Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında 4091 Karar (RG: 22.06.2021 / 31519) Bakanlar Kurulu'nun 22.12.2017 Tarihli ve 2017/11176 Sayılı Kararı (RG: 01.01.2018 / 30288) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında 2017/10640 Sayılı Karar (RG: 29.07.2017/30138) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında 13.03.2017 Tarih ve 2017/9973 Sayılı Karar (RG:15.03.2017/30219) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında 08.04.2015 Tarih ve 2015/7511 Sayılı Karar (RG:10.04.2015/29322) Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar (RG: 16.10.2014 - 29147) 24/12/2012 Tarihli ve 2012/4116 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın KKDF'ye İlişkin Hükümleri (RG: 01/01/2013 - 28515) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar (RG: 11/01/2012 - 28170) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında 2011/2304 Sayılı Karar (RG: 13/10/2011-28083) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında 2010/974 Sayılı Karar (RG: 28/10/2010-27743) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında 2009/14803 Sayılı Karar (RG:16/03/2009-27171) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında 2008/14420 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG: 30/12/2008-27096) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında 2004/7735 Sayılı Karar (RG:15/08/2004-25554) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında 2004/7668 Sayılı Karar (RG:10/08/2004-25549) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 2004/7633 Sayılı Karar (RG: 29/07/2004-25537) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında 2003/6660 Sayılı Karar (RG:31/12/2003-25333) Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4684 Sayılı Kanun (RG: 03.07.2001 - 24451) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 88/12944 Sayılı Karara İlişkin 6 Sayılı Tebliğ (RG: 26/08/1989-20264) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 88/12944 Sayılı Karar (RG: 07/06/1988-19835)
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (RG: 28/10/2016-29871) Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu Hakkında 2015/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (RG: 15/12/2015 - 29563) Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği (RG: 22/05/2015 - 29363) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun(RG:28/11/2013-28835) 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin 2012/3803 Sayılı Karar (RG: 13/10/2012 - 28440) 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 Ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik (RG:16/08/2012-28386) Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) (RG: 17/07/2012 - 28356) Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6302 Sayılı Kanun (RG: 18/05/2012 - 28296) İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 29/9/2009 Tarihli ve 2009/31 sayılı YPK Kararı (RG: 02/10/2009-27364) Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşların Müşterilerinin Risk İşlemleri Hakkında Yönetmelik (RG: 20/09/2007-26649) (Mülga) Taşınmazlar Üzerine Rehin Hakkı Kurulabilecek Yabancı Paralar Hakkında 2002/3813 Sayılı Karara İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2002 Tarihli Ek Genelgesi Taşınmazlar Üzerine Rehin Hakkı Kurulabilecek Yabancı Paralar Hakkında 2002/3813 Sayılı Karar (RG: 23/03/2002-24704)