3 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28636

KANUN

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ

BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6462                                                                                                         Kabul Tarihi: 25/4/2013

MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihinde;
           ..........

71) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun;

a) 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,

           b) 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”,
          ..........

           şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

             
                                                                                      2/5/2013