Katılım Fonlarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamında Olduğuna İlişkin Basın Açıklaması

25.01.2019
 • Resmi Gazete’nin 19/12/1983 tarih ve 18256 sayılı nüshasında yayımlanan 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak kurulan ve gerek bu Karar ve gerekse bu Karara istinaden yürürlüğe konulan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve T.C. Merkez Bankası Tebliğlerine göre faaliyet gösteren özel finans kurumlarının (ÖFK), tasarruf sahiplerinden özel cari hesap ve katılma hesabı adı altında topladıkları fonlar, başlangıçta Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) veya başkaca bir sigorta sisteminin kapsamına girmemekteydi. 

  Taahhütlerini yerine getiremeyen İhlas Finans Kurumu A.Ş. ‘nin faaliyet izninin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Şubat 2001’de iptal edilerek tasfiyesine karar verilmesi sonrasında tasarruf sahipleri nezdinde ÖFK’na karşı güven kaybı yaşanmış ve buna bağlı olarak bu kurumlardan önemli boyutlarda kaynak çıkışı gerçekleşmiştir.

  Sözkonusu kaynak kaybının önlenmesi ve bu kurumlara karşı olan güvenin yeniden tesis edilebilmesi amacıyla, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında 29/05/2001 tarih ve 24416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4672 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle; ÖFK’nda gerçek kişiler adına açılan özel cari hesaplarda ve katılma hesaplarında toplanan tasarrufların güvence altına alınması amacıyla Özel Finans Kurumları Birliği (Birlik) nezdinde Güvence Fonu oluşturulmuştur. Buna göre, adıgeçen Fon, Birlik tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Güvence Fonu Yönetmeliği dahilinde Birlik tarafından idare edilecek ve ÖFK nezdlerindeki özel cari hesaplar ve katılma hesaplarına ait tutarları Yönetmelikte belirtilen kapsam ve şartlar dahilinde sigorta ettireceklerdir.
  4389 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yapılan bu değişiklik ve yürürlüğe konulan Güvence Fonu Yönetmeliği ile birlikte ÖFK’nda açılan gerçek kişilere ait özel cari hesaplar ve katılma hesapları, TMSF’na benzer kapsam ve şartlarda güvence altına alınmıştır. 

  Kasım 2005 ayı başında yürürlüğe giren ve 4389 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile, özel finans kurumlarının unvanı katılım bankası, Özel Finans Kurumları Birliği’nin ismi ise Türkiye Katılım Bankaları Birliği olarak değiştirilmiştir. Kanun’un 63 üncü maddesinde; tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının (özel cari hesap ve katılma hesaplarının ortak adıdır) TMSF tarafından sigorta edileceği, kredi kuruluşlarının nezdlerindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarını, sigortaya tabii kısım üzerinden sigorta ettirmek ve bunun üzerinden prim ödemek zorunda oldukları hükme bağlanmak suretiyle, katılım bankalarında gerçek kişi müşteriler tarafından açılan katılım fonları da, tasarruf mevduatı hesapları gibi, TMSF kapsamı ve güvencesi altına alınmıştır. Kanun’un geçici 18 inci maddesi ile, 4389 sayılı Kanunla kurulan Güvence Fonu tutarları da TMSF’na devredilmiştir.

  Dolayısıyla, 5411 sayılı Kanun ile birlikte, katılım bankaları nezdindeki gerçek kişilere ait katılım fonları, mevduat bankalarında açılan tasarruf mevduatı hesapları ile aynı kapsam ve şartlarda TMSF güvencesi altındadır. Bundan dolayıdır ki, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 22/07/2016 tarih ve 6947 sayılı Kararı ile faaliyet izni kaldırılan Asya Katılım Bankası A.Ş. nezdindeki gerçek kişilere ait olan katılım fonu hesaplarının sigorta kapsamındaki tutarları TMSF tarafından ödenmiştir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.