18 Nisan 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26497

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/11943

İpotek teminatlı menkul kıymetler teminat havuzunun, varlık teminatlı menkul kıymetler teminat havuzunun, konut finansmanı fonunun, varlık finansmanı fonunun ve yatırım fonunun net varlık değerleri üzerinden hesaplanacak kayda alma ücretine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 13/3/2007 tarihli ve 5781 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN      
Başbakan      
       
A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
       
A. BABACAN M.AYDIN N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
       
F. N. ÖZAK M. V.GÖNÜL A.AKSU K. UNAKITAN
Adalet Bakanı V. Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı
       
H. ÇELİK F. N. ÖZAK R.AKDAĞ B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
       
M. M. EKER M. BAŞESGİOĞLU A. COŞKUN  
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  
       
M.H.GÜLER A. KOÇ O. PEPE  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı  
       

2/4/2007 TARİHLİ VE 2007/11943 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Kayda alma ücretinin oranı

MADDE 1 – (1) İpotek teminatlı menkul kıymetler teminat havuzunun, varlık teminatlı menkul kıymetler teminat havuzunun, konut finansmanı fonunun, varlık finansmanı fonunun ve mevcut uygulamanın yerine geçmek üzere yatırım fonunun net varlık değerleri üzerinden hesaplanarak Sermaye Piyasası Kurulu Özel Hesabına yatırılacak kayda alma ücretinin oranı yüzbinde beş olarak belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar 30/3/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili olduğu Bakan yürütür.