Bakanlar Kurulu Kararları
(29 Temmuz 2004 tarih ve 25537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Karar Sayısı : 2004/7633

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 5/7/2004 tarihli ve 031698 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

 

     

A.GÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

 

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

G. AKŞİT

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

 

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Millî Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

 

A. BABACAN

Milli Eğitim Bakanı V.

Z. ERGEZEN

Bayındırlık ve İskân Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

 

S.GÜÇLÜ

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

 

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. MUMCU

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

26/7/2004 Tarihli ve 2004/7633 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

MADDE 1- Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı, % 0 olarak tespit edilmiştir.
MADDE 2- Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.