5 Mayıs 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26513

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNDE

KULLANILABİLECEK REFERANS FAİZLER VE

ENDEKSLERE DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2007/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde kullanılabilecek referans faizleri ve endeksleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/B maddesinin onikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Referans faizler ve endeksler

MADDE 3 – (1) Değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde kullanılabilecek referans endeks Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)' dir.

(2) (2019/10 Sayılı Tebliğ İle Değişik) Değişken faizli konut finansmanı sözleşmeleri düzenlenirken Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en güncel Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde değişim oranı, sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı ayarlaması yapılırken ise içinde bulunulan aydan bir önceki ayda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde değişim oranı esas alınır.

Referans faizlerin ve endekslerin yayımlanması

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirlenen referans faizler ve endeksler, verilerin elde edilebilirlik süresine bağlı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi internet sitesinde yayımlanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/6/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.