27 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26980

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

VARLIK FİNANSMANI FONLARINA VE VARLIĞA DAYALI MENKUL

KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(SERİ: III, NO: 35)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, varlık finansmanı fonlarının kuruluş ve faaliyetleri ile varlığa dayalı menkul kıymetlerin Kurul kaydına alınmasına, ihracına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1991 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 38/C ve 39 uncu maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulamasında;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

b) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

c) Finansal Kiralama ve Finansman Şirketleri: 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte düzenlenen ve BDDK’dan faaliyette bulunma izni almış finansal kiralama ve finansman şirketlerini,

ç) Fon: Kanunun 38/C maddesinde tanımlanan varlık finansmanı fonunu,

d) ISIN Kodu: Menkul kıymetlere tahsis edilen uluslararası standartlarda tanımlama numarasını,

e) İpotekli kredi: Tapu siciline mesken olarak kaydedilen konut ve arsa dışındaki taşınmazlar üzerine ipotek tesis etmek suretiyle teminat altına alınmış alacak ve kredileri,

f) İpotek finansmanı kuruluşları: Kanunun 39/A maddesinde tanımlanan ipotek finansmanı kuruluşlarını,

g) Kanun: 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

ğ) Kaynak Kuruluş: Fon portföyüne dahil edilen varlıkları oluşturan veya oluşturulan varlıkları devralan anonim ortaklığı ve T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

h) Kurucu: Bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve bu Tebliğde yer alan nitelikleri taşıyan aracı kurumları,

ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

i) Nitelikli yatırımcılar: Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve VDMK’ların halka arz tarihi itibarıyla en az 1 milyon YTL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,

j) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

k) Tüketici kredileri: Ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla, gerçek veya tüzel kişilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla bankalar ve finansman şirketlerinden nakit olarak aldıkları kredileri,

l) Varlık: Bu Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında fon portföyüne dahil edilebileceği belirtilen alacak, kredi, hak, teminat ve diğer varlıkları,

m) VDMK: Varlığa Dayalı Menkul Kıymeti,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Varlık finansmanı fonu

MADDE 4 – (1) Varlık finansmanı fonu, ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığıdır. Fonun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kurulması zorunludur. Fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon malvarlığı kurucunun, hizmet sağlayıcının ve kaynak kuruluşun malvarlığından ayrıdır. Aynı kurucu tarafından kurulan fonlar kuruluş sırasına göre ardışık sayı ile numaralandırılır.

(2) Fona ve fondan yapılacak her türlü ödeme ve harcama için bir banka nezdinde Kurucunun diğer hesaplarından ayrı olarak Fon adına bir hesap açılır.

(3) Fon süreli veya süresiz olarak kurulur. Fon doğrudan aktarım veya dolaylı aktarım usullerinden biri ile yönetilir. Doğrudan aktarım, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen, ödeme planına bağlı olan veya olmayan nakit akımlarının bu Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıldıktan sonra Fon bünyesinde bekletilmeksizin doğrudan VDMK sahiplerine aktarılmasıdır. Dolaylı aktarım usulünde ise fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen, ödeme planına bağlı olan veya olmayan nakit akımlarının bu Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıldıktan sonra VDMK sahiplerine aktarılmadan önce Fon iç tüzüğü ve izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde Fon bünyesinde bekletilmesi mümkündür. VDMK ödemeler tamamlandıktan sonra itfa edilir.

(4) Fon, bu Tebliğde belirtilen amaçlar dışında kurulamaz ve kullanılamaz.

(5) Bu Tebliğ kapsamında kurulmayan fonlar için "Varlık finansmanı fonu", bu Tebliğ kapsamında ihraç edilmeyen menkul kıymetler için "varlığa dayalı menkul kıymet", "VDMK" veya bunlara eşdeğer ifadeler kullanılamaz.

Fon kurucularının nitelikleri

MADDE 5 – (1) Fon kurmak isteyen kurucuların;

a) Kendi özel mevzuatları ve/veya sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sahip olmaları gereken kriterleri sağlamaları ve faaliyetlerinin tamamen veya belirli faaliyet alanları itibarıyla sürekli veya son bir yıl içinde 1 ay veya daha fazla süreyle geçici olarak sınırlandırılması veya durdurulması kararı verilmemiş olması,

b) Yetkililerinin, müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, inancı kötüye kullanma, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüzkızartıcı suçlar ile ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanı suçlarından dolayı veya kendi özel mevzuatları ve sermaye piyasası mevzuatına aykırılıktan dolayı haklarında verilmiş mahkumiyet kararlarının bulunmamış olması,

gerekir.

(2) Kurucu olacak aracı kurumların, Kurulun aracı kurumlara ilişkin düzenlemeleri ile birlikte ayrıca;

a) Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde tanımlanan sermaye piyasaları faaliyetlerinde bulunmak üzere Kuruldan izin almış olmaları,

b) Asgari özsermayelerinin, sahip olunan tüm yetki belgelerine karşılık gelen asgari özsermaye tutarının en az 10 katı olması,

c) Sermaye yeterliliği tabanı tutarlarının olması gerekenden en az %30 fazla olması,

gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fonun Organizasyonuna İlişkin Hükümler

Fon kurulu ve fon operasyon sorumlusu

MADDE 6 – (1) Kurucu, her fon için 3 kişiden oluşan bir Fon Kurulu atar. En az bir fon kurulu üyesinin bağımsız üye olması zorunludur. Bu Tebliğ kapsamında bağımsız üye ile Fon kurucusu, Fon kurucusunun ortakları, iştirakleri, bunların %10 dan fazla pay sahibi ortakları ve Fonun bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerinin yürütülmesinde görev üstlenen gerçek veya tüzel kişiler arasında; eş dahil üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımlığı bulunmaması ve son 2 yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisi kurulmamış olması gereklidir.

(2) Fon kurulu üyelerinin;

a) Yüksek öğrenim görmüş, sermaye piyasası veya bankacılık alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları, fon kurulu üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları ve en az bir üyenin Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Türev Araçlar Lisans belgelerine sahip olması,

b) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,

c) 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartları taşımaları,

gereklidir.

(3) Fon Kurulu aşağıdaki hususlardan sorumludur.

a) Fon içtüzüğü ve izahnamesinin hazırlanması ve tescili,

b) Fon portföyünün oluşturulması, değerlenmesi ve fon varlıklarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde saklanması, kaydedilmesi, kayıtların doğru olarak tutulması ve izlenmesi, bunlara ilişkin belge düzeninin kurulması ve bilgi ve belgelerin muhafazası,

c) Fonun, VDMK sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde, bu Tebliğ, fon içtüzüğü ve izahnamede belirlenen ilke ve yöntemlere uygun olarak temsili, yönetimi ve denetiminin gözetimi,

ç) Bankalar nezdinde fon adına hesap açtırılması, VDMK sahiplerine ödemelerin doğru olarak yapılması ile fondan yapılan diğer harcamaların bu Tebliğ hükümlerine uygunluğu,

d) Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak VDMK sahiplerine Kurulca belirlenen standartları haiz periyodik raporların hazırlanması,

e) Hizmet sağlayıcı tarafından verilen hizmetin uygun bir şekilde yapılmasının sağlanması ve hizmet sağlayıcının hizmet sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde değiştirilmesi,

f) Kanun, bu Tebliğ, fon içtüzüğü, izahname veya Kurul düzenlemesiyle getirilebilecek diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

(4) Fon kurulunun vereceği her tür karar onaylı olarak Fon Kurulu Karar Defterine yazılır. Fon kurulu, yukarıdaki fıkradaki görevleri kendi yerine getirebileceği gibi, bu Tebliğ ile kendine verilen sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, bu görevleri yerine getirmek üzere bir fon operasyon sorumlusu atayabilir. Bankalar, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz olmak kaydıyla fon operasyon sorumlusu olabilirler. Fon operasyon sorumlusu olarak faaliyette bulunacak gerçek kişilerin bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz olması gereklidir.

(5) Fon kurulu üyelerine ve fon operasyon sorumlusuna piyasa rayicinin üstünde ücret ödenemez.

İç kontrol sistemi ve fon denetçisi

MADDE 7 – (1) İç kontrol sistemi; fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını, fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, sözleşmelere, fon içtüzüğüne, izahnameye uygun yürütülmesini, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olarak zamanında hazırlanmasını temin etmek amacıyla uygulanan usul ve esaslardır. Fonun iç kontrol sistemine ilişkin tüm usul ve esaslar Fon Kurulu kararı ile yazılı hale getirilmek zorundadır.

(2) Fon iç kontrol sistemi asgari olarak;

a) Varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihraç tarihinde ve Fonun faaliyet süresince Kanuna, bu Tebliğe, fon içtüzüğüne ve izahnameye uygunluğunu,

b) Hizmet sözleşmesi uyarınca hizmet sağlayıcının görevinin bu Tebliğ ve hizmet sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapılmasını,

c) Fon hesaplarından VDMK sahiplerine ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde ilgili kişilere yapılan ödemelerin bu Tebliğ hükümlerine uygunluğunu,

ç) Fon varlıklarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetimini, fona ilave edilmesini veya fondan çıkarılmasını,

d) Fon varlıklarının kurucunun ve kaynak kuruluşların malvarlığından ayrı olarak muhafazasını, saklanmasını ve bu Tebliğ uyarınca muhasebe, belge ve kayıt düzeninin oluşturulmasını,

e) Fon içtüzüğü, izahname veya Kurul düzenlemesiyle getirilebilecek diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini

sağlayacak şekilde oluşturulur.

(3) Fonun faaliyetlerinin iç kontrol usul ve esaslarına uygun olarak işleyişi fon denetçisi tarafından denetlenir.

(4) Fon Kurulu, fon operasyon işlemlerinde fiilen görev almayan ve bu Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan nitelikleri haiz bir kişiyi denetçi olarak atar. Denetçi Fon Kuruluna karşı sorumludur. Fon kurulu VDMK sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması açısından gerekli görülmesi halinde mevcut denetçiyi değiştirebilir.

(5) Fon denetçisi tarafından yapılan tespitleri ve denetleme sonuçlarını ihtiva eden raporlar yılda en az bir defa fon kurulunun bilgisine sunulur. Fon kurulu rapor sonuçlarına ilişkin olarak alınacak tedbirleri karara bağlar. Bu raporların en az beş yıl süre ile saklanması zorunludur.

(6) Fon denetçisi, görevini ifası sırasında Kanun, bu Tebliğ veya Fon iç tüzüğü hükümlerine herhangi bir ihlal veya aykırılığın varlığını veya Fonun geri ödeme güçlüğüne düştüğünü tespit etmesi halinde hazırlayacağı denetim raporunu en kısa sürede fon kuruluna sunar ve aynı gün bir örneğini Kurula gönderir.

(7) Fon kurulu ve fon operasyon sorumlusu, fon portföyüne alınan varlıklara ilişkin belgeler, fonun bağımsız denetim raporları ve hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanan raporlar dahil fonun tüm defter, kayıt ve belgeleri fon denetçisine sağlamakla yükümlüdür.

(8) Fon denetçisine piyasa rayicinin üstünde ücret ödenemez.

Hizmet sağlayıcı

MADDE 8 – (1) Hizmet sağlayıcı, fon portföyünde yer alan varlıkların günlük idaresinden sorumlu olan, Kurucu veya Kurucu niteliğini haiz diğer bir kuruluştur.

(2) Hizmet sağlayıcının fon portföyünde yer alan varlıkların idaresi için gerekli olan deneyim, insan kaynağı, yönetim ve bilişim teknolojilerine sahip olması şarttır.

(3) Hizmet sağlayıcının görev ve sorumlulukları Fon Kurulu ile aralarında akdedilen yazılı bir hizmet sözleşmesiyle belirlenir ve asgari olarak aşağıdaki hususları kapsar.

a) Fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin alacakların zamanında tahsil edilmesi ve Fon hesabına aktarılması,

b) Fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin sigorta, vergi ve benzeri idari işlemlerin yerine getirilmesi,

c) Borçluların ödeme kabiliyetlerinin gözetimi ve denetimi ile ödemelerin geç yapılması veya hiç yapılmaması halinde borçluya gerekli ihtarların yapılması,

ç) Alacaklardan kaynaklanan tüm nakit akımlarına ilişkin bilgilerin, ödeme zamanlarını ve bakiye bilgisini de gösterecek şekilde aylık olarak Fon Kuruluna raporlanması,

d) Kurulca belirlenen diğer görevler.

(4) Hizmet sağlayıcıya piyasa rayicinin üstünde ücret ödenemez.

(5) Fon kurulu ile yapılan sözleşme çerçevesinde Fona aktarılmak üzere tahsil edilen tutarlar, fon malvarlığına dâhil olup ivedilikle, hizmet sağlayıcının kendi hesaplarından ayrı olarak Fon adına açılan bir banka hesabına aktarılır.

(6) Hizmet sağlayıcının sözleşmeyle belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya kendi özel mevzuatları gereği faaliyet izninin iptali halinde, sözleşme fon kurulu tarafından sona erdirilerek önceden belirlenmiş başka bir hizmet sağlayıcı atanır ve aynı gün Kurula bilgi verilir.

(7) Sözleşmenin sona ermesini müteakip hizmet sağlayıcı fon portföyüne dahil edilen varlıklara ilişkin yazılı veya elektronik ortamda tutulan tüm defter, belge ve kayıtları ile fon portföyüne dahil edilen varlıklara ilişkin tüm nakit ve banka hesaplarını mahsup veya kesinti yapmaksızın fon kuruluna veya yerine geçecek olan hizmet sağlayıcıya devreder. Bu hususlara sözleşmede yer verilir.

Fonun ve hizmet sağlayıcının bağımsız denetimi

MADDE 9 – (1) Fonun finansal tablolarının ve hizmet sağlayıcının bu Tebliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hizmet sözleşmesi kapsamındaki faaliyetlerinin bağımsız denetimi, Kurulun bağımsız denetimine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Kurulun sermaye piyasasında bağımsız denetime yetkili kuruluşlar listesinde yer alan bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yılda bir kez yapılır.

(2) Bağımsız denetim kuruluşu ayrıca altı aylık finansal tablo dönemleri itibarıyla Fon varlıklarının mevcudiyetini koruduğuna dair bir rapor hazırlar ve Raporun bir örneği ilgili altı aylık dönemin bitimini takip eden 6 hafta içinde Kurula gönderilir.

Saklama hizmetine ilişkin esaslar

MADDE 10 – (1) Fon portföyündeki alacaklar ve krediler dışındaki varlıklar, yapılacak bir sözleşme çerçevesinde saklamaya yetkili kuruluşlar nezdinde saklanır.

(2) Saklama sözleşmesinin asgari esasları, söz konusu varlıkların İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde saklanması halinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından; Kurulca belirlenmiş bir kuruluş nezdinde saklanması halinde ise Kurul tarafından belirlenir.

(3) Saklama sözleşmesinin bir örneğinin, yapıldığı tarihten itibaren 6 işgünü içinde Kurula gönderilmesi zorunludur.

Sır saklama

MADDE 11 – (1) Fon kurulu, fon denetçisi, fon operasyon sorumlusu ve hizmet sağlayıcı, bu Tebliğ ile kendilerine verilen görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu Tebliğe ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkalarına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fonun Kuruluşuna ve VDMK’ların Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Hükümler

Başvuru süreci

MADDE 12 – (1) Kurucu; Kurulca belirlenen standarda uygun olarak hazırlanan başvuru formu, fon içtüzüğü ve başvuru formunda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Fonun kuruluşuna izin verilmesi ve VDMK’ların kayda alınması talebiyle Kurula başvurur. Kurul, BDDK’nın denetim ve gözetimine tabi kuruluşların Fon kurmak üzere Kurula başvurmaları halinde başvuran kuruluşun fon kurucusu olmasını engelleyecek bir hususun bulunup bulunmadığına ilişkin olarak BDDK’nın görüşünü alır. Fonun kuruluş ve VDMK’ların kayda alınması başvuruları birlikte değerlendirilerek sonuçlandırılır. Kurul, başvuruların elektronik ortamda yapılmasını isteyebilir. Başvurunun uygun görülebilmesi için ayrıca,

a) Fon Kurulunun oluşturulmuş, Fon denetçisinin, hizmet sağlayıcının ve bağımsız denetim kuruluşunun atanmış, iç kontrol sisteminin kurulmuş, saklama, muhasebe, belge ve kayıt sisteminin oluşturulmuş olması,

b) Fon portföyüne dahil edilen varlıklar ile VDMK’nın yönetimi için yeterli mekan, teknik donanım ve örgütlenmenin sağlanmış, bunlara ilişkin insan kaynaklarının belirlenmiş olması,

c) Fonun kuruluşu ve yönetimine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartlara uyumun sağlanmış olması;

gereklidir.

(2) Başvuruların, bu Tebliğ uyarınca belirlenen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz bir biçimde içerecek şekilde yapılması gerekmekte olup, söz konusu bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde, yapılan başvurular Kurulca işleme alınmaz.

Fon içtüzüğü

MADDE 13 – (1) Fon içtüzüğü, VDMK sahipleri, kurucu ve fon kurulu arasında, fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan iltihaki bir sözleşmedir.

(2) Fon içtüzüğünün Kurul düzenlemelerine uygun hazırlanması zorunludur. Fon içtüzüğünde bulunması gereken asgari hususlar ve Fon içtüzük standardı Kurul tarafından belirlenir.

(3) Farklı sınıflardaki VDMK ihraçları ile VDMK sahiplerinin haklarına ilişkin esasların fon içtüzüğünde belirlenmesi şarttır.

Fon kuruluş izni ve içtüzüğün tescili

MADDE 14 – (1) Kurucu tarafından yapılan başvurunun Kurulca uygun görülmesi sonucunda, fon içtüzüğü Kurulca verilen kuruluş izin yazısı ile birlikte, izin tarihinden itibaren altı iş günü içinde Kurucu merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilir. TTSG ilanı takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Fon içtüzüğünün tescili ile birlikte kuruluş işlemleri tamamlanmış sayılır.

(2) VDMK’ların kayda alındığına ilişkin kayıt belgesi, Fon içtüzüğünün ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edildiğine ilişkin belgelerin Kurula iletilmesini takiben verilir.

(3) Fon içtüzüğünün tescilini müteakip VDMK ihracının iptali halinde, konuya ilişkin olarak alınacak Fon Kurulu kararı ivedilikle Kurula gönderilir ve Fon içtüzüğü Kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Terkine ilişkin belgeler takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.

Fon içtüzüğünün değiştirilmesi

MADDE 15 – (1) Fon kurulunun gerekçeli olarak içtüzük değişikliği talebinde bulunması halinde, Kurulca belirlenecek esas ve usullere uygun olarak hazırlanan içtüzük değişikliği başvuru formunda belirtilen bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi şarttır. Kurula yapılan başvuru üzerine, hukuki gereklerin yerine getirilip getirilmediği Kanun, bu Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenir ve uygun görülen içtüzük değişiklikleri, izin yazısının verilmesinden itibaren altı iş günü içinde ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilir.

(2) Yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektiren değişiklikler, söz konusu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden asgari on iş günü önce, Kurucu tarafından belirlenen ve Kurula bildirilen yöntemlerle ilan edilir.

(3) Kanun, bu Tebliğ ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaların bulunduğu, kamuyu aydınlatma açısından yeterli görülmediği sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek içtüzük değişikliklerine izin verilmez.

Varlığa dayalı menkul kıymetler

MADDE 16 – (1) VDMK, fon portföyündeki varlıklar karşılığında ihraç edilen borçlanma senedidir.

(2) VDMK, Fon içtüzüğünde hüküm bulunmak şartı ile Fon kurulunun talebi ve ilgili borsanın uygun görmesi üzerine menkul kıymet borsalarında işlem görebilir.

(3) VDMK ihraçları, Fon kurulu tarafından aşağıda belirtilen kriterlere göre farklı haklara sahip olan sınıflardan oluşturulabilir.

a) Varlıkların vadesi,

b) Varlıkların anapara veya faiz ödeme zamanları, faiz türü,

c) Anapara veya faiz ödemelerinde öncelikler,

ç) Tasfiye prosedürüne ilişkin haklar,

d) Kredi riski,

e) Kurulca uygun görülecek diğer kriterler.

(4) VDMK, farklı fiyat ve vadelerde ihraç edilebilir.

(5) Doğrudan aktarım usulünün uygulanması durumunda VDMK sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri fon portföyünde yer alan varlıkların vadelerine göre belirlenir ve buna ilişkin bilgilere Fon iç tüzüğü ve izahnamede yer verilir. Dolaylı aktarım usulünün uygulanması durumunda ise VDMK sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri Fon Kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere Fon iç tüzüğü ve izahnamede yer verilir. Ödemeler esas olarak sadece fon portföyünde yer alan varlıklardan kaynaklanan nakit akımlarından karşılanır. Nakit akımlarından karşılanamayan bölümün ödenmesi için bu Tebliğin 23 üncü maddesi çerçevesinde kurucu ve/veya üçüncü kişilerce kısmen veya tamamen garanti verilebilir.

(6) VDMK’nın itfası sonunda, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları aşan kısmının kullanım esasları fon kurulu kararı ile belirlenir. Fon kurulunun bu konuda alacağı karara Fon iç tüzüğünde ve VDMK’ların halka arz edilmesi durumunda Fon izahnamesinde yer verilmesi şarttır.

Halka arz edilmeksizin ihraç edilecek VDMK’ların kayda alınması ve satışı

MADDE 17 – (1) Fon kurulu, halka arz edilmeksizin ve/veya nitelikli yatırımcılara ve/veya yurt dışında satılacak VDMK’ların kayda alınması için bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kurula başvurur. Bu şekilde satılacak olan VDMK’lara ilişkin olarak izahname ve sirküler düzenlenmez.

(2) Kurul, halka arz edilmeksizin ihraç edilecek VDMK’ları, Kurulca istenen bilgilerin tam olarak verilip verilmediği yönünden inceler ve kayda alır. Kayda alınan VDMK’lara ilişkin olarak bir kayıt belgesi düzenlenir. Kayda almaya ilişkin kayıt belgesi alınmaksızın ihraç ve satış işlemlerine başlanamaz.

(3) VDMK ihraç başvuruları, her ihraç için ayrı ayrı yapılabileceği gibi, beş yıllık bir dönem içinde yapılacak VDMK ihraçlarının tümünü kapsayacak şekilde de yapılabilir. VDMK ihraç başvurusunun, beş yıllık dönem içinde yapılacak ihraçların tümünü kapsaması halinde satışın VDMK’ların Kurul kaydına alınmasından itibaren beş yıl içinde yapılması şarttır. Bu dönem içerisinde VDMK’lar, tertipler halinde satılabilir. Fon kurulu her tertip satışından en az 10 iş günü önce, fon portföyüne ilişkin bilgiler ile Kurulca belirlenecek diğer bilgi ve belgeleri Kurula verir. Kurul gerekli incelemeleri yaptıktan sonra VDMK satışına izin verir. Kurul izni olmadan satış işlemlerine başlanamaz.

(4) VDMK’ların satış sonuçlarına ilişkin Kurulca istenen bilgilerin tam ve doğru olarak satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 6 işgünü içinde Fon Kurulu tarafından Kurula gönderilmesi zorunludur.

(5) Kurul kaydına alınma, ihraç edilen VDMK’ların ve Fonun Kurul veya Kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklâm amacıyla kullanılamaz. Satışla ilgili ilan ve açıklamalarda Kurul kaydına alınmanın Kurul veya kamunun tekeffülü anlamına geldiğini açıkça belirten veya ima eden ifadeler kullanılamaz.

(6) Bu madde uyarınca kayda alınan VDMK’ların, Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan halka arz tanımı kapsamına girecek şekilde yeniden satışa sunulmaları halinde, bu Tebliğin 18 inci maddesi çerçevesinde izahname ve sirküler düzenlenmesi zorunludur.

Halka arz edilmek üzere ihraç edilecek VDMK’ların kayda alınması ve satışı

MADDE 18 – (1) Kurul, halka arz edilecek VDMK’lara ilişkin kayda alma başvurusunu izahname ve sirkülerin Kurulun gerekli gördüğü bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak kamunun aydınlatılması çerçevesinde inceler ve halka arz yoluyla satışı yapılacak VDMK’ları kayda alır. Kayda alınan VDMK’lara ilişkin olarak bir kayıt belgesi düzenlenir. Kayda almaya ilişkin kayıt belgesi alınmaksızın ihraç ve satış işlemlerine başlanamaz.

(2) Kurul, incelemeler sonucunda izahname ve sirkülerde yer alan bilgilerin yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varırsa, gerekçe göstererek, başvuru konusu VDMK’ların Kurul kaydına alınmasından imtina edebilir.

(3) Halka arz edilecek VDMK’ların ihraç başvurusu, her ihraç için ayrı ayrı yapılabileceği gibi, beş yıllık bir dönem içinde yapılacak VDMK ihraçlarının tümünü kapsayacak şekilde de yapılabilir. VDMK ihraç başvurusunun, beş yıllık dönem içinde yapılacak ihraçların tümünü kapsaması halinde satışın VDMK’ların Kurul kaydına alınmasından itibaren beş yıl içinde yapılması şarttır. Bu dönem içerisinde VDMK’lar, tertipler halinde satılabilir. İhraçcılar her tertip satışından en az 10 iş günü önce; sirküler, fon portföyüne ilişkin bilgiler ve Kurulca belirlenecek diğer bilgi ve belgeleri Kurula verirler. Kurul, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra sirküleri onaylar. Sirküler onaylanmadan satış işlemlerine başlanamaz.

(4) Kurul kaydına alınma, ihraç edilen VDMK’ların ve Fonun Kurul veya Kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklâm amacıyla kullanılamaz. Halka arzla ilgili izahname, sirküler, ilan ve açıklamalarda Kurul kaydına alınmanın Kurul veya kamunun tekeffülü anlamına geldiğini açıkça belirten veya ima eden ifadeler kullanılamaz.

(5) Halka arz edilecek VDMK’lara ilişkin izahname ve sirkülerin Fon ve ihraca ilişkin olarak mevzuatın öngördüğü ve Kurulca gerekli görülen bilgileri açıklıkla ortaya koyacak ayrıntıda düzenlenmesi, Kurulca belirlenen asgari standartlara uygun olması, kayda alınma başvurusu sırasında Kurulca istenecek ek bilgileri içermesi ve bilgi ve açıklamaların gerektiğinde belgeye dayandırılması zorunludur.

(6) Fonun izahname ve sirkülerlerindeki denetlenen dönemlere ilişkin mali durum ve faaliyet sonuçlarına dair bilgilerin, ilgili bağımsız denetleme kuruluşlarınca verilen raporlara uygun olarak hazırlanması ve uygunluğunun bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanmış olması gerekir.

(7) VDMK’ların halka arz yoluyla satışının, anapara ve faiz ödemelerinin, halka arza aracılık yetki belgesine sahip aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması zorunludur.

(8) İzahname ve sirkülerin kurucu, fon kurulu ve aracı kuruluşlar tarafından imzalanması gerekir. Aracı kuruluşlar bu maddenin 6 ncı fıkrasında belirtilen bağımsız denetime yetkili kuruluşlarının sorumluluğunda olan bilgiler hariç izahname ve sirkülerdeki bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri çerçevesinde sorumludurlar.

(9) Kurulca onaylı izahname, kayıt belgesi tarihinden itibaren bir hafta içinde Kurucunun merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline başvurularak ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan ettirilir.

(10) İzahnamenin tescilini takip eden yedi gün içinde ve satışın başlangıç tarihinden azami yedi, asgari üç gün önce sirkülerin Türkiye çapında günlük yayın yapan en az 2 gazetenin Türkiye baskısında ilanı zorunludur.

(11) Kurul, Kanunun 22/b maddesi uyarınca ihraç veya halka arz edilen VDMK’ların satışına müdahale ederek satış işlemlerini geçici olarak durdurabilir.

(12) İzahname ve sirkülerle halka açıklanan konularda satışa başlamadan önce ortaya çıkan ve bildirilmemesi halinde yatırımcının zararına neden olabilecek değişikliklerin ve yeni hususların, Fon kurulu tarafından bunların öğrenildiği tarihte ve her durumda satışa başlamadan önce yazılı şekilde Kurula bildirilmesi zorunludur. İzahname ve sirkülerle halka açıklanan konularda satış süresi içinde ortaya çıkan ve bildirilmemesi halinde yatırımcının zararına neden olabilecek değişikliklerin ve yeni hususların ise, Fon kurulu tarafından bunların öğrenildiği tarihte, satış durdurularak veya satışı yapan aracı kuruluşların satışı durdurmaları sağlanarak yazılı şekilde Kurula bildirilmesi zorunludur.

(13) Değişiklikler ve yeni hususlar, Kurulun onayı olmadan izahname ve sirkülerde değişiklik yapılarak halka açıklanamaz veya uygulamaya konulamaz. Kuruldan onay alındıktan sonra, izahnamedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil ettirilmesi ve ilanı; sirkülerdeki değişikliklerin ise, bu sirkülerin ilan edildiği gazetelerde yayımlanması zorunludur.

(14) Halka arz edilecek VDMK’ların satış süresi sirkülerde gösterilir. Satış süresi içinde satılamayan VDMK’lar iptal edilir.

(15) Halka arz edilen VDMK’ların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 6 işgünü içinde Fon Kurulu; izahnamenin yayımlandığı TTSG ve sirkülerin ilan edildiği gazetelerin birer nüshasını ve Kurulun satış sonuçları ile ilgili isteyeceği bilgileri Kurula göndermekle yükümlüdür.

(16) VDMK’ların halka arzı dolayısıyla, yapılacak ilan ve reklam metinleri, yayım tarihinden en az 2 iş günü önce Kurula sunulur. İlan, reklam ve her türlü açıklamalarda izahname ve sirkülerde yer alan bilgiler dışında herhangi bir bilgiye yer verilemez. Kurul, gerekli gördüğünde metinlerde değişiklik yapılmasını isteyebilir ve değişiklikler yapılmadan metinler yayınlanamaz.

(17) Sirkülerin ilan edildiği tarihte, gazeteler yoluyla ilan ve reklam yapılmak istendiği takdirde, ilan ve reklamların sirkülerle aynı gazetelerde yayımlanması zorunludur. Sirkülerin ilanından sonra sirkülerin yayımlandığı gazetelerin yayım tarihlerini açıkça belirtmek şartıyla, istenilen yazılı ve görsel yayın araçlarıyla ilan ve reklama devam edilebilir. VDMK’ların halka arzına ilişkin olarak yapılacak ilan ve reklam metinlerinde, izahname ve sirkülerlerin temin edileceği yerler belirtilir.

(18) Halka arz edilecek VDMK’ları satın almak isteyen yatırımcılara, yatırımcıların yatırım kararı vermesinde etkili olacak, VDMK’ların risk düzeyi hakkındaki bilgilerin yer aldığı bir form verilmesi ve yatırımcının VDMK’yı satın almaya karar vermesi halinde, bu formun kendisine verildiğine dair yazılı beyanının alınması zorunludur.

(19) Halka arz edilecek VDMK’ların Türkiye’de kurulan ve Kurul tarafından yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarından en az biri tarafından derecelendirilmesi ve derecelendirme notuna izahname ve sirküler ile diğer bilgilendirme dokümanlarında yer verilmesi zorunludur.

Kayda alma ücreti

MADDE 19 – (1) Kanunun 28 inci maddesinin (b) fıkrasının üçüncü paragrafı uyarınca takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fonun Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde hesaplanan net varlık değeri üzerinden yüzbinde beş oranında alınacak kayda alma ücreti izleyen on iş günü içerisinde Kurul Özel Hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği Kurula iletilir.

(2) Fonun ilgili hesaplama dönemi içerisinde VDMK halka arz etmesi veya tasfiye olması durumunda, VDMK’ların satışa sunulmuş olduğu günlerin ilgili üç aylık dönemdeki gün sayısına oranı dikkate alınarak kayda alma ücreti hesaplanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fon Portföyüne İlişkin Hükümler

Genel ilkeler

MADDE 20 – (1) İçtüzüğünde belirtilmek koşuluyla, fon portföyüne aşağıdaki varlıklar dahil edilebilir;

a) Bankaların ve finansman şirketlerinin, ipotekli konut kredileri haricindeki tüketici kredilerinden, ipotekli kredilerden, motorlu kara taşıtları kredilerinden, proje finansmanı kredilerinden ve kurumsal kredilerinden kaynaklanan alacaklar,

b) İlgili mevzuat uyarınca finansal kiralama yapmaya yetkili kuruluşların yaptıkları finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar,

c) T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının gayrimenkul satışından kaynaklanan alacakları,

ç) Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakdin değerlendirilmesi amacına yönelik olarak yapılan nakit benzeri kısa vadeli yatırımlar,

d) Bu Tebliğin 23 üncü maddesinde tanımlanan yedek hesaplardaki varlıklar,

e) Kurulca uygun görülecek diğer varlıklar.

(2) Bu Tebliğ kapsamında nakit benzeri kısa vadeli yatırımlar; üç aydan kısa vadeli ters repo ve mevduat ile likit fonlar, Borsa Para Piyasası İşlemleri ve Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarını ifade eder.

(3) Fon malvarlığı, Kanun, bu Tebliğ, fon içtüzüğü ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı dışında kullanılamaz.

(4) Fon malvarlığı, ihraç edilen VDMK’lar itfa edilinceye kadar, başka bir amaçla tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, ihtiyati tedbir kararı verilemez ve iflas masasına dâhil edilemez.

(5) Fon yönetiminde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur.

a) Fon portföyü, VDMK’nın ihraç tarihini müteakip en fazla 1 ay içerisinde, fon portföyüne dahil varlıkların değeri, Fonun VDMK sahiplerine olan toplam yükümlülüğünden az olmayacak şekilde oluşturulur.

b) Kurucu veya Kaynak Kuruluş, fon portföyünün kalitesinin artırılması amacıyla ancak alt sınıflara dahil VDMK’ları satın alabilir.

c) İpotekli kredilerin fon portföyüne alınması halinde; ipoteğin, Fon hesabına, kurucu adına tapu siciline şerh edilmesi zorunludur. İpotekli kredilerin teminatı olan taşınmazlara ilişkin tapu sicilinde beyanlar hanesine, ilgili kredinin fona devredildiği hususu kaydedilir.

ç) Motorlu kara taşıtları kredilerinin fon portföyüne alınması halinde; taşıt rehninin Fon hesabına, kurucu adına trafik siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Motorlu kara taşıtları kredilerinin teminatı olan taşıtlara ilişkin trafik sicilinde beyanlar hanesine, ilgili kredinin fona devredildiği hususu kaydedilir.

d) Fon nakit yönetimi amacıyla borçlanabilir.

Varlıkların fon portföyüne devri

MADDE 21 – (1) Fon, imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde portföye dâhil etmek üzere, bu Tebliğin 20 nci maddesinde sayılan varlıkları devralır. Devir sonucunda ilgili varlığın sahipliğiyle ilgili tüm haklar Fona geçer ve bu hususa imzalanacak sözleşmede yer verilir. Fon portföyüne dahil edilecek varlıkların fon portföyüne dahil edildiği tarih itibariyle vadesi gelmiş tüm ödemelerinin zamanında yapılmış olması zorunludur.

(2) Fon portföyüne dahil edilebilecek ipotekli kredilerin:

a) Anapara ve faiz geri ödemelerinin kredi veren tarafından ipotekle teminat altına alınması,

b) Teminatı olan taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olması ve yapı kullanma izni bulunması,

c) Teminatı olan taşınmazın, 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu deprem sigortası yaptırma zorunluluğu bulunması halinde bu yükümlülüğün yerine getirilmiş olması, ayrıca kredi sözleşmesi süresi boyunca, portföye dahil edilmek üzere Fon lehine tazminatı rehin hakkı tanıyacak şekilde, deprem, yangın ve her türlü doğal afet rizikolarına karşı sigortalanması,

ç) Teminatı olan taşınmazın piyasa değerinin Kurulun Seri:VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilmesi,

gerekir.

(3) Motorlu kara taşıtları kredilerinin Fon portföyüne dahil edilebilmesi için, krediye konu taşıt için, kredi sözleşmesi süresi boyunca, portföye dahil edilmek üzere Fon lehine tazminatı rehin hakkı tanıyacak şekilde, Kara Taşıtları Kasko Sigortası yapılmış olması gerekir.

(4) Varlıkların fon portföyüne devri tarihinden önceki yapılan işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek mali yükümlülükler fon portföyünden karşılanamaz. Bu yükümlülüklerle ilgili hukuki anlaşmazlıklarda taraf Kaynak Kuruluştur.

Fon portföyünden yapılabilecek harcamalar

MADDE 22 – (1) Fon içtüzüğü ve izahnameye uygun olarak, fon portföyünden aşağıda belirtilen harcamalar yapılabilir.

a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,

b) Fon kurulu üyeleri ile Fona hukuk, muhasebe, operasyon, saklama ve diğer yönetim hizmetleri sağlayanlara, hizmetleri karşılığı ödenmesi gereken ücretler,

c) Varlıkların yönetimine ilişkin hizmet sağlayıcıya ödenmesi gereken ücretler,

ç) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen ücretler,

d) Derecelendirme kuruluşlarına ödenen ücretler,

e) Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik garanti verenlere ödenmesi gereken ücret, komisyon ve diğer giderler,

f) Yüklenim ve aracılık ücret ve komisyonları,

g) Yedek hesaplara ayrılan kesintiler,

ğ) İhraç için ödenen kanuni ücretler,

h) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,

ı) Nakit yönetimi amacıyla yapılacak borçlanmalara ilişkin maliyet ve ödemeler,

i) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

(2) Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur.

Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik işlemler

MADDE 23 – (1) Varlıklardan elde edilen nakit akımlarının, VDMK sahiplerine yapılacak olan ödemeler ile fon varlıklarından yapılabilecek diğer harcamaları karşılayamama riskine karşı, VDMK sahiplerinin haklarının korunabilmesi amacıyla;

a) Fon kurulu ile kurucu ve/veya üçüncü bir taraf arasında sigorta, garanti, teminat mektubu veya diğer bir garanti yöntemi kullanılmasını teminen sözleşme yapılabilir,

b) Farklı haklara sahip değişik sınıflarda VDMK ihraç edilebilir,

c) Varlıkların fonun toplam yükümlülüklerini aşan kısmı, hizmet sözleşmesi ile belirlenecek oran veya miktarda bu amaçla oluşturulacak yedek hesaplara aktarılabilir,

ç) Kurulca uygun görülecek diğer yöntemlere başvurulabilir.

(2) Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik işlemler Fon Kurulunca belirlenir. Söz konusu işlemler hakkında izahnamede kamuya bilgi verilir.

Varlıkların fondan çıkarılması veya değiştirilmesi

MADDE 24 – (1) Fona devredilen varlıkların Fon içtüzüğü ve izahnamede belirtilen niteliklere uygun olmadığının anlaşılması üzerine, varlığı fona devreden, söz konusu varlıkları geri almak zorundadır. Bu hususa bu Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen sözleşmede, içtüzükte ve izahnamede yer verilir. Fondan çıkarılan varlıkların yerine fona dahil edilecek yeni varlıkların da Kanun, bu Tebliğ, Fon içtüzüğü ve izahnamede belirtilen niteliklere uygun olması zorunludur.

(2) Herhangi bir varlığın icra takibine konu olması halinde, Fon kurulu söz konusu varlığın, bu Tebliğin 23 üncü maddesi çerçevesinde garanti veren kuruluşa devrine karar verebilir. Ancak, söz konusu varlığın fondan çıkarılma tarihi itibari ile kalan anapara tutarı ve tahakkuk etmiş, ancak ödenmemiş faiz gelirleri fona ödenmek zorundadır. Söz konusu ödeme nakden yapılabileceği gibi, Fon içtüzüğünde belirtilen bir varlığın devri suretiyle de yapılabilir.

(3) Varlıklar bu Tebliğin 28 inci maddesinde yer verilen Fonun yeniden yapılandırılması hallerinde de, Fon portföyünden çıkarılabilir veya değiştirilebilir.

(4) Bu maddede belirtilen haller dışında, varlıklar fon portföyüne ilave edilemez veya fondan çıkarılamaz. Bu madde kapsamında yapılacak değişiklikler için Fon Kurulu Kararı alınır.

VDMK sahiplerine sunulacak bilgi ve belgeler

MADDE 25 – (1) Fon kurulu takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla, asgari olarak; varlıklara ilişkin olarak önceki rapor tarihinden itibaren, gerçekleşen anapara ödemelerini, birikimli ödenmiş anapara tutarı ile kalan anapara tutarını, anaparanın bulunmaması durumunda ise gerçekleşen ödeme tutarlarını içeren, Kurulca belirlenecek esaslara uygun olarak hazırlanan raporu ilgili üç aylık dönemin son işgününü takip eden 10 iş günü içinde Kurula ulaştırır. VDMK’ların menkul kıymet borsalarında işlem görmesi durumunda söz konusu raporların bir örneği ilgili borsaya da gönderilir. Söz konusu raporlar aynı zamanda Fon merkezinde, VDMK’ların satışının yapıldığı yerlerde ve elektronik ortamda VDMK sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulur.

(2) Kurulun düzenlemelerine uygun olarak Fonun bu Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları ile bağımsız denetim raporları da ilk fıkrada belirtildiği şekilde VDMK sahiplerine ve Kurula sunulur. VDMK’ların menkul kıymet borsalarında işlem görmesi durumunda söz konusu belgelerin bir örneği ilgili borsaya da gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Fon Portföyündeki Varlıkların Kaydının Tutulması ve

Bunlara İlişkin Bilgi ve Belgelerin Muhafazası

Fon varlıklarının kaydının tutulması

MADDE 26 – (1) Fon işlemlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kanun hükümleri çerçevesinde; Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir ve Maliye Bakanlığınca istenebilecek Vergi Usul Kanunundan kaynaklanan zorunlu diğer defterler tutulur.

(2) Fon portföyüne dahil edilen ve bu Tebliğin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan her bir varlığa bir dosya numarası verilir. Fonun muhasebe kayıtlarına ilişkin açıklamada ilgili varlığın dosya numarasına yer verilmesi zorunludur. Söz konusu varlıklara ilişkin dosyada asgari olarak;

a) Bu Tebliğin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bendinde belirtilen varlıklara ilişkin bilgiler (borçlunun/borçluların adı, para birimi, anapara değeri, kredinin veriliş tarihi, vadesi, faiz oranı, faiz hesaplama metodu, varsa azami faiz oranı ve tutarı ile endeks bilgileri, ödeme planı, sigorta bilgileri),

b) Bu Tebliğin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklara ilişkin bilgiler (kiracının ve kiralayanın adı, kira bedeli, ödeme planı),

c) Varsa varlığın teminatına ilişkin bilgiler (teminatın niteliği, rehin ve sicil bilgileri, ekspertiz değeri, sigorta bilgileri),

yer alır.

(3) Fon portföyünde yer alan;

a) Nakde ilişkin olarak; tutarı ve nakdin tutulduğu hesabın numarasına,

b) Menkul kıymetlere ilişkin olarak; ISIN kodu, sayısı, nominal değeri, para birimi, vadesi, faiz oranı, faiz hesaplama metodu, ödeme planı ve saklayıcıdaki hesap numarasına,

ilişkin bilgilere ve Kurulca gerekli görülecek diğer hususlara muhasebe kayıtlarına ilişkin açıklamalarda yer verilir.

Fon portföyündeki varlıklara ilişkin bilgi ve belgelerin muhafazası

MADDE 27 – (1) Fon kurulunun görevini ifa etmesine yönelik yöntem ve teknikler, topladığı bilgiler, incelemelerle ilgili olarak ulaştığı sonuçlar ile tüm yazışma ve sözleşmeler dosyalanarak, düzenlenmelerinden itibaren 5 yıldan az olmamak üzere, VDMK’ların itfasına kadar geçen süre boyunca saklanması zorunludur. Bu süre içinde davaya konu edilenlerin, davanın kesin hükme bağlanmasına kadar saklanması ve yetkili mercilerce istendiğinde ibraz edilmesi zorunludur.

(2) Fon portföyünde yer alan varlıklara esas teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin elektronik kopyaları, yedekleri alınmak suretiyle Fon nezdinde muhafaza edilmelidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Fonun Yeniden Yapılandırılması ve Değerlemesi

Fonun yeniden yapılandırılması

MADDE 28 – (1) Fon kurulu, yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Fonun;

a) Tüm varlıkları ve yükümlülükleri ile birlikte diğer bir kurucuya devrine,

b) Diğer bir fon ile birleştirilmesine,

c) Bu Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenler dışındaki varlıkların kalan nakit akımlarının nominal değerinin ihraç tarihindeki anapara nominal değerinin %10’una veya daha düşük bir değere inmesi halinde, VDMK sahiplerine karşı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluyla, bu alacakların kurucu veya üçüncü bir tarafa satılması yolu ile tasfiye edilmesine,

karar verebilir.

(2) Fon Kurulunun, bu madde çerçevesinde karar alması halinde, işlemlerin öncesinde Kuruldan onay alınması zorunludur. Kurul, Fon kurulu tarafından Kurula sunulacak bilgi ve belgelere istinaden, VDMK sahiplerinin hak ve menfaatlerinin zedelenmediğine dair yeterli kanaate sahip olması halinde bu işlemlere onay verebilir.

Fon varlıklarının değerinin hesaplanması

MADDE 29 – (1) Fonun bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan yeniden yapılandırma işlemlerinde;

a) 20 nci maddenin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen varlıklar için halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi olan aracı kuruluşlar veya bağımsız denetim şirketleri tarafından belirlenecek fiyatlar,

b) Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören fon varlıkları için, değerleme gününde bu piyasalarda oluşan rayiç değerler,

c) Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmekle birlikte değerleme gününde bu piyasalarda alım satıma konu olmayan varlıklar için son işlem tarihinde oluşan rayiç değerler,

ç) Teşkilatlanmış piyasası olmayan diğer varlıklar için, fon kurulu tarafından yazılı olarak belirlenecek yöntemler

esas alınır.

(2) Bu madde hükümleri, varlıkların fon portföyüne alınması aşamasında da uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Kurul denetimi

MADDE 30 – (1) Fonun ve saklayıcının fona ilişkin bütün hesap ve işlemleri Kurul denetimine tabidir.

Fon kurulu üyelerinin, fon operasyon sorumlusunun, denetçinin, hizmet sağlayıcının veya bağımsız denetim kuruluşunun değişmesi

MADDE 31 – (1) Fon kurulu üyelerinin, fon operasyon sorumlusunun, denetçinin, hizmet sağlayıcının veya bağımsız denetim kuruluşunun herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmaları halinde, yeni atamaların yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde Kurula ve bu Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde VDMK sahiplerine bilgi verilir. Bu kişi veya kuruluşların görevlerine ilişkin sorumlulukları yeni atamalar yapılıncaya kadar devam eder.

(2) Bu kişi veya kuruluşların, bu Tebliğe göre sahip olmaları gereken şartları yitirmeleri halinde ise, durumun öğrenildiği anda görevlerine son verilerek aynı gün Kurula ve bu Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde VDMK sahiplerine bilgi verilmesi ve ilgili görevlere ivedilikle yeni atamaların yapılması gereklidir.

Fonun geri ödeme güçlüğüne düşmesi

MADDE 32 – (1) Fon kurulunun, Bu Tebliğle kendine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmemesi sonucu fonun geri ödeme güçlüğüne düşmesi halinde Kurul Kurucudan fon kurulu üyelerinin değiştirilmesini talep edebilir.

(2) Geri ödeme güçlüğünün devamı halinde Kurul fonun başka bir kurucuya devredilmesine karar verebilir. Başka bir kurucuya devir imkânı bulunmayan hallerde Kurul fonun yönetim ve temsilinin Yatırımcıları Koruma Fonu veya atanacak diğer bir fon kurulu tarafından yürütülmesine karar verebilir. Bu durumlarda, ilk kurucunun garanti vermiş olması halinde, ihraç edilen VDMK’nın geri ödemelerinin fon malvarlığından karşılanamayan kısmının tam ve zamanında yapılmasına ilişkin yükümlülüğü devam eder.

(3) Kurul, atanacak fon kuruluna veya Yatırımcıları Koruma Fonuna bu fıkra kapsamındaki hizmetleri karşılığında fon malvarlığından ödeme yapılması hususunda karar vermeye ve yapılacak ödemenin hesaplanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Kurucu ve saklayıcının faaliyet izninin iptali

MADDE 33 – (1) Fon kurucusunun veya saklayıcısının faaliyet izinlerinin iptali veya kurucu veya saklayıcı olma şartlarını yitirmeleri halinde; Kurul Fonun kurucu niteliklerini haiz başka bir kurucuya devrine veya Fon varlıklarının saklayıcı niteliklerini haiz başka bir kurumda saklanmasına karar verebilir.

(2) Başka bir kurucuya devir imkânı bulunmayan hallerde Kurul fonun yönetim ve temsilinin Yatırımcıları Koruma Fonu veya atanacak diğer bir fon kurulu tarafından yürütülmesine karar verebilir. Bu durumda, kurucunun garanti vermiş olması halinde, ihraç edilen VDMK’nın geri ödemelerinin fon malvarlığından karşılanamayan kısmının tam ve zamanında yapılmasına ilişkin yükümlülüğü devam eder.

(3) Kurul, atanacak fon kuruluna veya Yatırımcıları Koruma Fonuna bu fıkra kapsamındaki hizmetleri karşılığında fon malvarlığından ödeme yapılması hususunda karar vermeye ve yapılacak ödemenin hesaplanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(4) Kurucu değişiklikleri nedeniyle yapılan içtüzük değişikliklerinin Türkiye çapında yayın yapan en yüksek tirajlı beş gazetenin en az ikisinin Türkiye baskısında iki gün süre ile ilan ettirilmesi zorunludur.

Fonun sona ermesi

MADDE 34 – (1) Fon aşağıdaki nedenlerle sona erer:

a) Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi,

b) Fon süresiz ise, VDMK sahiplerine karşı bütün yükümlülükler ifa edildikten sonra Fon Kurulunun ifanın tamamlandığını tevsik edici belgelerle Kurula fesih talebiyle başvurması.

(2) VDMK’nın itfası sonunda, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları aşan kısmının kullanım esasları fon kurulu kararı ile belirlenir. Fon kurulunun bu konuda alacağı karara Fon izahnamesinde yer verilmesi şarttır. Fesih kararının verildiği tarihten itibaren VDMK ihraç edilemez.

Fonların birleştirilmesi

MADDE 35 – (1) Birleşmeye konu fonların fon kurullarının onayını almak kaydıyla, kurucunun talebi ve Kurulun uygun görmesi üzerine fonların birleştirilmesi mümkündür. Fonların birleşmesinde uygulanacak esaslar Kurulca belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 36 – (1) Kurulun 31/7/1992 tarihli ve 21301 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Seri: III, No: 14 sayılı Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finans Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet İlkelerine Dair Esaslar Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmış ipotekli kredilerin teminatı olan taşınmazın değerlemesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan ipotekli krediler için, kredinin teminatı olan taşınmazın piyasa değerinin Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca değerleme uzmanlığı lisansına sahip bir değerleme uzmanı tarafından hazırlanan bir raporla tespit edilmiş olması halinde, bu Tebliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan yükümlülüğün yerine getirilmiş olduğu kabul edilir. Ancak, değerleme uzmanının krediyi veren kuruluşun çalışanı olması halinde, çalıştığı kuruluşta kredi kullandırılmasına karar verme yetkisi olan birim ve kişilerden bağımsız olarak görev yapmış olması zorunludur.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.