16 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29147

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6852

Ekli “Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 2957965 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      
Başbakan      
       
B. ARINÇ A. BABACAN  Y. AKDOĞAN 

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı  Başbakan Yardımcısı  Başbakan Yardımcısı 
       
B. BOZDAĞ    A. İSLAM  V. BOZKIR F. IŞIK
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
       
F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE E. ALA M. ŞİMŞEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı   Dışişleri Bakanı V.  Ekonomi Bakanı V.
       
T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER  N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Gençlik ve Spor Bakanı   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
       
E. ALA    C. YILMAZ  Ö. ÇELİK   M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı  Kültür ve Turizm Bakanı  Maliye Bakanı
       
 N. AVCI   İ. YILMAZ V. EROĞLU  
Millî Eğitim Bakanı   Millî Savunma Bakanı  Orman ve Su İşleri Bakanı  
       
M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN    
Sağlık Bakanı    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı     

VADELİ İTHALATTA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU

KESİNTİLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

Vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsili

MADDE 1 – (1) Vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsili münhasıran gümrük idarelerince yapılır. Fon kesintisi, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihteki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanır.

(2) İthal edilen eşya ile ilgili olarak hiç ödenmeyen veya eksik ödenen fon kesintileri ile ithal eşyasından yanlışlıkla veya fazla alındığı anlaşılan fon kesintileri hakkında 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. Fon kesintilerine tabi ithal eşyasının yapılan muayene ve denetleme veya tesliminden sonra kontrolü sonucunda, tespit edilen fon kesintisi farklılıklarına ilişkin 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar, yayımı tarihini takip eden yedinci gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı müştereken yürütür.