22 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30956

KANUN

ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME

HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7192                                                                                                   Kabul Tarihi: 12/11/2019

MADDE 1 – 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “, finansman şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarınca” ibaresi “ile finansman şirketlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

     .....
     .....
     .....

MADDE 18 – Bu Kanunun 15 inci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.