3 Şubat 2007 CUMARTESİ          Resmî Gazete                       Sayı : 26423

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ  VE TÜRLERİ
HAKKINDA TEBLİĞ
(SAYI: 2007/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarınca kabul edilecek mevduat ve katılım fonlarının vade ve türlerini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (ı) bendi ve 40 ıncı maddesinin (III) numaralı fıkrasının (b) bendi ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Mevduatın vadeleri
MADDE 3 – (1) Mevduatın vadeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Vadesiz mevduat: Bankanın izni aranmaksızın hesap sahibi tarafından istenildiği zaman kısmen veya tamamen çekilebilen, herhangi bir ihbar veya vade koşulu taşımayan ve faiz tahakkukları yıl sonunda veya hesabın kapatılmasında yapılan mevduattır.
b) İhbarlı mevduat: Çekileceği tarihten 7 gün önce yazılı bir ihbar verilmek suretiyle çekilebilecek mevduattır.
c) Vadeli mevduat: 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil), 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık faiz ödemeli) olarak açılabilecek mevduattır.
ç) (2015 / 4 Sayılı Tebliğ İle Değişik) Birikimli mevduat: Asgari 3 yıl vade ile açılan, sözleşme ile belirlenen aylık veya üç aylık sürelerde hesaba para yatırmaya imkân veren mevduattır.
Katılım fonlarının vadeleri
MADDE 4 – (1) Özel fon havuzları şeklindeki katılma hesapları hariç olmak üzere, katılım fonlarının vadeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Özel cari hesap: Katılım bankalarında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen vadesiz fonların oluşturduğu hesaplardır.
b) Katılma hesapları: 1 ay vadeli, 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık kar payı ödemeli) olarak açılabilecek hesaplardır. (2019/12 Sayılı Teblig İle Eklenmiştir) Yatırım vekaleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları 1 ayın altında  vadelerde de açılabilir.
c) (2015 / 4 Sayılı Tebliğ İle Değişik) Birikimli katılma hesabı: Asgari 3 yıl vade ile açılan, sözleşme ile belirlenen aylık veya üç aylık sürelerde hesaba para yatırmaya imkân veren katılma hesabıdır.
Mevduatın ve katılım fonlarının türleri
MADDE 5 – (1) Mevduatın türleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Tasarruf
b) Resmi Kuruluşlar
c) Ticari Kuruluşlar
ç) Bankalar
d) Diğer Kuruluşlar
(2) Katılım fonlarının türleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Gerçek kişiler
b) Resmi Kuruluşlar
c) Ticari Kuruluşlar
ç) Bankalar
d) Diğer Kuruluşlar
Tasarruf mevduatı
MADDE 6 – (1) Mevduat bankaları nezdinde açtırılan, gerçek kişilere ait ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan mevduattır.
Gerçek kişi katılım fonu
MADDE 7 – (1) Katılım bankaları nezdinde açtırılan, gerçek kişilere ait özel cari hesap ve katılma hesaplarıdır.
Resmi kuruluşlar
MADDE 8 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine, özel bütçeli idarelere, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, sosyal güvenlik kurumlarına, yerel yönetimlere, mahkemelere, savcılıklara, icra ve iflas dairelerine ve tereke hakimliklerine ait  hesaplar "Resmi Kuruluşlar" başlığı altında sınıflandırılır.
a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait hesaplar: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli I sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerine ilişkin hesaplardır.
b) Özel bütçeli idarelere ait hesaplar: 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan idarelere ilişkin hesaplardır.
c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait hesaplar: 5018 sayılı Kanuna ekli III sayılı cetvelde yer alan kurumlara ilişkin hesaplardır.
ç) Sosyal güvenlik kurumlarına ait hesaplar: 5018 sayılı Kanuna ekli IV sayılı cetvelde yer alan kurumlara ilişkin hesaplardır.
d) Yerel yönetimlere ait hesaplar: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediyelere, il özel idarelerine ve bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlikler ve idareler ile köylere, mahalle yönetimlerine ve Bozcaada ve Gökçeada idarelerine ilişkin hesaplardır.
e) Mahkemeler, savcılıklar, icra ve iflas daireleri ve tereke hakimliklerine ait hesaplar: Mahkemelerin genel yönetim giderleri ile yargılamanın, icra, iflas ve veraset ve intikal işlemlerinin, resmi bilirkişilik hizmetlerinin yürütülmesi, hükümlülerin cezalarının infazı, eğitimleri ve tutukluların muhafazası amacıyla Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılan tahsisatlara ilişkin hesaplardır.
Ticari kuruluşlar   
MADDE 9 – (1) Gerçek kişilerin ticari işletmelerine, her çeşit ortaklıklara, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara ait müesseselere, bağlı ortaklıklara, iştiraklere ve müesseselerin ve bağlı ortaklıkların işletmelerine, yerel yönetimlerin ticari işletmelerine, döner sermayeli kuruluşlara, vakıfların, derneklerin, sendikaların, birliklerin ve mesleki kuruluşların kurdukları veya katıldıkları ticari işletmelere, kooperatiflere,  sigorta şirketlerine, emeklilik şirketlerine ve banka dışı diğer mali kesime ait hesaplar "Ticari Kuruluşlar" başlığı altında sınıflandırılır.
a) Gerçek kişilerin ticari işletmelerine ait hesaplar: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari işletme tanımına giren gerçek kişilerin işletmelerine ilişkin hesaplardır.
b) Her çeşit ortaklıklara ait hesaplar (sigorta şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç): Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ncı maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim ve limited ortaklıklar ile 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 520 nci ve bu maddeyi izleyen maddelerinde yer alan adi ortaklıklara ilişkin hesaplardır.
c) Kamu iktisadi teşebbüsleri (bankalar hariç) ile bunlara ait müesseselere, bağlı ortaklıklara, iştiraklere ve işletmelere ait hesaplar: 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekküllerine, kamu iktisadi kuruluşlarına, müesseselere, bağlı ortaklıklara ve iştirakler ile müesseselerin ve bağlı ortaklıkların işletmelerine ilişkin hesaplardır.
ç) Yerel yönetimlerin ticari işletmelerine ait hesaplar: Yerel yönetimlerin kendilerine verilmiş görev ve yetkilere dayanarak kurdukları ticari işletmelere ilişkin hesaplardır.
d) Döner sermayeli kuruluşlara ait hesaplar: Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı, belirli ve sürekli bir amacın elde edilmesi için faaliyette bulunan kuruluş ve işletmelere ilişkin hesaplardır.
e) Vakıfların, derneklerin, sendikaların, birliklerin ve mesleki kuruluşların kurdukları veya katıldıkları ticari işletmelere ait hesaplar.
f) Kooperatiflere ait hesaplar: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre faaliyet gösteren kuruluşlara ilişkin hesaplardır.
g) Sigorta şirketlerine ve emeklilik şirketlerine ait hesaplar: 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa göre kurulmuş olan sigorta ve reasürans şirketleri ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre kurulmuş olan emeklilik şirketlerine ilişkin hesaplardır.
ğ) Banka dışı diğer mali kesime ait hesaplar: Finansal kiralama şirketlerine, faktoring şirketlerine, tüketici finansmanı şirketlerine, aracı kurumlara, portföy yönetim şirketlerine, menkul kıymet yatırım fonlarına, risk sermayesi yatırım ortaklıklarına, menkul ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ve diğer banka dışı mali kesim kuruluşlarına ilişkin hesaplardır.
Bankalar
MADDE 10 – (1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bankalar ile özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili bulunan kuruluşlara ait hesaplar "Bankalar" başlığı altında sınıflandırılır.
Diğer kuruluşlar
MADDE 11 – (1) Vakıflara, derneklere, birliklere, sendikalara, tasarruf ve yardımlaşma sandıklarına, elçilik ve konsolosluklara, uluslararası kuruluşların Türkiye'deki büro ve temsilciliklerine, fonlara, apartman yönetimine, noter teminat ve emanetine ait hesaplar ile mahkemeler, savcılıklar, icra ve iflas daireleri ve tereke hakimlikleri nezdindeki paralara ilişkin hesaplar ve mahkemelerce tevdi mahalli gösterilmek suretiyle yatırılan paralara ilişkin hesaplar "Diğer Kuruluşlar" başlığı altında sınıflandırılır.
a) Vakıflara ait hesaplar: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan vakıflarla, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflara ilişkin hesaplardır.
b) Derneklere ait hesaplar: 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre faaliyet gösteren derneklere ilişkin hesaplardır.
c) Birliklere ait hesaplar: Gerekli kanuni şekillere uygun olarak yasayla veya kararnameyle kurulmuş gerçek ve tüzel kişi toplulukları ile meslek mensuplarının oluşturduğu, tüzel kişiliği olan ve bir kısım kamu görevlerini yerine getiren, üyeleri üzerinde kamu hukukundan doğan yetkileri bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin hesaplardır.
ç) Sendikalara ait hesaplar: 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre kurulmuş sendikalar ile konfederasyonlara ilişkin hesaplardır.
d) Tasarruf ve yardımlaşma sandıklarına ait hesaplar: Kanunla veya bir kanuna dayanılarak kurulmuş tasarruf ve yardımlaşma sandıkları ile kurum ve kuruluşların yalnız kendi mensuplarına yönelik olarak kurdukları tasarruf ve yardımlaşma sandıklarına ilişkin hesaplardır.
e) Noter teminat ve emanetine ait hesaplar: Noterlerden mesleki nedenlerle sebep olabilecekleri zararlar ve bu nedenle kendilerine uygulanacak cezalar için tahsil olunan paralara ilişkin hesaplar ile saklanmak veya bir şahsa verilmek üzere notere emanet edilen ve noter tarafından noterlikler ortak cari hesabına yatırılan paralara ilişkin hesaplardır.
f) Mahkemeler, savcılıklar, icra ve iflas daireleri ve tereke hakimlikleri nezdindeki paralara ilişkin hesaplar: Gerçek ve tüzel kişilerin özel hukuk ilişkilerinden doğan alacak ve borçlarına ilişkin olarak yatırılan paralara ilişkin hesaplardır. Bunlar; yetimlere, küçüklere, gaiplere ait paralara, tereke ve şüyuun giderilmesinden elde edilecek paralara ve bunların dışında, adli ve idari yargı yerlerinde elde edilen mahkeme emanet paralarına, icra ve iflas dairelerince tahsil olunan paralara ve suç unsuru olarak müsadere edilen paralara ilişkin hesaplardır.
g) Mahkemelerce tevdi yeri gösterilmek üzere yatırılan paralara ait hesaplar.
ğ) Apartman yönetimine ait hesaplar: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince apartman yönetim giderleri ile ilgili olarak yatırılan paralara ilişkin hesaplardır.
h) Elçilik ve konsolosluklara ait hesaplar.
ı) Uluslararası kuruluşların Türkiye'deki büro ve temsilciliklerine ait hesaplar.
i) Fonlara ait hesaplar: Kanun veya Kararname ile kurulmuş olan fonlara ilişkin hesaplardır.
j) Diğer: Yukarıda sayılanlar dışında kalan kuruluşlara ilişkin hesaplardır.
Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 12 – (1) 29/3/2002 tarihli ve 24710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında 2002/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Başlamış işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış ve vadesi dolmamış bulunan mevduat ve katılım fonları vade sınıflandırması açısından vadeleri doluncaya kadar açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine tabidir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.