30 Aralık 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27096


BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14420

Ekli “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/11/2008 tarihli ve 111378 sayılı yazısı üzerine 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

 

     

C. ÇİÇEK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

H. YAZICI

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

N. EKREN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. AYDIN

Devlet Bakanı

 

M. BAŞESGİOĞLU

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Devlet Bakanı

M. ŞİMŞEK

Devlet Bakanı

 

M. S. YAZICIOĞLU

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL

Millî Savunma Bakanı

B. ATALAY

İçişleri Bakanı

 

A. BABACAN

Dışişleri Bakanı

K. UNAKITAN

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Millî Eğitim Bakanı

F. N. ÖZAK

Bayındırlık ve İskân Bakanı

 

H. ÇELİK

Sağlık Bakanı V.

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

F. ÇELİK

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

 

M. Z. ÇAĞLAYAN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M. H. GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakanı

V. EROĞLU

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU
KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

MADDE 1- (1) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu uygulamasında, dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde fon kesintileri, taksit tutarı içindeki anaparanın kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Yeni Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden hesaplanır. (2) Dövize endeksli taksitli kredilerde taksit tutarı içindeki anapara kur farkının hesaplanmasında, taksit ödeme tarihindeki cari kur ile kredinin kullandırıldığı tarihteki kur arasındaki fark esas alınır.
MADDE 2- (1) Bu Kararda düzenleme yapılmayan hususlarda, mülga 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna kesinti yapılmasına ilişkin hükümleri, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca uygulanmaya devam olunur.
MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.