23 Ocak 2017  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29957

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME


Karar Sayısı: KHK/684

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

...  ...  ...

MADDE 5 – 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sermayesinin yarıdan fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan veya kamu tarafından kontrol edilen bankaların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışında uygulanacak usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.”
         ...
 ...
 ...

MADDE 12 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.