16 Mart 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27171


BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14803

Ekli “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/3/2009 tarihli ve 236 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

 

     

C. ÇİÇEK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

H. YAZICI

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

N. EKREN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. AYDIN

Devlet Bakanı

 

M. BAŞESGİOĞLU

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Devlet Bakanı

N. EKREN

Devlet  Bakanı V.

 

M. S. YAZICIOĞLU

Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

Adalet Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN

Millî Savunma Bakanı V.

 

B. ATALAY

İçişleri Bakanı

A. BABACAN

Dışişleri Bakanı

K. UNAKITAN

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Millî Eğitim Bakanı

 

F. N. ÖZAK

Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

F. ÇELİK

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M. H. GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

E. GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakanı

V. EROĞLU

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU
KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

Kesinti oranı
MADDE 1- (1) Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 10 olarak tespit edilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.