktır.

2

İhtisaslaşmış mahkemelerde görevli personelin uzmanlaşmasının sağlanması

Adalet Bakanlığı (S)
Maliye Bakanlığı (İ)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
Türkiye Adalet Akademisi (İ)
TCMB (İ) SPK (İ)
BDDK (İ) TİB (İ)
ABGS (İ) Diğer ilgili
kuruluşlar (İ)

2010-Sürekli

Finans alanında ihtisaslaşmış mahkemelerde görev yapacak hakimler ile bu konularda çalışacak savcı ve kolluk personelinin özellikle finans ve bilişim alanlarında uzmanlaşmaları sağlanacaktır.

3

Mahkemelerde nitelikli uzman ara kadroların oluşturulması

Adalet Bakanlığı (S)
Üniversiteler (İ)
Türkiye Adalet Akademisi (İ)
Diğer ilgili kuruluşlar (İ)

2010-Sürekli

Mahkemelerde bulunan iş yükünün azaltılması ve hakimlerin esasa yönelik çalışma ile incelemeler yapabilmesi amacıyla nitelikli uzman ara kadrolar oluşturulacaktır.

4

Yargılama usulü kurallarının yeniden düzenlenmesi

Adalet Bakanlığı (S)
İlgili kamu kurum ve
kuruluşları (İ)

2010-2015

Finansal alana ilişkin çıkabilecek uyuşmazlıklarda genel yargılama usulü kurallarından farklı ve uygulamayı daha kolaylaştıran hükümler öngörülecektir. Bu alanların tespiti için ön çalışma yapılacaktır.

5

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizinin kolaylaştırılması

Adalet Bakanlığı (S)
HSYK (İ)

2010-2012

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizinde mahkemelerce kararların esasına girilerek inceleme yapılması ve böylece sürecin uzaması şeklinde ortaya çıkan uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi sağlanacaktır.

Öncelik.2: İstanbul’da bağımsız ve özerk yapıya sahip uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde kurumsal bir tahkim merkezinin oluşturulması ve arabuluculuk sisteminin etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

 

Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

6

İstanbul merkezli kurumsal bir tahkim merkezinin kurulması

Adalet Bakanlığı (S)
SPK (İ) TOBB  (İ)
TBB(İ) TSPAKB(İ)
Üniversiteler (İ)
Sivil toplum örgütleri ve bu alanda çalışan özel sektör temsilcileri (İ) Diğer ilgili kuruluşlar (İ)

2010-2012

İstanbul’da kurumsal bir tahkim merkezinin kurulmasına yönelik olarak çalışmalar yapılacaktır.

7

Tek bir tahkim kanununun düzenlenmesi

Adalet Bakanlığı (S)
Üniversiteler (İ)
Sivil toplum örgütleri (İ) Diğer ilgili kuruluşlar (İ)

2010-2012

Tahkime ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan hükümler ile Milletlerarası Tahkim Kanununda yer alan hükümlerin birleştirilerek, tek bir tahkim düzenlemesi oluşturulması yolunda çalışmalar yapılacaktır.

8

Hakem kararlarının tanınması ve tenfizinin kolaylaştırılması

Adalet Bakanlığı (S)
HSYK (İ)

2010-2012

Hakem kararlarının tanınması ve tenfizinde mahkemelerce kararların esasına girilerek inceleme yapılması ve böylece sürecin uzaması şeklinde ortaya çıkan uygulamadan kaynaklanan aksaklıklar giderilecektir.

9

Arabuluculuk sisteminin geliştirilmesi

Adalet Bakanlığı (S)
TBB (İ)
Üniversiteler (İ)
Diğer ilgili kuruluşlar (İ)

2010-2012

Uyuşmazlıkların mahkeme yoluna başvurulmadan daha kısa sürede çözülebilmesi için öngörülen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirilecek, gerekli tanıtım çalışmaları yapılacak ve kurulması planlanan tahkim merkezinde, kurumsal olarak arabuluculuk imkanı sunulacaktır.

Öncelik.3: İFM Projesinde katkısı bulunacağı öngörülen tasarıların kanunlaşma süreçlerinin hızlandırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

10

TBMM Genel Kurulunda bulunan tasarıların yasalaştırılması

Adalet Bakanlığı (S)

2009-2010

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının yasalaştırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

11

TBMM ihtisas komisyonları gündeminde bulunan tasarıların yasalaştırılması

Adalet Bakanlığı (S)
TCMB (S)
BDDK (S)

2009-2010

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısı, Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çek Kanunu Tasarısının yasalaştırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

12

Başbakanlıkta bulunan Genel İdare Usulü Kanunu Tasarısının yasalaştırılması

Adalet Bakanlığı (S)

2009-2011

Genel İdare Usulü Kanunu Tasarısının yasalaştırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

13

Adalet Bakanlığında ve diğer ilgili kuruluşlarda yapılan ve İFM Projesini de destekleyen yasal çalışmaların tamamlanması

Adalet Bakanlığı (S)
SPK (S)
Diğer ilgili kuruluşlar (S)

2010-2012

İdari Yargılama Usulünde İstinaf Kanun Tasarısı, Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı ve diğer ilgili kurumların çalışmalarının tamamlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

 Öncelik.4: Finansal sektör düzenlemelerinde prensip bazlı anlayış benimsenerek, yasal altyapının başta AB müktesebatı olmak üzere uluslararası düzenlemelere ve uygulamalara uyumu sağlanacaktır.

Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S) ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

14

Kolektif yatırım araçlarının geliştirilmesi

SPK(S)
Hazine Müsteşarlığı(İ)
TCMB(İ) TBB(İ) TSPAKB(İ)
Takasbank (İ) TKYD (İ)

2010-2012

i) AB direktiflerine uyumlu bir yapı kurulması için Sermaye Piyasası Kanununda gerekli değişiklikler yapılacaktır.
ii) Kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin sermaye piyasası ve kambiyo mevzuatında yer alan sınırlama ve engeller gözden geçirilecektir.
iii) Gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu gibi yeni ürünlere ilişkin düzenleme yapılacaktır.

15

Menkul kıymetlerin teminata konu olması işlemlerine ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi, Merkezi Teminatlandırma ve Merkezi Takas Tarafı sisteminin oluşturulması

SPK (S)
Takasbank (S)
Adalet Bakanlığı (İ)
TCMB (İ)
TBB(İ)
TSPAKB(İ)
İMKB (İ)
İAB (İ)
MKK (İ)
VOB (İ)

2010-2012

i) Menkul kıymetlerin teminata konu olması işlemlerinin hukuki dayanağı UNIDROIT ve AB düzenlemeleriyle uyumlu hale getirilecektir.
ii) İMKB piyasaları için yeni bir teminat hesaplama yönteminin belirlenmesi, teminat çeşitleri ve değerleme yöntemlerinin tespit edilmesi, teminatların takas merkezinde toplanması, uygun bulunan piyasalar için Takasbankın Merkezi Takas Tarafı pozisyonu üstlenmesi sağlanacaktır.

16

Finansal hizmetlerin AB müktesebatı çerçevesinde sınıflandırılması ve finansal aracılara esneklik tanınarak müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek hizmet paketleri oluşturabilmelerine imkan sağlanması

SPK (S)
Hazine Müsteşarlığı (İ) TCMB(İ) BDDK(İ) TBB(İ) TSPAKB(İ)
Takasbank (İ)

2010-2012

i) Saklamacılık faaliyeti ve bu faaliyeti yürütebilecek kuruluşlar açık bir şekilde tanımlanacaktır.
ii) Aracı kurumların döviz işlemlerini müşterilerine bir hizmet sınıfı olarak sunabilmelerine, proje finansmanı, tahsili gecikmiş alacak havuzu yönetimi gibi faaliyetlerde bulunabilmelerine imkan tanınacaktır.

17

Uluslararası ödeme ve takas sistemleri ile entegrasyonun geliştirilmesi

TCMB(S)
Takasbank (S)
SPK (İ)
TBB(İ)
TSPAKB(İ)
İMKB (İ)
İAB (İ)
MKK (İ)

2010-2012

i) Ödeme ve transfer sistemlerinin uluslararası sistemlerle daha kolay entegre edilebilmesi ve bu alandaki standartların kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
ii) Uluslararası uygulamalarla uyumlu hukuki altyapının sağlanması, ödeme sistemlerinin etkin işleyiş ve denetimi sağlayacak mekanizma ve organizasyon yapısının oluşturulması, ödeme sistemlerine ilişkin düzenlemelerin etkin ve şeffaf olması amaçlarıyla Ödeme Sistemleri Kanunu yayımlanacaktır.

18

Kurul kaydından ve borsa kotasyonundan çıkışın kolaylaştırılması

SPK (S)
İMKB (S)
MKK (İ)
Takasbank (İ)
Borsaya Kote Şirketler Derneği  (İ)

2010-2012

Kurul kaydından ve İMKB kotundan çıkılmasına ilişkin koşullar gözden geçirilecek ve ilgili mevzuat değişiklikleri yapılacaktır.

19

Yabancı menkul kıymetlerin yurtiçi piyasalarda işlem görmesi

İMKB (S)
Maliye Bakanlığı (İ)
SPK (İ)
TSPAKB (İ)
MKK (İ)
Takasbank (İ)

2010-2012

Yabancı şirketlerin kotasyonunda gereken Maliye Bakanlığı izni kaldırılacak, ilgili düzenlemeler revize edilecek ve gerekli altyapı oluşturulacaktır.

Öncelik.5: Finansal piyasalarda şeffaflık artırılacak ve yatırımcıları bilgilendirme mekanizmaları geliştirilecektir.


Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

20

DİBS piyasasının geliştirilmesi

Hazine Müsteşarlığı (S)
SPK (S)
TCMB (İ)
İMKB (İ)
TBB (İ)
TSPAKB (İ)
Takasbank (İ)
MKK (İ)
YKF (İ)

2010-2012

i) DİBS’lerin YKF kapsamına alınması değerlendirilecektir.
ii) Tezgahüstü DİBS işlemlerinde fiyatların kamuya açıklanmasına ilişkin İMKB’nin oluşturduğu altyapı geliştirilecek ve ilgili süreler kısaltılacaktır.
iii) TRLIBOR oranlarının aktif olarak belirlenmesi sağlanacaktır.

21

Yabancı yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen İngilizcenin kullanımının yaygınlaştırılması

 

SPK (S)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
TCMB (İ)
GİB (İ)
TBB (İ)
TSPAKB (İ)
İMKB (İ)
Takasbank (İ)
MKK (İ)
VOB (İ)
İAB (İ)
Borsaya Kote Şirketler Derneği (İ)

2010-2012

Düzenleyici kurumların, borsa, saklama ve takas kurumları ile ihraçcı ve finansal kurumların internet sitelerinde İngilizce bilgilendirme ve açıklamalara yer verilecek, internet siteleri bu doğrultuda gözden geçirilecektir.

22

Yatırımcıların sermaye piyasaları, sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası araçları, yatırımcıları korumaya yönelik sistemler, riskler ve benzeri konularda bilgilendirilmesi

SPK (S)
TSPAKB (İ)
TKYD (İ)
İMKB (İ)
İAB (İ)
VOB (İ)
Takasbank (İ)
MKK (İ)

2010-2012

Sermaye piyasaları, sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası araçları, yatımcıları korumaya yönelik sistemler, riskler ve benzeri konularda yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla eğitim, toplantı, seminer, dokümantasyon üretimi ile dağıtımı ve benzeri etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Öncelik.6: Türkiye’de mevcut olduğu halde, çeşitli nedenlerle rekabet üstünlüğü yurtdışı piyasalara kaymış olan finansal ürün ve hizmetler belirlenerek, bu durumun düzeltilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.


Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

23

Finansal kiralama ve faktoring hizmetlerinin geliştirilmesi

BDDK (S)
Hazine Müsteşarlığı (İ) TCMB (İ)
Finansal Kiralama Derneği (İ)
Faktoring Derneği (İ)

2009-2012

i) Finansal kiralama ve faktoring işlemlerine ilişkin hukuki altyapıyı sağlamlaştıracak ve bazı faaliyetlere olanak sağlayacak “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” tasarısının sektör temsilcilerince iletilen görüşler çerçevesinde hızla yasalaşması sağlanacaktır.
ii) Kamu tarafından faktoringin gelişmiş finansal piyasalara sahip ülkelerdeki gibi uygulanabilmesinin hukuki ve fiili altyapısı oluşturulacaktır.

24

Menkul kıymet ödünç mekanizmalarının geliştirilmesi

Takasbank (S)
Adalet Bakanlığı (İ)
SPK (İ)
GİB (İ)
TSPAKB (İ)
İMKB (İ)
MKK (İ)

2010-2012

Takasbank bünyesindeki ödünç pay senedi piyasasının geliştirilmesi, ödünce konu kıymet çeşitliliğinin artırılması, hukuki sorunların çözülmesi sağlanacaktır.

Öncelik.7: Türkiye piyasalarında henüz sunulmayan veya yeterli işlem hacmine ulaşmamış, İstanbul’u cazip bir finans merkezi haline getirebilecek, gelişme potansiyeli yüksek finansal ürün ve hizmetler için gerekli altyapı oluşturulacaktır.

Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

25

Özel sektör borçlanma araçlarına işlerlik kazandırılması

SPK (S)
Adalet Bakanlığı (İ)
Maliye Bakanlığı (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
TCMB (İ)
BDDK (İ)
GİB (İ)
İMKB (İ)
TSPAKB (İ)
Takasbank (İ)
MKK (İ)
YKF (İ)

2010-2012

i) İhraçlara ilişkin maliyetler gözden geçirilecektir.
ii) Özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin kambiyo ve vergi hükümleri gözden geçirilecektir.
iii) Özel sektör borçlanma araçları YKF kapsamına alınacaktır.
iv) Bu araçlara, İcra-İflas mevzuatında ödeme önceliği getirilecektir.
v) Piyasa yapıcılığı ve altyapı çalışmaları tamamlanacaktır.

26

Yerel yönetim borçlanma araçlarının geliştirilmesi

SPK (S)
Maliye Bakanlığı (İ)
İçişleri Bakanlığı (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
TSRŞB (İ)
İMKB (İ)
TSPAKB (İ)
İller Bankası (İ)
Takasbank (İ)
MKK (İ)
Yerel yönetimler (İ)

2010-2012

i) Sigortalı ihraca yönelik sistem kurulacaktır.
ii) Mali disiplini bozmayacak şekilde, ilgili kamu kurumlarının görüşleri de alınarak,  belediyelerin projelerine, menkul kıymetleştirme yoluyla, finansman temin edebilmeleri amacıyla gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

27

Finansman bonolarının geliştirilmesi

SPK (S)
Maliye Bakanlığı (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
İMKB (İ)
TSPAKB (İ)
Takasbank (İ)
MKK (İ)
Sigorta şirketleri (İ)

2010-2012

Sigortalı ihraca yönelik sistem kurulacaktır.

28

Türev ürünlerin geliştirilmesi

SPK (S)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
TCMB (İ)
BDDK (İ)
İMKB (İ)
İAB (İ)
TBB (İ)
TSPAKB (İ)
MKK (İ)
Takasbank (İ)
VOB (İ)

2010-2012

i) Tezgahüstü piyasalarda sunulan ürünlerle ilgili mevzuat, takas ve işlem altyapısı oluşturulacaktır.
ii) Finansal varantlarla ilgili düzenlemeler yapılacak ve ikincil piyasa altyapısı kurulacaktır.
iii) Opsiyonların ve tek hisseye dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem görmesi sağlanacaktır.

29

Faizsiz finansman araçlarına ilişkin altyapının geliştirilmesi

Hazine Müsteşarlığı (S)
SPK (S)
BDDK (S)
Maliye Bakanlığı (İ)
TCMB (İ)
TMSF (İ)
İMKB (İ)
İAB (İ)
TBB (İ)
TKBB (İ)
TSPAKB (İ)
MKK (İ)
Takasbank (İ)
VOB (İ)

2010-2012

i) Sektörle ilgili uluslararası kurumlarla, ihraçcı olma potansiyeline sahip özel ve kamu kurumları, düzenleyici otoriteler, ürün tasarımında ve aracılığında görev alabilecek kurumlar ortak bir yol haritası çıkartacaktır.
ii) Gerek Körfez bölgesinde gerekse ülkemizde belirli bir büyüklüğe ulaşan faizsiz finansmanı tercih eden sermayenin çekilmesine yönelik ürünler konusunda düzenleme ve altyapı çalışmalarının tamamlanması ve Körfez bölgesi sermayesine yönelik sermaye piyasası araçları ve takas bağlantısı projesinin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

30

Menkul kıymetleştirme ve konut finansmanı piyasasına işlerlik kazandırılması

SPK (S)
BDDK (S)
Maliye Bakanlığı (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
TCMB (İ)
TSPAKB (İ)
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (İ)
MKK (İ)

2010-2012

i) İpotek finansman kuruluşları düzenleme taslağının yasalaşması yönünde girişimlerde bulunulacaktır.
ii) Kredi borçlusunun mücbir ve makul sebeplerle taksitlerini aksatması durumunda bir sigorta sisteminin devreye girmesi sağlanacaktır.
iii) Özel amaçlı araçların yapısının Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tanımlanması ve faaliyetlerine ilişkin bazı istisnalar getirilmesi sağlanacaktır.
iv) Konut değerleme mesleği geliştirilecektir.

31

Sigortacılık ürünlerinin geliştirilmesi

Hazine Müsteşarlığı (S)
TSRŞB (S)
SPK (İ)

2010-2012

i) Türk sigorta sektöründe yer alan mevcut ürünlerin geliştirilmesi veya yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasına engel olabilecek uygulamalar ve mevzuat gözden geçirilecektir.
ii) Ürün sorumluluk sigortasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır.
iii) Finansal kayıplar sigortasının geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

32

Döviz ve efektif piyasasının oluşturulması

İAB (S)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
TCMB (İ)
SPK (İ)
Takasbank (İ)

2009-2012

İAB Bünyesinde efektif ve döviz piyasası kurulacak ve Takasbank tarafından takas hizmeti sağlanacaktır.

33

Karbon piyasası oluşturulması

İAB (S)
Çevre Bakanlığı (İ)
SPK (İ)
İMKB (İ)
Takasbank (İ)
VOB (İ)

2012-2015

Karbon ve sera gazı salım ticaretine başlanacak ve bu araçlara dayalı türev ürünler geliştirilecektir.

34

Ürün ihtisas borsalarının oluşturulması, finansal piyasalar ile emtia piyasalarının entegrasyonunun sağlanması

TOBB (S)
İMKB (S)
İAB (S)
VOB (S)
Takasbank (S)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (İ)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (İ) SPK (İ)
EPDK (İ)
TKBB (İ)
MKK (İ)

2010-2015

i) Tarım ürünleri için lisanslı depoculuk sistemi kapsamında elektronik işlem platformu, takas ve saklama sistemi kurulacaktır.
ii) Enerji ürünlerine ve emtiaya dayalı spot ve vadeli piyasalar geliştirilecektir.

35

Elmas ve kıymetli taşlar piyasası oluşturulması

İAB (S)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
SPK (İ)

2009-2010

İAB bünyesinde elmas ve kıymetli taşlar piyasası kurulup organize piyasada işlemlerin garanti altına alınması sağlanacaktır.

Öncelik.8:Vergi kanunları ve ikincil mevzuat basit, anlaşılır, öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getirilecektir.


Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

36

Gelir Vergisi Kanununun yeniden yazılması

Maliye Bakanlığı (S)
Başbakanlık (İ)
GİB (İ)

2010-2012

Gelir Vergisi Kanunu temel hedef ve ilkeler çerçevesinde yeniden yazılacaktır.

37

Vergi Usul Kanununun tümüyle gözden geçirilmesi

Maliye Bakanlığı (S)
Başbakanlık (İ)
GİB (İ)

2010-2012

Vergi Usul Kanunu tümüyle gözden geçirilerek vergi cezalarının caydırıcılığının artırılması başta olmak üzere, mükellef hakları, uyuşmazlıkların çözümü ve değerleme hükümleri modern vergi sistemleriyle paralel hale getirilecektir.

Öncelik.9: Vergilendirme alanında yapılacak düzenlemelerle, ülkemizin rekabet gücü artırılarak finansal işlemlerin Türkiye’de yapılması sağlanacaktır.

Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

38

İşlem maliyetlerinin rekabet edilebilir düzeye indirilmesi

Maliye Bakanlığı (S)
Başbakanlık (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
TCMB (İ)
BDDK (İ) SPK (İ)
İMKB (İ) TBB (İ)
TKBB (İ) TSPAKB (İ) TSRŞB(İ) Takasbank(İ) MKK (İ) VOB (İ)

2010 sonrası

İşlem maliyetlerinin rekabet edilebilir düzeye indirilmesi amacıyla BSMV başta olmak üzere aracılık maliyetlerini artıran yükler gözden geçirilerek kamu dengeleri ve ekonomik gelişmeler göz önüne alınarak uygun bir zamanlamayla kademeli olarak düşürülecektir.

39

Mevcut durumda
talep görmeyen araçlara işlerlik kazandırılması ya da yeni oluşturulacak finansal araç ve faaliyetlerin geliştirilmesi

Maliye Bakanlığı (S)
Başbakanlık (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
TCMB (İ)
BDDK (İ) SPK (İ)
İMKB (İ) TBB (İ)
TKBB (İ) TSPAKB (İ) TSRŞB(İ) Takasbank(İ) MKK (İ) VOB (İ)

2010-Sürekli

Mevcut durumda işlem görmediği için (özel sektör borçlanma araçları, faizsiz finansman araçları gibi) BSMV geliri elde edilemeyen ürün ve faaliyetlerde BSMV kaldırılacaktır.

Öncelik.10:Finansal kurum ve yatırımcılar için belirsizliği giderici ve uygulamada uzmanlaşmayı sağlayıcı tedbirler alınacaktır.

Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

40

Özelge sisteminin iyileştirilmesi

GİB (S)
Başbakanlık (İ)
Maliye Bakanlığı (İ)

2010

Finansal kurum ve yatırımcılar açısından oluşabilecek tereddütlerin çözülebilmesi ve kalıcı çözümler sağlanabilmesi için, özelge sisteminin diğer ülke uygulamaları da gözetilerek, güvence veren bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

41

Gelir İdaresi Başkanlığında finansal sektör konusunda uzmanlaşmış bir birimin kurulması

GİB (S)
Başbakanlık (İ)
Maliye Bakanlığı (İ)

2010

İdare bünyesinde finansal sektör konusunda uzmanlaşmış bir birimin kurulması ve bu alandaki vergisel uygulamaların bu hizmet birimi tarafından koordine edilmesi mümkün hale getirilecektir.

Öncelik.11: Halka açık olmayan şirketlerin sermaye piyasasına açılması ve sermayenin tabana yayılması teşvik edilecektir.

 

Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

42

Borsada şirketlerin halka açılmalarının ve halka açıklık oranlarının artırılmasının sağlanması

Maliye Bakanlığı (S)
Başbakanlık (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
BDDK (İ)
SPK (İ)
İMKB (İ)
TBB (İ)
TKBB (İ)
TSPAKB (İ)
TSRŞB (İ)
Takasbank (İ)
VOB (İ)

2010-2015

Borsada şirketlerin halka açılmalarının ve halka açıklık oranlarının arttırılmasının kuvvetle teşvik edilmesi amacıyla vergi de dahil olmak üzere her türlü önlem alınacaktır. 

 

Öncelik.12: Sistemik riskin tespiti ve önlenmesi ile finansal sektör düzenleyici ve denetleyici otoriteleri arasındaki yatay koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla mevcut Sistemik Risk Komitesinin görev ve fonksiyonları güçlendirilecektir.   

Eylem
No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

43

Sistemik Risk Komitesinin görev ve fonksiyonlarının güçlendirilmesi

BDDK  (S)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
TCMB (İ)
SPK (İ)
TMSF (İ)

2010-2011

Mevcut Sistemik Risk Komitesine Sermaye Piyasası Kurulunu da dahil eden ve Komitenin görev ve fonksiyonlarını somut olarak belirleyen bir yasal düzenleme yapılacaktır.

Özellikle konsolide denetim, düzenleyici arbitrajın önlenmesi, düzenleme politikalarında eşgüdüm sağlanması, araştırma ve strateji geliştirme faaliyetleri konularında koordinasyon güçlendirilecektir.

Öncelik.13: Başta Avrupa Birliği müktesebatı olmak üzere diğer uluslararası gelişmeler de dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeler neticesinde, orta ve uzun vadede, düzenleyici ve denetleyici otoritelerin kurumsal yapılanmasına ilişkin gerekli önlemler alınacaktır.


Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

44

Düzenleme ve denetim otoritelerinin kurumsal yapılanmasının detaylı olarak gözden geçirilmesi

Sistemik Risk Komitesi (S)

2010 ve sonrası

Başta AB müktesebatına uyum dikkate alınmak üzere, uluslararası gelişmeler paralelinde,  orta ve uzun vadede, düzenleme ve denetim otoritelerinin kurumsal yapılanması detaylı bir şekilde gözden geçirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

Öncelik.14: Uluslararası standartların oluşum süreci yakından takip edilerek, bu standartlara uyum düzeyi belirli aralıklarla gözden geçirilecektir.


Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

45

Uluslararası ilke ve standartlara uyum düzeyinin periyodik olarak izlenmesi ve raporlanması

Finansal İstikrar Kurulu ve Basel Komite faaliyetlerine iştirak eden kurumlar (S)
RK (İ)

2010 ve sonrası

İlgili görevlendirmeler yapılacak ve çalışma esas ve usulleri belirlenecektir.

Öncelik.15: Borsaların, faaliyetlerini piyasa dinamiklerine cevap verebilecek esneklikte gerçekleştirebilmelerini sağlayacak hukuki statüye kavuşturulmaları ve genel kamu idaresini ilgilendiren mevzuat kapsamı dışına çıkarılmaları sağlanacaktır.


Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

46

Borsaların hukuki statülerinin netleştirilerek genel kamu idaresini ilgilendiren mevzuat kapsamı dışına çıkarılması

İlgili Devlet  Bakanlığı (S) SPK (S)
İMKB (S)
İAB (S)
Maliye Bakanlığı (İ)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İ) TSPAKB (İ)

2009-2010

Borsaların hukuki statülerinin netleştirilmesine ve genel kamu idaresini ilgilendiren mevzuat kapsamı dışına çıkarılmasına yönelik olarak ilgili mevzuat ve genelgelerde yapılması gerekli değişiklikler belirlenerek, gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Öncelik.16: İstanbul’da yaşam kalitesi, güvenlik ve ulaşım imkanları artırılacak, finansal kuruluşların altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel koşullar sağlanacaktır.

Öncelik.17: Ülkemizin teknoloji ve iletişim altyapısı güçlendirilecek, elektronik haberleşmenin hızlı, güvenilir, kesintisiz ve düşük maliyetli bir şekilde sunulması sağlanacaktır.

Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

47

Ortak teknoloji platformu oluşturulması

Takasbank (S)
SPK (İ)
İMKB (İ)
İAB (İ)
TSPAKB (İ)
MKK (İ)
VOB (İ)

2010-2012

Piyasalar için ortak yazılım, donanım ve iletişim hizmeti sunacak, tek bir merkezden teminat yönetimi sağlayacak entegre bir yapı oluşturulacaktır.

48

Türkiye elektronik fon alım-satım platformunun oluşturulması

Takasbank (S)
MKK (S)
TCMB (İ)
SPK (İ)
İMKB (İ)
TSPAKB (İ)
TKYD (İ)

2009-2011

Takasbank ve MKK bünyesinde elektronik fon platformu kurulacak, işlem ve üyelik koşulları belirlenecek ve takas prosedürleri oluşturulacaktır.

49

Kaydi ortaklık haklarının elektronik ortamda kullanımı

MKK (S)
SPK (İ)
İMKB (İ)
Takasbank (İ)

2009-2011

Türk Ticaret Kanunu Tasarısında yer alan ilgili hükmün yasalaşmasına bağlı olarak MKK bünyesinde elektronik genel kurul hizmetlerine olanak sağlanacaktır.

Öncelik.18: İFM Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen amaç, hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile İFM Projesinin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S
 ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

50

İFM organizasyon yapısının hukuki çerçevesinin oluşturulması

DPT (S)
Başbakanlık (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ)

Ekim 2009-
Aralık 2009

İFM organizasyon yapısının niteliğine bağlı olarak, Bakanlar Kurulu Prensip Kararı, Başbakanlık Genelgesi ya da Kanun çıkarılacaktır.

51

İFM Koordinatörünün atanması/ görevlendirilmesi

İFM Yüksek Konseyi Başkanı (S)
Danışma Kurulunu Oluşturan Kurumlar (İ)

Kasım 2009-Aralık 2009

Kurulan İFM organizasyonu çerçevesinde üst düzey, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısına doğrudan bağlı bir bürokrat atanacak veya görevlendirilecektir.

52

İFM Koordinatörlüğü sekreteryasının oluşturulması

DPT (S)
İFM Koordinatörü (İ)

Ocak 2010-
Mart 2010

İFM Koordinatörlüğünün görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla, ofis ve uzman sağlamak üzere bir birim kurulacak veya görevlendirilecektir.

53

İFM çalışma komitelerinin oluşturulması

İFM Koordinatörü (S)
Danışma Kurulunda temsil edilen kuruluşlar (İ)

Mart 2010-
Haziran 2010

Sekiz adet çalışma komitesi kurulacaktır.

Öncelik.19: Finans alanında insan kaynakları ve eğitim politikaları belirlenecek ve gözden geçirilecektir.


Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

54

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde temel finans derslerinin müfredata eklenmesi

Milli Eğitim Bakanlığı (S)
TCMB (İ)
SPK (İ) 
TBB (İ)
TKBB (İ)
TSPAKB (İ)
TSRŞB (İ) 

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı - Sürekli

İlköğretimden itibaren öğrencilere temel finans ve ekonomi formasyonu kazandırmak amacıyla müfredata bazı dersler eklenecek ve sektördeki uzmanların da desteğiyle, hem teorik hem de pratik anlamda finans – ekonomi bilgisi için bir altyapı oluşturulacaktır.

55

İlköğretim ve ortaöğretimde yabancı dil öğretiminin geliştirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı (S)
YÖK (İ)

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı - Sürekli

Finans merkezinde ihtiyaç duyulacak ölçüde pratik İngilizce bilgisi, daha yoğun şekilde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde aktarılacak ve mevcut yabancı dil ders içerikleri gözden geçirilecektir.

56

Yükseköğretimde yabancı dil öğretiminin geliştirilmesi

YÖK (S)
Milli Eğitim Bakanlığı (İ)

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı - Sürekli

Finans merkezinde ihtiyaç duyulacak ölçüde mesleki İngilizce temelleri üniversite düzeyinde atılacak, belirli bir seviye belirlenerek mezuniyet öncesi yabancı dil bilgisinin zorunlu hale getirilmesi gibi seçenekler değerlendirilecektir.

57

Yükseköğretim düzeyinde finans ile ilgili programların ders içeriklerinin gözden geçirilmesi

YÖK (S)
Milli Eğitim Bakanlığı (İ)
SPK (İ) TBB (İ)
TKBB (İ)
TSPAKB (İ)
TSRŞB (İ)

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı - Sürekli

Ders içeriklerinin finans merkezi kapsamında ihtiyaç duyulacak özellikli alanlara uygun olarak zenginleştirilmesi ve uygulama ağırlıklı hale getirilmesi sağlanacaktır.

58

Üniversite sektör işbirliğinin teşvik edilmesi

YÖK (S)
Hazine Müsteşarlığı (İ)  TCMB (İ) SPK (İ)  BDDK (İ) İMKB (İ) İAB (İ) TBB (İ)
TKBB (İ) TSPAKB (İ) 
TSRŞB (İ)  MKK (İ)
Takasbank (İ) VOB (İ)

Ekim 2009 –
Haziran 2010

Her bir üniversite içinde finans odaklı merkezler ile “kariyer planlama merkezleri” oluşturulacak, doktor unvanına sahip olmayan sektör çalışanlarının üniversitelerde ders vermelerindeki engeller ile akademisyenlerin sektör kuruluşlarında görev almasındaki engeller ortadan kaldırılacaktır.

59

Finans alanında ihtiyaca göre eğitimcilerin ve akademisyenlerin yetiştirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı (S)
YÖK (S)
TCMB (İ) SPK (İ)
İMKB (İ) İAB (İ)
TBB (İ) TKBB (İ)
TSPAKB (İ)  TSRŞB (İ) VOB (İ) 

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı - Sürekli

Gerek ilk ve orta öğretim düzeyindeki genel finans derslerinden gerek güncellenen üniversite ders programlarından kaynaklı olarak finansın birçok alanında ortaya çıkacak eğitmen ihtiyacını gidermeye yönelik programlar uygulamaya konacaktır.

Öncelik.20: Finans alanındaki insan kaynağının verimliliği ve mesleki donanımı artırılacaktır.


Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

60

Finans sektöründe uygulamalı eğitim, kurs ve staj imkanlarının geliştirilmesi

TBB (S)
TSPAKB (S)
TSRŞB (S)
Milli Eğitim Bakanlığı (İ) Hazine Müsteşarlığı (İ) TCMB (İ)
YÖK (İ)
BDDK (İ)
SPK (İ)
TÜBİTAK (İ)
İŞKUR (İ) 
MYK (İ)
İMKB (İ)
TKBB (İ)
TSPAKB (İ)
TSRŞB (İ)
VOB (İ)

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı - Sürekli

Özellikle üniversite sektör işbirliğinin geliştirilmesi için üniversite öğrencilerine daha çok staj imkanı sağlanacaktır. Halihazırda çalışmakta olanlara ise ihtiyaç duyulan alanlarda ve finansın yeni alanlarında sürekli mesleki eğitimler verilecektir. Ayrıca sektörde çalışanlara ve ilgili sınavlara gireceklere finans konusunda kurslar düzenlenecektir.  

61

Finans konusunda temel eğitimi olanlara İŞKUR tarafından meslek edindirme eğitimleri verilmesi

İŞKUR (S)
Milli Eğitim Bakanlığı (İ)  YÖK (İ)
TBB (İ)
TKBB (İ)
TSPAKB (İ)
TSRŞB (İ)

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı - Sürekli

Sektörün veya işverenlerin işgücü ihtiyacı duyduğu alanlara dair İŞKUR tarafından sektörle işbirliği içinde ve İŞKUR’un kapasitesi artırılarak işgücü yetiştirme ve meslek edindirme kursları düzenlenecektir.


Öncelik.21: Nitelikli işgücünün İstanbul’a çekilmesi sağlanacaktır.

Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

62

Finans sektörüne yönelik insan kaynağı (yetenek) havuzunun oluşturulması

 

TSPAKB (S)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ) 
SPK (İ) BDDK (İ)
TBB (İ) TSRŞB (İ)
MYK (İ) İŞKUR (İ)

Ekim 2009 –
Mart 2010

Finans sektörü çalışanlarının iş durumunu yakından izleme, iş arayanları organize etme, yönlendirme gibi konularda hizmet verecek, kar amacı gütmeyen elektronik bir yetenek havuzu kurulacaktır.

63

İnsan kaynağının sosyal yaşam kalitesinin artırılması

İstanbul Valiliği (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İ)
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İ)

Ekim 2009 –
Ekim 2012

Yaşam kalitesini artıran önemli unsurlardan biri de sosyal yaşam alanlarının yaygınlığı ve çeşitliliğidir. Bu doğrultuda gerek mevcut insan kaynağının verimliliği gerekse potansiyel işgücünün İstanbul’a çekilmesi için İstanbul’da sosyal yaşam kalitesini artıracak yeni olanak ve alanlar oluşturulacaktır.

64

Finans alanında çalışacak yabancıların çalışma izinlerinin alınmasının kolaylaştırılması ve süreçlerin hızlandırılması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (S)
İçişleri Bakanlığı (İ) SGK (İ)
TBB (İ)
TKBB (İ) TSPAKB (İ)
TSRŞB (İ)

Ekim 2009 –
Şubat 2010

Finans merkezi hedefi çerçevesinde daha çok sayıda yabancı uzmanın ülkemizde çalışması beklendiğinden çalışma izni/oturma izni alma gibi süreçler kolaylaştırılacaktır.

65

Finans sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaların primlerinde olası teşvik olanaklarının düzenlenmesi

SGK (S)
Maliye Bakanlığı (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ)

Ekim 2009 –
Mayıs 2010

Finans sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaların sosyal güvenliği tamamlayıcı veya bütçe açığını azaltıcı nitelikteki sigortaların primlerinde teşvik sağlanması için olanaklar araştırılacak ve kaynaklar ölçüsünde hayata geçirilecektir.

66

İstanbul’un finans konusunda yüksek lisans ve doktora merkezi haline getirilmesi

YÖK (S)
Milli Eğitim Bakanlığı (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
SPK (İ) BDDK (İ) TBB (İ)
TKBB (İ) TSPAKB (İ)
TSRŞB (İ) 

Ekim 2009 –
Ekim 2012

Finans merkezi hedefinin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amacıyla finans alanında yüksek lisans ve doktora merkezi olunma yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Öncelik.22: İFM Projesinin tanıtım ve reklam stratejisi belirlenecek, yurtdışında ve yurtiçinde Projeye dair kamuoyu algısı yönetilecektir.

Eylem No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

67

Hedef kitlenin belirlenmesi ve hedef kitlenin İstanbul’a yönelik algısının ortaya konması

İFM Koordinatörlüğü (S)
DPT (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ) DTM (İ) TCMB (İ) SPK (İ)  BDDK (İ) TYDTA (İ)
İMKB (İ) İAB (İ) TBB (İ) TKBB (İ) TSPAKB (İ) TSRŞB (İ) TOBB (İ) VOB (İ)
Türk Tanıtma Vakfı (İ)

Nisan 2010 –
Temmuz 2010

İFM’nin hedef kitlesinin belirlenmesi ve bu kitledeki mevcut İstanbul algısının ve imajının tespit edilmesi için bu konuda uzman bir şirketten dışalım hizmeti alınacaktır.

68

Tanıtım ve reklam stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması

 İFM Koordinatörlüğü (S)
DPT (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ) DTM (İ) TCMB (İ) SPK (İ)  BDDK (İ) TYDTA (İ)
İMKB (İ) İAB (İ) TBB (İ) TKBB (İ) TSPAKB (İ)
TSRŞB (İ) TOBB (İ) VOB (İ)
Türk Tanıtma Vakfı (İ)

Temmuz 2010 –
Ekim 2010

Hem ülke içinde hem de uluslararası ölçekte reklam ve tanıtım stratejisi için gerekli fon oluşturulacak ve söz konusu stratejiye uygun medya alımları (TV, dergi, gazete, internet, vb) gerçekleştirilecektir.

69

İFM Projesi kapsamında bugüne dek yapılan çalışmalara dair iç kamuoyunun bilgilendirilmesi ve desteğinin sağlanması

İFM Koordinatörlüğü (S) 
DPT (İ)
TYDTA (İ)

Ocak 2010 –
Aralık 2010

İFM Projesi kapsamında bugüne dek yapılan çalışmalara dair iç kamuoyunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmaların daha etkili bir şekilde iç kamuoyu ile paylaşılması, çalışmaların tanıtılması ve kamuoyu desteği alınması için bir tanıtım stratejisi oluşturulacaktır.

70

Finansal ürün, hizmet, piyasa ve uygulamaları ile vergi düzenlemelerini tanıtıcı mahiyette bilgilendirme hizmeti sağlayacak bir internet portalı oluşturulması

İFM Koordinatörlüğü (S)
DPT (İ)
Hazine Müsteşarlığı (İ)
DTM (İ)
GİB (İ) TYDTA (İ)
TCMB (İ) BDDK (İ) SPK (İ) İMKB (İ) İAB (İ) TBB (İ) TKBB (İ) TSPAKB (İ)
TSRŞB (İ) TOBB (İ) MKK (İ)
Takasbank (İ) VOB (İ)

Nisan 2010 –
Nisan 2011

Türkiye’deki ve İstanbul’daki finansal ürün, hizmet, piyasa ve uygulamaları ile vergi düzenlemelerini tanıtıcı mahiyette farklı yabancı dillerde bilgilendirme hizmeti sağlayacak bir internet portalı oluşturulacak, bu portal üzerinden finans sektörü ile ilgili tüm düzenleyici kurumlar ile meslek kuruluşları internet sayfalarına erişim sağlanacaktır.

Öncelik.23: İFM Koordinatörlüğü, uluslararası finans merkezi olma yolunda katedilen gelişme konusunda değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacaktır.

Eylem
No

Eylem Adı

Sorumlu Kuruluş (S)
ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (İ)

Başlama-Bitiş Tarihi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

71

Gelişim raporlarının yayınlanması

İFM Koordinatörlüğü (S)
Danışma Kurulunu oluşturan kurumlar(İ)

Ekim 2010 -Sürekli

Gelişim raporları Ekim 2010 tarihinden itibaren, Mayıs ve Ekim dönemlerinde olmak üzere altı ayda bir yayınlanacaktır.