Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında 2016/8 Sayılı Tebliğ (RG: 12.11.2016 - 29886)

12 Kasım 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29886

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK

AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2016/8)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncımaddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Azami akdi faiz oranları

MADDE 4 –  (2020/10 Sayılı Tebliğ İle Değişik) (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25’tir.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00’dır.

Azami gecikme faiz oranları

MADDE 5 – (2020/10 Sayılı Tebliğ İle Değişik) (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55’tir.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30’dur.

Katılım bankalarınca uygulanacak azami oranlar

MADDE 6 – (1) Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez.

Azami akdi ve gecikme faiz oranlarının açıklanması

MADDE 7 – (2020/10 Sayılı Tebliğ İle Değişik) (1) Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları değişiklik yapılması halinde açıklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

albaraka
kuveyttürk
türkiyefinans
vakifkatilim
ziraatkatilim