4 Ağustos 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26603

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(SERİ: III, NO: 33)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ipotek teminatlı menkul kıymetlere ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Sermaye Piyasası Kanununun 13/A maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

b) İhraççı: Bu Tebliğ uyarınca ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç eden 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile Kanunun 39/A maddesinde tanımlanan ipotek finansman kuruluşlarını,

c) İkame varlık: 10 uncu maddede sayılan varlıkları,

ç) İpotekli kredi: İpotekli konut kredileri ve ipotekli ticari kredileri,

d) İpotekli konut kredisi: Tapu siciline mesken olarak kaydedilen bir veya birden fazla konut üzerine ipotek tesis etmek suretiyle teminat altına alınmış alacak ve kredileri,

e) İpotekli ticari kredi: Tapu siciline mesken olarak kaydedilen konut ve arsa dışındaki taşınmazlar üzerine ipotek tesis etmek suretiyle teminat altına alınmış alacak ve kredileri,

f) İTMK: İpotek teminatlı menkul kıymeti,

g) Kanun: Sermaye Piyasası Kanununu,

ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

h) Nitelikli yatırımcılar: Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve İTMK’lerin halka arz tarihi itibarıyla en az 1 milyon YTL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,

ı) Teminat defteri: 8 inci maddede tanımlanan kayıt sistemini,

i) Teminat uyum ilkeleri: Beşinci Bölümde yer alan ilkeleri,

j) Teminat varlıklar: Kanunun 13/A maddesinde tanımlanan teminat havuzunda yer alan ve bu Tebliğ uyarınca teminat defterinde kayıtlı ipotekli krediler, ikame varlıklar ve türev araçlardan kaynaklanan haklar ile teminatları,

k) Toplam yükümlülükler: İpotek teminatlı menkul kıymetler ve teminat defterine kaydedilen türev araçlardan kaynaklanan yükümlülükler toplamını,

l) Türev araç: Vadeli işlem, opsiyon, swap ve benzeri sözleşmeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Tanım

MADDE 4 – (1) İTMK, ihraççının genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve teminat varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma senedidir. İTMK sabit veya değişken faizli, iskontolu veya primli, nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir.

(2) İTMK ihraççının talebi ve ilgili borsanın uygun görmesi üzerine menkul kıymet borsalarında işlem görebilir.

İpotek teminatlı menkul kıymet ibaresinin kullanımına ilişkin yasak

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre ihraç edilmeyen menkul kıymetler için "ipotek teminatlı menkul kıymet", "İTMK" veya eşdeğer ifadeler kullanılamaz.

İhraççıların nitelikleri

MADDE 6 – (1) Banka ve ipotek finansmanı kuruluşlarının İTMK ihraççısı olabilmeleri için;

a) İTMK ihracına uygun mekan, donanım ve organizasyon yapısının oluşturulmuş olması,

b) İTMK ihracı ve teminat varlıkların yönetiminden kaynaklanan risklere yönelik 7 nci madde kapsamında bir risk yönetim sistemi kurulmuş olması,

zorunludur.

(2) Bu maddede anılan şartları yerine getiren banka ve ipotek finansmanı kuruluşları durumlarını tevsik eden bilgi ve belgelerle birlikte Kurula başvurur. Başvuru sahibinin banka olması halinde Kurul, ilgili bankanın ihraççı olmasını engelleyecek bir hususun bulunup bulunmadığı hususunda BDDK’nın görüşünü alır. Kurul; kendisine iletilen bilgi ve belgeler çerçevesinde, başvuru sahibinin ihraççı niteliğini haiz olup olmadığına karar verir.

Risk yönetim sistemi

MADDE 7 – (1) İhraççının risk yönetim sistemi Beşinci Bölümde yer alan teminat uyum ilkelerine uygunluğu teminen;

a) İTMK ihracı ve teminat varlıkların yönetimi ile ilgili kredi riski, faiz riski, kur riski, diğer piyasa riskleri, karşı taraf riski, operasyonel risk ve likidite riskini de içerecek şekilde risklerin tanımlanması, ölçülmesi, risk politikaları ve uygulama usullerinin oluşturulması ve uygulanması, risklerin analizi ve izlenmesi, raporlanması, araştırılması, teyidi ve denetimini sağlayacak şekilde oluşturulmalı,

b) Riskler için belirlenen sınırlar aşıldığında riskin azaltılması için uygulanacak yazılı prosedürleri içermeli,

c) Değişen piyasa koşullarına kısa sürede uyarlanabilmeli,

ç) En az yılda bir defa gözden geçirilmelidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teminat Varlıklar ve Teminat Defteri

Teminat defteri

MADDE 8 – (1) Teminat defteri; teminat varlıkların, ihraççının diğer malvarlığından ayrıştırılması amacıyla yazılı ve/veya elektronik olarak takip edildiği bir kayıt sistemidir. Teminat defteri ihraççı tarafından tutulur. Teminat defterinin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun görüşü alınmak suretiyle Kurulca belirlenir.

(2) Teminat varlıklar ile ilgili tüm işlem ve ihtilaflarda, teminat defterine yapılmış olan kayıtlar esas alınır.

İpotekli kredilerin nitelikleri

MADDE 9 – (1) İhraççı, kendi kaynaklarından kullandırdığı veya konut finansmanı kuruluşlarından devraldığı ipotekli krediler ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından devraldığı alacaklardan aşağıda sayılan şartları taşıyanları teminat defterine kaydedebilir.

a) Kredinin, 21/2/2007 tarihli ve 5582 sayılı "Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un yürürlüğe girmesinden önce açılmış olması halinde, Kanunun geçici 11 inci maddesi uyarınca, konut finansmanı kapsamında kabul edilmesi,

b) 5582 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılan kredilerin bu kanunda öngörülen nitelikleri taşıması,

c) Kredinin anapara ve faiz geri ödemelerinin ihraççı tarafından ipotekle teminat altına alınması,

ç) Kredinin teminatı olan taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olması ve yapı kullanma izni bulunması,

d) Kredinin teminatı olan taşınmazın kredi sözleşmesi süresi boyunca; 27/12/1999 tarihli ve 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"nin 2 nci maddesi hükmü gereğince zorunlu deprem sigortası yaptırma zorunluluğu bulunması halinde bu yükümlülüğün yerine getirilmiş olması, ayrıca ihraççıya teminat varlıklara eklenmek üzere tazminat üzerinde rehin hakkı tanıyacak şekilde, deprem, yangın ve her türlü doğal afet rizikolarına karşı sigortalanması,

e) Kredinin teminat defterine kaydedildiği tarih itibariyle vadesi gelmiş tüm ödemelerinin yapılmış olması,

f) Kredinin teminatı olan taşınmazın piyasa değerinin hesaplanmış olması.

(2) T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından devralınan alacaklar için birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uygulanmaz.

(3) Kredinin teminatı olan taşınmazın piyasa değeri Kurulun Seri: VIII, No: 35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilir.

İkame varlıkların nitelikleri

MADDE 10 – (1) Aşağıda sayılan varlıklar, ikame varlıklar olarak teminat defterine kaydedilebilir.

a) Nakit,

b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ve bu Banka nezdinde yasal yükümlülükler dışında bulundurulan serbest mevduat,

c) Devlet iç ve dış borçlanma senetleri,

ç) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı "Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde Hazine kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler,

d) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler,

e) Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer varlıklar.

(2) Teminat defterine kaydedilen ikame varlıklar saklamaya yetkili kuruluşlar nezdinde ihraççının diğer hesaplarından ayrı bir hesapta saklanır. Bu hesaplara ilişkin sözleşmelerde, ilgili varlıkların İTMK’lerin teminatı olduğu belirtilir.

Türev araçların nitelikleri

MADDE 11 – (1) İhraççı, aşağıda sayılan şartları taşımak kaydıyla İTMK’lerden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi amacıyla teminat varlıkların faiz veya kur riskine karşı koruma sağlayacak türev araçları teminat defterine kaydedebilir.

a) Türev aracın borsalarda alım satıma konu olması veya karşı tarafının, kurulduğu ülke yetkili otoritesi tarafından yetkilendirilmiş bir banka, kredi kuruluşu, sigorta şirketi veya merkezi takas kuruluşu olması ve kredi derecelendirme kuruluşlarınca belirlenen derecelendirme notunun en az yatırım yapılabilir seviyede olması,

b) Türev araç sözleşmesinde, İTMK’ler itfa edilinceye kadar ihraççının iflası durumunda dahi karşı tarafın sözleşmeyi tek taraflı feshedemeyeceğine ilişkin hüküm bulunması,

c) Karşı tarafın, türev aracın teminat defterine kaydedilmesine onay vermesi,

ç) İhraççı ile karşı taraf arasında yapılan netleştirmelerin, teminat defterine kayıtlı olan ve olmayan türev araçlar için ayrı ayrı yapılması.

(2) Teminat defterine kaydedilen türev araçlar, saklamaya yetkili kuruluşlar nezdinde ihraççının diğer hesaplarından ayrı bir hesapta saklanır. Bu hesaplara ilişkin sözleşmelerde, ilgili türev araçların İTMK’lerin teminatı olduğu belirtilir.

Teminat varlıkların korunması

MADDE 12 – (1) Kanunun 13/A maddesi uyarınca İTMK’ler itfa edilinceye kadar teminat varlıklar teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

(2) Teminat varlıklarla ilgili her türlü nakit akışı için bir banka nezdinde ihraççının diğer hesaplarından ayrı olarak bir hesap açılır. Teminat varlıklardan sağlanan nakit, teminat varlıklara dâhil olup ilgili kredi hesaplarından ivedilikle bu hesaba aktarılır.

(3) İhraççının ipotek teminatlı menkul kıymetlerden kaynaklanan ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi ve teminat havuzlarına dahil edilen varlıkların menkul kıymet sahiplerinin alacaklarını karşılamaya yetmemesi halinde alacağı teminat havuzundaki varlıklarla karşılanmayan ipotek teminatlı menkul kıymet sahipleri, ihraççının diğer malvarlığına başvurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teminat Sorumlusu

Teminat sorumlusunun atanması

MADDE 13 – (1) İhraççı, Kurulca sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesinde yer alan bir bağımsız denetim kuruluşunu yönetim kurulu kararı ile teminat sorumlusu olarak atar. Teminat sorumlusu olarak atanan bağımsız denetim kuruluşu;

a) Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerinde yer verilen bağımsız denetçi niteliklerini haiz,

b) Sermaye piyasası veya bankacılık konusunda en az 3 yıl denetim tecrübesine sahip,

c) Kanun, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 25/4/1985 tarihli ve mülga 3182 ve 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan hüküm giymemiş ve 5411 sayılı Kanun ile mülga 3182 ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca Fona devredilen bankalarda paya sahip olmayan veya kontrolü elinde bulundurmamış olan,

ç) Affa uğramış olsa dahi, taksirli suçlar dışındaki suçlardan ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis cezası almamış ve

i. Zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan,

ii. İstimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından,

iii. Resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan,

iv. Devlet sırlarını açığa vurma suçundan,

v. Vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçundan

dolayı hüküm giymemiş olan,

d) Kendisi veya sınırsız sorumlu ortak olduğu kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olan,

e) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Eklerine göre kendisi veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olan,

iki kişiyi yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak atar.

(2) Teminat sorumlusu ve temsilcilerin atanması ve değiştirilmesi halinde Kurula bilgi verilir. Kurul, Kanunun 13/A maddesi uyarınca teminat sorumlusu veya temsilci olmak için gereken şartları kaybeden veya Kanun ve bu Tebliğ ile kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde ihmali veya kusuru bulunan teminat sorumlusu veya temsilcinin değiştirilmesini istemeye veya resen değiştirmeye yetkilidir.

(3) Teminat sorumlusu ve temsilciler, Kurulun bağımsız denetim standartlarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan ilkelere uyar ve kendilerine ait görevlerin yerine getirilmesi sorumluluğunu başkasına devredemez.

Teminat sorumlusunun görevleri

MADDE 14 – (1) Teminat sorumlusu, ihraççının Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun hareket edip etmediğini izlemekle yükümlüdür. Teminat sorumlusu;

a) Teminat defterindeki kayıtların, ihraççı tarafından Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak ve gerçeği yansıtacak şekilde tutulmasını ve muhafaza edilmesini sağlar,

b) Teminat defterine ihraççı tarafından yapılan eklemelere ilişkin olarak yapılan kayıtları, kredi dokümanlarını, saklama hesaplarının dökümlerini ve türev araçlara ilişkin sözleşme metinlerini ve gerek gördüğü diğer bilgi ve belgeleri inceleyerek teyit eder ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olmayan varlıkların teminat varlıklar arasından çıkarılması ve ilgili kayıtların defterden silinmesini ihraççıdan talep eder,

c) İhraççının varlıkların teminat varlıklar arasından çıkarılması ve ilgili kayıtların teminat defterinden silinmesine ilişkin taleplerini, Kanun ve bu Tebliği hükümleri çerçevesinde inceler ve onaylar.

ç) En az 15 günde bir olmak üzere, Beşinci Bölümde sayılan teminat uyum ilkelerine uygunluğu inceler ve bu incelemenin sonuçlarına ilişkin olarak hazırlayacağı raporu ihraççıya sunar,

d) İncelemeleri sırasında tespit etiği Kanun ve bu tebliğ hükümlerine aykırı veya İTMK sahiplerinin haklarını tehlikeye sokabilecek durumları derhal Kurula bildirir,

e) İncelemeleri sırasında ihraççı tarafından kendisine verilen bilgilerin hatalı olduğunu tespit etmesi halinde gerekli tedbirleri alır ve Kurula bilgi verir,

f) (ç) bendi kapsamında yapılan incelemeler hakkında üçer aylık dönemler itibarıyla Kurula bilgi verir,

g) Kurul tarafından talep edilebilecek diğer görevleri yerine getirir.

(2) Teminat sorumlusunun onayı olmadan herhangi bir varlık teminat varlıklar arasından çıkarılamaz ve teminat defterinden herhangi bir kayıt silinemez.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında yapılan incelemede, ipotekli kredilerin istatistiki örnekleme yöntemi ile seçilen ve adet ve nominal tutar olarak en az %1 ini kapsayan kısmının incelenmesi yeterlidir. Gayrimenkul değerlemesi ile ilgili olarak 9 uncu maddenin son fıkrasında belirtilen usule uygunluk incelenir.

Teminat sorumlusunun yetkileri

MADDE 15 – (1) Teminat sorumlusu, Kanunun 13/A maddesi uyarınca, ihraççıdan ve gerek görülen durumlarda tapu sicil müdürlüklerinden ipotekli krediler, ikame varlıklar veya türev sözleşmelere ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, ilgili kayıtları incelemeye ve çalışanlardan bilgi almaya yetkilidir. İhraççı ve tapu sicil müdürlükleri, Kanunun 13/A maddesi uyarınca teminat sorumlusunun talep ettiği bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Teminat sorumlusu, talep ettiği bilgi ve belgelere ulaşılmasının engellenmesi halinde durumu derhal Kurula bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teminat Uyum İlkeleri

İpotekli kredilerin teminat uyum ilkelerine ilişkin hesaplamalarda dikkate alınmadığı haller

MADDE 16 – (1) Teminat uyum ilkelerine ilişkin hesaplamalarda;

a) 9 uncu maddede belirtilen şartları kaybeden veya 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te tanımlanan donuk alacak niteliğindeki ipotekli krediler,

b) İpotekli konut kredilerinin, kredinin teminatı olan konutun değerinin %75 ini aşan kısmı,

c) İpotekli ticari kredilerin, kredinin teminatı olan taşınmazın değerinin %50 sini aşan kısmı,

dikkate alınmaz.

(2) İhraççı, taşınmaz fiyatlarındaki değişiklikleri izler ve en az her takvim yılı sonu itibariyle değişim oranını tespit eder. Taşınmaz fiyatlarındaki değişimin hesaplanmasına ilişkin olarak genel kabul görmüş bir endeksin bulunması halinde söz konusu oranın tespitinde bu endeks dikkate alınır. Buna göre, taşınmaz fiyatlarında genel ya da belirli bir bölge itibariyle azalma tespit edilmesi halinde birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sınırlamalar, ilgili taşınmazın değeri ortalama değişim oranı kadar azalmış kabul edilerek uygulanır. Bir taşınmazın değerinde piyasa ortalamasına göre önemli ölçüde azalma olduğuna dair emareler mevcutsa ihraççı tarafından bu taşınmaz için yeni bir değerleme yaptırılması zorunludur.

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sınırlamalar, ilgili taşınmazın en son tespit edilen değeri dikkate alınarak uygulanır.

(4) İpotekli kredilerin teminat defterine kayıt tarihi itibariyle de bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler uygulanır. İhraççı, taşınmaz fiyatlarındaki değişikliklerin izlenmesi amacıyla kullanılan yöntemler hakkında teminat sorumlusuna bilgi verir.

Net bugünkü değerin hesaplanması

MADDE 17 – (1) İpotekli krediler, ikame varlıklar ve İTMK’lerin net bugünkü değeri; gelecekteki beklenen nakit akımlarının getiri eğrilerinden elde edilen faiz oranları ile iskonto edilerek hesaplanır.

(2) Beklenen nakit akımları, ait olduğu para birimlerinin getiri eğrileri kullanılarak iskonto edilir. YTL cinsinden nakit akımları için İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında aynı gün valörlü işlem gören devlet iç borçlanma senetlerinin ağırlıklı ortalama faiz oranları kullanılarak elde edilen getiri eğrisi, diğer para birimlerinden nakit akımları için ise ilgili ülke merkez bankaları tarafından ilan edilen getiri eğrileri veya Kurul tarafından belirlenecek kaynaklardan elde edilen getiri eğrileri kullanılır. Faiz oranı bilinmeyen vadeler için, öncesi ve sonrasında faiz oranı bilinen vadeler kullanılarak faiz oranları türetilir. Faiz oranı bilinen en son vadeyi aşan vadeler için, en son vadenin faiz oranı kullanılır.

(3) İpotekli kredilerin beklenen nakit akımları, tahmin edilen erken ödeme oranları ve varsa erken ödeme ücretleri dikkate alınarak hesaplanır. Erken ödeme oranları, her bir ipotekli kredinin faiz oranı ile kredinin vadesine uyumlu piyasa faiz oranı arasındaki fark ve ayrıca benzer ipotekli kredilerin geçmiş dönemlerdeki erken ödeme istatistikleri kullanılarak tahmin edilir. Değişken faizli ipotekli kredilerde, hesaplama tarihinde geçerli olan faiz oranının ipotekli kredinin vadesi boyunca değişmeyeceği varsayılır.

(4) İkame varlıklardan borsada işlem görenlerin beklenen nakit akımları değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyat ve oranlar; borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayanların beklenen nakit akımları son işlem günündeki iç verim oranı kullanılarak iskonto edilir. Diğer ikame varlıkların beklenen nakit akımlarının iskonto edilmesinde ikinci fıkrada belirtilen esaslar uygulanır.

(5) İkame varlıklar arasında yer alan geri çağırma opsiyonu içeren borçlanma senetleri ile geri çağırma opsiyonu içeren İTMK’lerin beklenen nakit akımları, en yakın geri çağırma tarihinde bu opsiyonun kullanılacağı varsayılarak hesaplanır.

(6) Türev araçlar makul değeri ile değerlenir.

(7) Yabancı para birimi cinsinden hesaplanan net bugünkü değerler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili gün için ilan edilen döviz alış kuru üzerinden YTL ye çevrilir.

İpotekli ticari krediler ve ikame varlıklara ilişkin sınırlama

MADDE 18 – (1) Teminat varlıklar arasında yer alan ipotekli ticari kredilerin ve ikame varlıkların net bugünkü değeri, ayrı ayrı teminat varlıkların toplam net bugünkü değerinin %15 ini aşamaz.

Türev araçlara ilişkin sınırlama

MADDE 19 – (1) İhraççı, teminat varlıkların tümüne ilişkin risklerden korunmak için türev araçlara taraf olabilir. Ancak, söz konusu türev araçlardan doğan hakların teminat varlıklara oranının veya bu araçlardan doğan yükümlülüklerin, toplam yükümlülüklere oranının ayrı ayrı %15 i aşan kısmı teminat defterine kaydedilemez ve teminat uyum ilkelerine ilişkin hesaplamalarda dikkate alınmaz. Oranlar net bugünkü değer üzerinden hesaplanır.

Nominal değer uyumu

MADDE 20 – (1) İpotekli krediler ve ikame varlıkların nominal değeri, İTMK’lerin nominal değerinden az olamaz.

(2) Nominal değer hesaplanırken ipotekli kredilerin bakiye anapara tutarları, iskontolu borçlanma senetlerinin ise ihraç fiyatı dikkate alınır.

(3) Nominal değer uyumu hesaplamalarında türev araç sözleşmeleri dikkate alınmaz.

Faiz geliri uyumu

MADDE 21 – (1) Hesaplama tarihini takip eden 1 yıl içerisinde teminat varlıklardan elde edilmesi beklenen toplam faiz geliri, aynı dönemde toplam yükümlülüklerden kaynaklanması beklenen faiz ödemelerinden az olamaz.

Net bugünkü değer uyumu

MADDE 22 – (1) Teminat varlıkların net bugünkü değeri, toplam yükümlülüklerin net bugünkü değerinden ihraççının başlangıçta belirleyeceği bir oranda daha fazla olmalıdır. Bu oran %2 den az olamaz. Teminat fazlası 10 uncu maddede yer alan ikame varlıklardan oluşur ve teminat defterine kaydedilir. İkame varlıkların teminat fazlasını oluşturan bölümü 18 inci maddede belirtilen sınırlamada dikkate alınmaz.

Stres testi

MADDE 23 – (1) Net bugünkü değer uyumunun faiz oranları ve kurlardaki muhtemel değişikliklere duyarlılığı stres testi ile ölçülür. Stres senaryolarının tümünde, 22 nci madde çerçevesinde belirlenen teminat fazlası oranı sağlanmalıdır.

(2) Faiz oranındaki değişikliklerin etkisini ölçmek için net bugünkü değer hesaplamasında kullanılan getiri eğrileri yukarı ve aşağı yönde paralel kaydırılır. Paralel kaydırma, her bir vade için geçerli YTL faiz oranının 3 puan, yabancı para faiz oranının ise 1,5 puan artırılması ve azaltılması suretiyle yapılır. Kaydırmalar sonucunda elde edilen faiz oranının negatif olması halinde, faiz oranı sıfır olarak dikkate alınır.

(3) Kurlardaki değişikliklerin yabancı para birimlerinden nakit akımlarına etkisini ölçmek için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kuru %30 oranında artırılır ve azaltılır.

Teminat uyum ilkelerinin ihlali

MADDE 24 – (1) 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddelerde yer alan sınırlamalar ihraççı tarafından her işgünü itibariyle kontrol edilir ve en az haftada bir defa 23 üncü maddede belirtilen stres testi uygulanır. Söz konusu sınırlamaların kontrolüne ve stres testi sonuçlarına ilişkin bilgi ve belgelerin 5 yıl boyunca güvenilir bir ortamda saklanması zorunludur.

(2) İhraççı; stres senaryolarından herhangi birinde 22 nci madde çerçevesinde belirlenen oranda teminat fazlasının sağlanamaması da dahil olmak üzere, teminat uyum ilkelerine uygunluğun kaybedilmesi halinde derhal gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda ihraççı teminat defterine yeni varlıklar kaydedebilir veya ihraç etmiş olduğu İTMK’lerini geri satın alarak teminat sorumlusuna emanet edebilir. İhraççı, teminat sorumlusuna emanet ettiği İTMK’leri, saklamaya yetkili kuruluşlar nezdinde, varsa diğer hesaplarından ayrı olarak açacağı bir hesapta saklar. Bu hesap üzerindeki tasarruf yetkisi teminat sorumlusuna aittir. İhraççının satın aldığı ve teminat sorumlusuna emanet ettiği İTMK’ler, teminat sorumlusunda kaldığı süre boyunca tedavülde sayılmaz ve teminat uyum ilkelerine ilişkin hesaplamalarda dikkate alınmaz.

(3) Teminat varlıklar; stres senaryolarının tamamında 22 nci madde çerçevesinde belirlenen oranda teminat fazlasının sağlanması ve teminat uyum ilkelerine uygunluğun kaybedilmemesi şartıyla teminat sorumlusunun onayıyla teminat defterinden silinebilir veya teminat sorumlusu emanet aldığı İTMK’leri ihraççıya geri verebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Kayda Alınma

Kayda alınma zorunluluğu

MADDE 25 – (1) İhraç edilecek İTMK’lerin Kurul kaydına alınması talebiyle Kurula başvurulması zorunludur. Başvuruların, bu Tebliğ uyarınca belirlenen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz bir biçimde içerecek şekilde yapılması gerekmekte olup, söz konusu bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde, yapılan başvurular Kurulca işleme alınmaz. Kurul, başvuruların elektronik ortamda yapılmasını isteyebilir.

Halka arz edilecek İTMK’lerin kurul kaydına alınması

MADDE 26 – (1) İhraççılar, ekinde Kurulca belirlenecek standartlara uygun izahname ve diğer bilgi ve belgelerin yer aldığı bir dilekçe ile halka arz edilecek İTMK’lerin kayda alınması için Kurula yazılı olarak başvururlar. Kayda alınma başvurusundan önce teminat sorumlusu ve temsilcilerinin atanmış olması zorunludur.

(2) Kurul, halka arz edilecek İTMK’lere ilişkin kayda alma başvurusunu izahname ve sirkülerin Kurulun gerekli gördüğü bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak kamunun aydınlatılması çerçevesinde inceler ve halka arz yoluyla satışı yapılacak İTMK’leri kayda alır. Kayda alınan İTMK’lere ilişkin olarak bir kayıt belgesi düzenlenir. Kayda almaya ilişkin kayıt belgesi alınmaksızın ihraç ve satış işlemlerine başlanamaz.

(3) Kurul, incelemeler sonucunda izahname ve sirkülerde yer alan bilgilerin yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varırsa gerekçe göstererek, başvuru konusu İTMK’lerin Kurul kaydına alınmasından imtina edebilir.

(4) İTMK ihraç başvurusu, her ihraç için ayrı ayrı yapılabileceği gibi 5 yıllık bir dönem içinde yapılacak İTMK ihraçlarının tümünü kapsayacak şekilde de yapılabilir. İTMK ihraç başvurusunun, 5 yıllık dönem içinde yapılacak ihraçların tümünü kapsaması halinde satışın İTMK’lerin Kurul kaydına alınmasından itibaren 5 yıl içinde yapılması şarttır. Bu dönem içerisinde İTMK’ler, tertipler veya tertibe bağlı seriler halinde satılabilir. İhraçcılar, her tertip veya serinin satışından en az 10 iş günü önce sirküler, satışa konu İTMK’lere dayanak teminat varlıklara ilişkin bilgiler ve Kurulca belirlenecek diğer bilgi ve belgeleri Kurula verirler. Kurul, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra sirküleri onaylar. Sirküler onaylanmadan satış işlemlerine başlanamaz.

(5) Kurul kaydına alınma, ihraç edilen İTMK’lerin ve ilgili ihraççıların Kurul veya Kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklâm amacıyla kullanılamaz. Halka arzla ilgili izahname, sirküler, ilan ve açıklamalarda Kurul kaydına alınmanın Kurul veya kamunun tekeffülü anlamına geldiğini açıkça belirten veya ima eden ifadeler kullanılamaz.

(6) Halka arz edilecek İTMK’lere ilişkin izahname ve sirkülerin; ihraççı, ihraççının mali durumu, faaliyet kapsam ve sonuçları ile ihraca ilişkin olarak mevzuatın öngördüğü ve Kurulca gerekli görülen bilgileri açıklıkla ortaya koyacak ayrıntıda düzenlenmesi, Kurulca belirlenen asgari standartlara uygun olması, kayda alınma başvurusu sırasında Kurulca istenecek ek bilgileri içermesi ve bilgi ve açıklamaların gerektiğinde belgeye dayandırılması zorunludur.

(7) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi ihraççıların izahname ve sirkülerlerindeki denetlenen dönemlere ilişkin mali durum ve faaliyet sonuçlarına dair bilgilerin, ilgili bağımsız denetleme kuruluşlarınca verilen raporlara uygun olarak hazırlanması ve uygunluğunun bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanmış olması gerekir.

(8) İTMK’lerin halka arz yoluyla satışının, anapara ve faiz ödemelerinin, halka arza aracılık yetki belgesine sahip aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması zorunludur.

(9) İzahname ve sirkülerin ihraççı, aracı kuruluş ve teminat sorumlusu tarafından imzalanması gerekir. Aracı kuruluşlar ve teminat sorumlusu bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen bağımsız denetleme kuruluşlarının sorumluluğunda olan bilgiler hariç izahname ve sirkülerdeki bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde sorumludurlar.

(10) Kurulca onaylı izahname, kayıt belgesi tarihinden itibaren 1 hafta içinde ihraççının merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline başvurularak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

(11) İzahnamenin tescilini takip eden 7 gün içinde ve satışın başlangıç tarihinden azami 7, asgari 3 gün önce sirkülerin Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında ilanı zorunludur.

(12) Kurul, Kanunun 22/b maddesi uyarınca ihraç veya halka arz edilen İTMK’lerin satışına müdahale ederek satış işlemlerini geçici olarak durdurabilir.

(13) İzahname ve sirkülerle halka açıklanan konularda satışa başlamadan veya satış süresi içinde ortaya çıkan, bildirilmemesi halinde yatırımcının zararına neden olabilecek değişikliklerin ve yeni hususların, ihraççılarca bunların öğrenildiği tarihte ve her durumda satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde satış durdurularak veya satışı yapan aracı kuruluşların satışı durdurmaları sağlanarak yazılı şekilde Kurula bildirilmesi zorunludur.

(14) Değişiklikler ve yeni hususlar, Kurulun onayı olmadan izahname ve sirkülerde değişiklik yapılarak halka açıklanamaz veya uygulamaya konulamaz. Kurul’dan onay alındıktan sonra izahnamedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil ettirilmesi ve ilanı; sirkülerdeki değişikliklerin ise bu sirkülerin ilan edildiği gazetelerde yayımlanması zorunludur.

(15) Halka arz edilecek ipotek teminatlı menkul kıymetlerin satış süresi, sirkülerde gösterilir. Satış süresi içinde satılamayan İTMK’ler iptal edilir.

(16) Halka arz edilen İTMK’lerin satış sonuçlarına ilişkin Kurulca istenen bilgilerin tam ve doğru olarak satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 6 işgünü içinde ihraççı veya aracı kuruluş tarafından Kurula gönderilmesi zorunludur.

(17) İTMK’lerin halka arzı dolayısıyla yapılacak ilan ve reklam metinleri, yayım tarihinden en az 2 iş günü önce Kurula sunulur. İlan, reklam ve her türlü açıklamalarda izahname ve sirkülerde yer alan bilgiler dışında herhangi bir bilgiye yer verilemez. Kurul, gerekli gördüğünde metinlerde değişiklik yapılmasını isteyebilir ve değişiklikler yapılmadan metinler yayınlanamaz.

(18) Sirkülerin ilan edildiği tarihte, gazeteler yoluyla yayım yapılmak istendiği takdirde, ilan ve reklamların sirkülerle aynı gazetelerde yayımlanması zorunludur. Sirkülerin ilanından sonra sirkülerin yayımlandığı gazetelerin yayım tarihlerini açıkça belirtmek şartıyla istenilen yazılı ve görsel yayın araçlarıyla ilan ve reklama devam edilebilir. İTMK’lerin Kurul kaydına alınmasından sonra yapılacak ilan ve reklam metinlerinde ise izahname ve sirkülerlerin temin edileceği yerler belirtilir.

(19) Yurtdışında veya nitelikli yatırımcılara satılacak olan İTMK’lere ilişkin olarak izahname ve sirküler düzenlenmez. Bu şekilde satılacak İTMK’lerin kayda alınmasında 27 nci madde hükümleri uygulanır.

Halka arz edilmeksizin satılacak İTMK’lerin kurul kaydına alınması

MADDE 27 – (1) İhraççılar, ekinde satışa konu İTMK’lere dayanak teminat varlıklara ilişkin bilgiler ve Kurulca belirlenecek diğer bilgi ve belgelerin bulunduğu bir dilekçe ile halka arz edilmeksizin satılacak İTMK’lerin kayda alınması için Kurula yazılı olarak başvururlar. Bu şekilde satılacak olan İTMK’lere ilişkin olarak izahname ve sirküler düzenlenmez. Kayda alınma başvurusundan önce teminat sorumlusu ve temsilcilerinin atanmış olması zorunludur.

(2) Kurul; halka arz edilmeksizin satılacak İTMK’leri, Kurulca istenen bilgilerin tam ve doğru olarak verilip verilmediği yönünden inceler ve kayda alır. Kayda alınan İTMK’lere ilişkin olarak bir kayıt belgesi düzenlenir. Kayda almaya ilişkin kayıt belgesi alınmaksızın ihraç ve satış işlemlerine başlanamaz.

(3) İTMK ihraç başvurusu, her ihraç için ayrı ayrı yapılabileceği gibi, 5 yıllık bir dönem içinde yapılacak İTMK ihraçlarının tümünü kapsayacak şekilde de yapılabilir. İTMK ihraç başvurusunun, 5 yıllık dönem içinde yapılacak ihraçların tümünü kapsaması halinde satışın İTMK’lerin Kurul kaydına alınmasından itibaren 5 yıl içinde yapılması şarttır. Bu dönem içerisinde İTMK’ler, tertipler veya tertibe bağlı seriler halinde satılabilir. İhraçcılar her tertip veya serinin satışından en az 10 iş günü önce; satışa konu İTMK’lere dayanak teminat varlıklara ilişkin bilgiler ve Kurulca belirlenecek diğer bilgi ve belgeleri Kurula verirler. Kurul gerekli incelemeleri yaptıktan sonra İTMK satışına izin verir. Kurul izni olmadan satış işlemlerine başlanamaz.

(4) Halka arz edilmeksizin satılan İTMK’lerin satış sonuçlarına ilişkin Kurulca istenen bilgilerin tam ve doğru olarak satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 6 işgünü içinde ihraççı veya aracı kuruluş tarafından Kurula gönderilmesi zorunludur.

(5) Kurul kaydına alınma, ihraç edilen ipotek teminatlı menkul kıymetlerin ve ilgili ihraççıların Kurul veya Kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklam amacıyla kullanılamaz. Satışla ilgili ilan ve açıklamalarda Kurul kaydına alınmanın Kurul veya kamunun tekeffülü anlamına geldiğini açıkça belirten veya ima eden ifadeler kullanılamaz.

(6) Bu madde uyarınca kayda alınan İTMK’lerin, Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan halka arz tanımı kapsamına girecek şekilde yeniden satışa sunulmaları halinde, 26 ncı madde çerçevesinde izahname ve sirküler düzenlenmesi zorunludur.

Kayda alma ücreti

MADDE 28 – (1) Kanunun 28/b maddesinin üçüncü paragrafı uyarınca takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde teminat varlıkların net bugünkü değeri üzerinden yüzbinde beş oranında hesaplanacak kayda alma ücreti, izleyen 10 iş günü içerisinde Kurul Özel Hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği Kurula iletilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

İhraççının İhraççı Niteliğini Kaybetmesi, Yönetiminin

Kamu Kurumlarına Devredilmesi

İhraççının İhraççı Niteliğini Kaybetmesi

MADDE 29 – (1) Kurul, aşağıdaki hallerde ihraççının ihraççı olma niteliğini kaybettiğine dair karar alabilir.

a) İhraççının faaliyet izninin iptali,

b) İhraççının 6 ncı maddede belirtilen nitelikleri kaybettiğinin anlaşılması,

c) BDDK’nın, ilgili bankanın ihraççı olmasını engelleyecek bir husus bulunduğuna dair Kurula bildirimde bulunması,

ç) Kanun ve bu tebliğde yer alan hükümlere aykırılıkların 15 işgünü içerisinde giderilmemesi,

d) Vadesinin üzerinden 15 işgünü geçmiş olmasına rağmen İTMK’lerle ilgili ödemelerin yapılmaması,

e) İhraççının ihraççı olma niteliğini haiz olduğuna dair Kurul Kararını takip eden 3 sene içerisinde ihraç yapmaması,

f) İTMK’lerinin tamamen itfa olmasını takip eden üç sene içerisinde ihraç yapmaması.

(2) İhraççının ihraççı niteliğini kaybetmesi halinde Kurul eşzamanlı olarak, İTMK sahiplerinin menfaatinin korunması amacıyla, toplam yükümlülükleri üstlenmeksizin, teminat varlıkları yönetmek ve teminat varlıklardan elde edilen gelir yeterli olduğu ölçüde toplam yükümlülüklerden kaynaklanan ödemeleri yapmak üzere, ihraççı niteliğini haiz bir başka banka ya da ipotek finansman kuruluşunu, teminat sorumlusunu veya başka bir bağımsız denetim kuruluşunu idareci olarak atar. İdarecinin banka olması durumunda Kurul, bankanın idareci olmasını engelleyecek bir hususun bulunup bulunmadığına ilişkin olarak BDDK’nın görüşünü alır.

(3) İdareciye hizmetleri karşılığında ödenecek ücret, Kurul tarafından belirlenir ve teminat varlıklardan elde edilen gelirden karşılanır. İdarecinin atanması ile birlikte teminat sorumlusunun görevi sona erer. İhraççının ihraççı niteliğini kaybetmesi halinde teminat varlıklardan elde edilen gelir, öncelikle toplam yükümlülüklerden kaynaklanan ödemelerde ve idarecinin ücretinin ödenmesinde kullanılır. Kanunun 13/A maddesi uyarınca İTMK’ler tamamen itfa edilinceye kadar teminat varlıklar; kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, ihtiyati tedbir kararı verilemez ve ihraççının iflas masasına dahil edilemez.

(4) İdareci, toplam yükümlülüklerden kaynaklanan ödemelerin vadesinde yapılabilmesi için teminat varlıkları aktif olarak yönetebilir, gerektiğinde varlık satabilir, yeni varlık satın alabilir, kredi kullanabilir veya repo işlemleri gerçekleştirebilir.

(5) İdareci, Kurulun uygun görüşünü alarak teminat varlıkları ve toplam yükümlülükleri kısmen veya tamamen Kurulca ihraççı niteliğini haiz başka bir banka veya ipotek finansman kuruluşuna devredebilir. Devralacak kurumun banka olması durumunda Kurul, BDDK’nın görüşünü alır. Devralan banka veya ipotek finansmanı kuruluşu, yeni ihraççı olarak toplam yükümlülüklerden kaynaklanan ödemelerden sorumludur. Devir ile birlikte teminat varlıkların mülkiyeti yeni ihraççıya geçer. Toplam yükümlülüklerin tamamen karşılanmasından sonra artan teminat varlıklar yeni ihraççıya aittir. Yeni ihraççı devraldığı teminat varlıkları, varsa ihraç etmiş olduğu diğer İTMK’lerin teminat varlıkları ile birleştirebilir. Teminat varlıklar ve toplam yükümlülüklerin devri karşılığında yeni ihraççıdan idareci tarafından herhangi bir bedel tahsil edilmesi halinde, bu tutar ilk ihraççıya ödenir.

(6) Yeni ihraççı bulunamaması ve teminat varlıklardan elde edilen gelirin yeterli olmaması durumunda idareci, toplam yükümlülüklerden kaynaklanan ödemelerin yapılmasından sorumlu değildir. Bu durumda idareci teminat varlıklardan elde edilen geliri, hakları oranında İTMK sahiplerine ve teminat defterinde kayıtlı olan türev sözleşmelerin karşı taraflarına paylaştırır. İdareci; ancak İTMK sahiplerinin menfaati açısından gerekli görmesi halinde, İTMK’lerin erken itfa edilmesini Kurula önerebilir. Kurulun uygun görmesi durumunda idareci teminat varlıkların nakde dönüştürülmesi ve İTMK’lerin erken itfa edilmesi işlemlerini yürütür. Alacağı karşılanamayan İTMK sahipleri ve türev sözleşmelerin karşı tarafları ihraççının diğer malvarlığına başvurabilir. Toplam yükümlülüklerin karşılanması ve idarecinin ücretinin ödenmesinden sonra artan teminat varlıklar ihraççıya iade edilir.

İhraççının yönetiminin kamu kurumlarına devredilmesi

MADDE 30 – (1) Yönetimi kamu kurumlarına devredilen, ancak faaliyet izni kaldırılmayan ihraççı; Kurulun uygun görüşünü alarak, teminat varlıkları ve toplam yükümlülükleri kısmen veya tamamen Kurulca ihraççı niteliğini haiz başka bir banka veya ipotek finansman kuruluşuna devredebilir. Devralan kurumun banka olması durumunda Kurul, BDDK’nın görüşünü alır. Devralan banka veya ipotek finansmanı kuruluşu, yeni ihraççı olarak toplam yükümlülüklerden kaynaklanan ödemelerden ihraççı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Devir ile birlikte teminat varlıkların mülkiyeti yeni ihraççıya geçer. Toplam yükümlülüklerin tamamen karşılanmasından artan teminat varlıklar yeni ihraççıya aittir. Yeni ihraççı devraldığı teminat varlıkları, varsa ihraç etmiş olduğu diğer İTMK’lerin teminat varlıkları ile birleştirebilir. İhraççı teminat varlıklar ve toplam yükümlülüklerin devri karşılığında yeni ihraççıdan ilave bir bedel tahsil edebilir.

(2) Teminat varlıklar ve toplam yükümlülükler tamamen yeni bir ihraççıya devredilmediği ve ihraççının faaliyet izni kaldırılmadığı sürece, ihraççı teminat varlıkları yönetmeye ve toplam yükümlülüklerden kaynaklanan ödemeleri yapmaya devam eder. İhraççının faaliyet izninin kaldırılması halinde 29 uncu madde hükümleri uygulanır.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmış kredilerin teminatı olan taşınmazın değerlemesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan krediler için, kredinin teminatı olan gayrimenkulün piyasa değerinin Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca değerleme uzmanlığı lisansına sahip bir değerleme uzmanı tarafından hazırlanan bir raporla tespit edilmiş olması halinde, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan yükümlülüğün yerine getirilmiş olduğu kabul edilir. Ancak, lisanslı değerleme uzmanının krediyi veren kuruluşun çalışanı olması halinde, çalıştığı kuruluşta kredi kullandırılmasına karar verme yetkisi olan birim ve kişilerden bağımsız olarak görev yapmış olması zorunludur.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.