Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden:

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ ETİK KOMİSYONUNUN 
OLUŞUMU, GÖREV, ÇALIŞMA USÜL ve ESASLARI

(23/02/2011 tarih ve 132 sayılı YKK ile kabul edilmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu düzenlemenin amacı katılım bankalarının, gerek birbirleri, gerek müşterileri ve hissedarları, gerekse çalışanları ve diğer kurumlar arasındaki her türlü iş ve işlemlerinde uyulacak etik ilkeler ile toplumda bankacılık mesleğine duyulan saygınlığın sürekliliğinin sağlanması ve bu saygınlığın geliştirilerek sürdürülmesi amacıyla faaliyette bulunacak olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği Etik Komisyonu’nun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu düzenleme, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrası, 80 inci maddesinin (c) ve (e) bentleri uyarınca kabul edilen “Bankacılık Etik İlkeleri” hükümleri ile 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 (1) Bu düzenlemede yer alan;

Banka: Katılım bankalarını

Birlik: Türkiye Katılım Bankaları Birliğini,

Kurul: Kamu Görevlileri Etik Kurulunu,

Komisyon: Türkiye Katılım Bankaları Birliği Etik Komisyonunu,

Kanun : 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nu

ifade eder.

Komisyonun kuruluşu

Madde 4- (1) Komisyon, Birlik bünyesinde görev yapmak üzere kurulur. Heyetin sekretarya hizmetleri Birlik tarafından yerine getirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Oluşumu, Görevi ve Diğer Hususlar

Komisyonun oluşumu ve toplanması

Madde 5- (29/05/2019 tarihli YKK ile değişik) (1) Komisyonda her banka bir üye ile temsil olunur.

(2) Komisyonda görev yapacak üyeler Birlik Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Üyeler kendi aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Komisyon bütün üyelerin katılımı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy yerine geçer. Komisyon, gerekli durumlarda, en az beş gün önceden başkan tarafından yapılacak davet üzerine toplanır. Toplantı sonuçları tutanağa geçirilir ve tutanaklar Birlik bünyesinde muhafaza edilir.”

Üyelerde aranan şartlar

Madde 6- (27/02/2020 tarihli YKK ile değişik) (1) Komisyon üyelerinin en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık alanında en az yedi yıl deneyim sahibi olmaları şarttır.

Üyeliğin süresi ve sona ermesi

Madde 7- (1) Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten üyelerin başkan dahil yeniden aynı göreve atanmaları mümkündür.

(2) Ağır bir hastalık veya rahatsızlık nedeniyle iş görememe veya görevi kötüye kullanma ya da Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların herhangi birisinden mahkum olma ya da Kanunun 26 ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca imza yetkisinin kaldırılması hallerinden bir veya birkaçının varlığı durumunda, başkan veya üyelerin üyeliği son bulur.

(3) Komisyon üyesinin ölümü, komisyon üyeliğinden istifası veya banka ile ilişiğinin kesilmesi halinde Birlik Yönetim Kurulunca, söz konusu üyenin yerine ilgili bankadan yeni bir üye seçilir. Yeni üye, yerine atandığı üyenin kalan süresi boyunca görev yapar.

(4) Görev süresi dolan üye yerine yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder.

Ücret ve Gider

Madde 8- (1) Komisyon üyelerine yaptıkları bu görev nedeniyle herhangi bir ücret ödenmez. Komisyonun faaliyetleri için ihtiyaç duyulacak giderler Birliğin yıllık bütçesinden karşılanır.

Görev

Madde 9- (1) Komisyonun başlıca görevleri şunlardır;

a) Yürüklükteki “BANKACILIK ETİK İLKELERİ” ni ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, bu ilkelerin uygulanması konusunda banka genel müdürlükleri ile işbirliği yapmak

b) Birlik bünyesinde ve katılım bankalarında etik kültürü yerleştirmek ve geliştirmek

c) Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak

d) Etik davranış ilkeleri konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Kurul tarafından verilecek görevleri yapmak, gelebilecek bilgi ve belge taleplerini karşılamak,

e) Etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda BDDK ve Kurul ile işbirliği içinde çalışmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bankacılık Etik İlkelerinin Uygulanması

İnceleme ve araştırma Yetkisi

Madde 10- (1) Komisyon, bankacılık etik ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar hakkında yapılacak başvurular üzerine, gerekli inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir. Söz konusu inceleme ve araştırma bankacılık etik ilkelerinin ihlal edilip edilmediği çerçevesinde yürütülür.

Bilgi ve belge isteme

Madde 11- (1) Komisyon başvuru konusu ile ilgili olarak gereksinim duyduğu bilgi ve belgelerin bankalar ve diğer ilgili taraflardan belirli bir süre içinde vermesini talep edebilir.

(2) Komisyon, bu usul ve esaslar kapsamındaki kuruluşlardan ilgili tarafları davet ederek bilgi isteyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Usul ve Esasları

Başvuru hakkı

Madde 12- (1) Birliğe üye bankalar, banka çalışanları ve ilgili taraflar Komisyona başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvuruların, başvuranın kimliği ve iletişim bilgilerini tam olarak içermesi zorunludur. Başvuranın kimliği ve iletişim bilgilerini içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Komisyona yapılan başvurular incelenmez. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Daha önce Komisyonca incelenmiş şikayet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez.

Başvuru biçimleri

Madde 13 – (1) Başvurular;

a) Yazılı dilekçe,

b) Elektronik posta

ile yapılır.

Yazılı başvuru usulü

Madde 14 – (1) Yazılı başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi, telefonu ile imzayı kapsayan dilekçelerle, bankalar tarafından ise, en az biri Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde imzayı taşıyan dilekçelerle Birliğe yapılır.

(2) Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.

(3) Yazılı başvurunun Birlik kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru tarihidir.

Elektronik başvuru usulü

Madde 15 – (1) Başvurunun; gerçek veya tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılması halinde, başvuru sahibinin adı ve soyadı/unvanı, telefonu, oturma yeri veya iş adresi belirtilir. Elektronik posta yolu ile yapılacak başvurularda, başvurunun Birliğin elektronik posta adresine (bilgi@tkbb.org.tr) ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak esas alınır.

(2) Bankalar tarafından bu yolla yapılacak başvurularda en az biri genel müdür yardımcısı olmak üzere, iki yöneticisinin bilgisi dahilinde yapılmış olması şartı aranır.

Başvuruların kabulü ve işleme konulması

Madde 16 – (1) Başvuruların kabulü ve işleme konulmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerinden uygun görülen başvurular, Birlik tarafından en kısa zamanda Komisyon üyesi banka temsilcilerine gönderilerek toplantı daveti yapılır.

b) Uygun görülmeyen başvurular gündeme alınmaz. Başvuru sahibine yazılı bilgi verilir.

c) Gündeme alınması uygun görülen başvurularla ilgili, başvuruya konu olan banka veya bankaların yazılı görüşü alınır.

d) Komisyon gündeme aldığı başvurularla ilgili olarak gerek gördüğü takdirde ilgili taraflardan yazılı veya sözlü bilgi ve görüş talebinde bulunabilir. Bilgi verme süresi, Komisyon tarafından belirlenerek ilgili taraflara iletilir.

e) Bilgi istenen bankalar ve ilgili taraflar istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde Komisyona iletirler.

f) Komisyon incelemesini en geç üç aylık süre içinde bitirir. Bu süre, başvurunun kayda alındığı tarihte başlar. Ek inceleme gereğinin ortaya çıkması halinde üç aylık sürede uzatıma gidilebilir.

g) Bu düzenlemenin 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen unsurları içermeyen yazılı veya elektronik posta yolu ile gönderilmiş başvurular işleme konulmaz. Durum başvuru sahibine bildirilir.

ğ) Başvuruya taraf olan bankanın/bankaların temsilcileri oylamaya katılamaz.

(h) Kararlarda, başvuranın adı, soyadı veya unvanı, başvuruya konu olan bankanın unvanı, karar tarihi, sayısı ve inceleme sonucu ile karara katılan temsilcilerin adı, soyadı ve imzaları yer alır.

(2) Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan anlaşılan başvurular, bu durumun anlaşıldığı tarihte işlemden kaldırılır.

(3) Komisyona gönderilen bilgi ve belgeler ile Komisyon tarafından edinilen bilgilerin değerlendirme ve incelenmesinde banka ve müşteri sırrı niteliğinde bulunanların korunmasında ve saklanmasında gizlilik ilkesine uyulur.

Kararlar üzerine yapılacak işlem

Madde 17 – (1) Etik Komisyon aldığı kararları Genel Sekreterlik Makamına bildirir. Genel Sekreterlik tarafından;

a) Etik ilkelere aykırı olduğu sonucuna ulaşılan başvurulara ilişkin kararlar, Birlik Yönetim Kurulu’na sunulur.

b) Etik ilkelere aykırı bulunmayan başvurulara ilişkin kararlar ise ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Diğer hususlar

Madde 18 – (1) (29/05/2019 tarihli YKK ile değişik) Komisyon kararları ile başvuru konusu belgelerin beş yıl süre ile saklanması zorunludur.

Banka ve müşteri sırrı (29/05/2019 tarihli YKK ile değişik)

Madde 19 – (29/05/2019 tarihli YKK ile değişik) (1) Komisyon ve Birlik yetkilileri sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri banka ve müşterilerine ait sırları üçüncü şahıslara açıklayamazlar.

(2) Banka ve müşterilerine ait sıraları açıklayanlar hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 20- (1) Bu düzenleme Birlik Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- (1) Bu düzenleme hükümlerini Türkiye Katılım Bankaları Birliği yürütür.